Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
26. 8. 2022

Indexom daňovej spoľahlivosti je v zmysle § 2 písm. h) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku a osobitných predpisov, a na základe ekonomických ukazovateľov.

Od 1.1.2022 došlo pri indexe daňovej spoľahlivosti k zásadným zmenám:

 • verejný index: výška indexu je verejná informácia, zoznam daňových subjektov s výškou indexu bude zverejnený na stránkach Finančného riaditeľstva SR najneskôr do 30. septembra 2022;
 • transparentný: oznámenie o indexe obsahuje dôvody, ktoré viedli k určeniu výšky indexu;
 • právna záväznosť - možnosť podať opravný prostriedok - námietku: hoci je daňovému subjektu výška indexu oznamovaná vo forme oznámenia, môže daňový subjekt v prípade, že s hodnotením nesúhlasí, podať opravný prostriedok vo forme námietky;
 • metodika - hodnotenie plnenia aj ekonomických ukazovateľov: okrem kritérií, ktorými sú plnenia povinností voči finančnej správe, vstupuje do hodnotenia aj hodnotenie plnenia ekonomických ukazovateľov.

Kto vstupuje do množiny hodnotených daňových subjektov

Hodnoteným subjektom sú fyzické a právnické osoby registrované pre daň z príjmov, ktoré spĺňajú podmienky:

majú pridelenú príslušnú právnu formu:

a) Fyzické osoby:

 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaná v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

b) Právnické osoby:

 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Komanditná spoločnosť
 • Akciová spoločnosť
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 • Európska spoločnosť
 • Európske družstvo
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie
 • Družstvo

  – obdobie trvania registrácie na daň z príjmov je minimálne 2 roky pred dňom 31.12. roku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti, t. j. daňový subjekt vstupujúci do množiny hodnotených k 1.1.2022 musí byť registrovaný na daň z príjmov do 31.12.2019;

  – aktuálne platná registrácia na daň z príjmov nemôže byť prerušená;

  – k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nemôže byť daňový subjekt v konkurze alebo v likvidácii;

  – do množiny hodnotených subjektov sú zahrnuté len fyzické osoby, ktoré v podanom daňovom priznaní k DPFO typ B za zdaňovacie obdobie 2020 uviedli podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania.

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z.o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Aktuálne správca dane posudzuje 15 kritérií. Za každé kritérium správca dane prideľuje hodnotenému subjektu počet bodov. Čím menej bodov daňový subjekt získa, tým má lepšie hodnotenie indexu. Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle uverejnilo metodiku vyhodnotenia údajov v rámci kritérií hodnotenia.

Okrem prideľovania bodov v rámci kritérií na určenie indexu daňovej spoľahlivosti správca dane posudzuje aj ekonomický ukazovateľ - efektívna daňová sadzba. Efektívna daňová sadzba (EDS) okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti za svojich zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle uverejnilo podrobnosti týkajúce sa posudzovaných údajov EDS pre prepočet k 1.1.2022.

Daňovému subjektu môže byť pridelený jeden z nasledovných indexov daňovej spoľahlivosti:

 • vysoko spoľahlivý – ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je väčšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby;
 • spoľahlivý – ak má daňový subjekt pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov t. j. do 24 bodov, alebo ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň nie je splnená podmienka ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je nižšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby;
 • nespoľahlivý – ak má daňový subjekt pridelených 25 bodov a viac;
 • zároveň môže byť daňový subjekt zaradený medzi nehodnotené daňové subjekty, ak nespĺňa podmienky pre zaradenie do množiny hodnotených subjektov.

Benefity a obmedzenia vyplývajúce z prideleného indexu

Vysoko spoľahlivým daňovým subjektom bude správca dane poskytovať nasledovné benefity:

 1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku
 2. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania podľa § 27 ods. 1 daňového poriadku
 3. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu
 4. Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na polovicu
 5. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok
 6. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok
 7. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 8. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 9. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 10. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní
 11. Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania
 12. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane
 13. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu
 14. Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania
 15. Určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti po dohode s daňovým subjektom
 16. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom
 17. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 eur
 18. Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok

Spoľahlivým daňovým subjektom bude správca dane poskytovať nasledovné benefity:

 1. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 2. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 3. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení
 4. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní
 5. Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania
 6. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane
 7. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu
 8. Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania
 9. Určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti po dohode s daňovým subjektom
 10. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom
 11. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 eur
 12. Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti ide o jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.