Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
30.8.2022

Od 1. júla 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 457/2021 Z. z.,“), ktorým sa na Slovensku zavádza zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí.

Cena platená v hotovosti sa od 1. júla 2022 zaokrúhľuje matematicky, a to na najbližších 5 eurocentov. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.

V zákone č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) v § 1 ods. 1 je zavedená legislatívna skratka pre tovar – ide o výrobky, výkony, práce, služby, nájom a nehnuteľnosti.

Z podmienok pri zaokrúhľovaní ceny platenej v hotovosti vyplývajú nasledovné skutočnosti:

 • príjemcovia platieb sú naďalej povinní prijať pri platbách v hotovosti 1 a 2 eurocentové mince. To znamená, že 1 a 2 eurocentové mince zostávajú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom tak dlho a v takom rozsahu, ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov Európskej únie;
 • zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti nemá vplyv na výpočet DPH z nákupu tovaru alebo služieb. DPH sa aj naďalej počíta zo sumy pred zaokrúhlením. Z hľadiska uplatňovania DPH je teda vplyv tejto zmeny neutrálny;
 • ak sa kupujúci rozhodne zaplatiť kombináciou platieb, napr. hotovosťou a platobnou kartou, obchodník musí s takouto platbou počítať a na takýto spôsob zaplatenia pokladnicu e-kasa klient nastaviť. Pri kombinácii platby, suma, ktorá sa bude zaokrúhľovať, bude len suma hradená v hotovosti;
 • jedným z povinných údajov na pokladničnom doklade pokladnice e-kasa klient je údaj o zaokrúhlení ceny (napr. + 0,01 alebo - 0,01);
 • povinnosť zaokrúhľovania sa vzťahuje aj na obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient;
 • akékoľvek prostriedky, ktoré sú podľa iných právnych predpisov považované za hotovosť, sa na účely zaokrúhľovania v zmysle zákona o cenách za hotovosť nepovažujú.

Účtovné hľadisko

Na účely účtovníctva zaokrúhľovanie ceny nemá vplyv na oceňovanie nakupovaného majetku a služieb.

Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti sa účtujú:

 • v sústave podvojného účtovníctva podľa charakteru do nákladov na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
 • v sústave jednoduchého účtovníctva podľa charakteru ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky alebo ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy
 • ,

a to na základe účtovných záznamov, z ktorých je zrejmé zaokrúhlenie platenej sumy. Pri úhrade v hotovosti sú účtovnými záznamami doklad z pokladnice e-kasa klient alebo príjmový pokladničný doklad (ďalej len „pokladničné doklady“), na ktorých sa uvádza suma zaokrúhlenia ceny.

Pri aplikácií zákonnej úpravy v účtovníctve dodávateľa sa postupuje nasledovne:

 • dodávateľ na vystavenom účtovnom zázname (faktúre) o poskytnutom plnení môže uviesť údaj o požadovanej zaokrúhlenej sume, ak nastane úhrada plnenia v hotovosti,
 • dodávateľ, ktorý neuvedie na faktúre požadovanú zaokrúhlenú sumu v hotovosti a odberateľ uhradí dodané plnenie v hotovosti, predmetná skutočnosť nie je dôvodom na úpravu vystavenej faktúry, je predmetom účtovného dokladu (pokladničného dokladu) o prijatí platbe v hotovosti,
 • dodávateľ pri prijatí čiastkových platieb v hotovosti, zaokrúhľuje a účtuje o zaokrúhľovaní každej čiastkovej platbe (napríklad: suma k úhrade 4,48 eur; čiastková platba 1,48 eur po zaokrúhlení 1,50 eur, ostáva doplatiť 3,00 eur).

Daňové hľadisko

Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti účtované do nákladov alebo výnosov, resp. do výdavkov alebo príjmov sa zahrnú do základu dane v súlade s účtovníctvom (v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

Príklady zaokrúhľovania

Príklad 1 - platba v hotovosti

Nákup:
– Rožok štandard 3x 0,07 0,21 €
– Mlieko polotučné 1 l 0,89 €
– Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g 1,57 €
– Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g 0,99 €
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 €

Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu ak je platená v hotovosti, a to 3,66 € nadol, na 3,65 €. Kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 €.

Ak by sa celý nákup platil, napr. platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje a kupujúci zaplatí 3,66 €.

Príklad 2 - kombinácia platby v hotovosti a stravnými lístkami:

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 48,34 €
Kupujúci chce zaplatiť dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.
Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu.
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže 48,34 – 7,66 = 40,68 €, a to nahor, na 40,70 €.
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €.
Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €.

Príklad 3 - kombinácia platby v hotovosti a platobnou kartou:

a)
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 48,32 €
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20,00 € a zvyšok platobnou kartou.
20,00 € sa odpočíta z výslednej hodnoty nákupu, t. j. 48,32 – 20,00 = 28,32 €. Kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia.
b)
Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 48,32 €
Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou.
Kupujúci zaplatí 8,30 € (8,32 € sa zaokrúhli nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí platobnou kartou
bez zaokrúhlenia.

Tabuľka s príkladmi zaokrúhľovania platených cien

Platená cena v € pred zaokrúhlením Platená cena v € po zaokrúhlení Poznámka
0,01 0,05 Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.
0,02 0,05 Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.
0,03 0,05 Zaokrúhlenie nahor.
0,04 0,05 Zaokrúhlenie nahor.
0,05 0,05 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,06 0,05 Zaokrúhlenie nadol.
0,07 0,05 Zaokrúhlenie nadol.
0,08 0,1 Zaokrúhlenie nahor.
0,09 0,1 Zaokrúhlenie nahor.
0,10 0,10 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,11 0,1 Zaokrúhlenie nadol.
0,12 0,1 Zaokrúhlenie nadol.
0,13 0,15 Zaokrúhlenie nahor.
0,14 0,15 Zaokrúhlenie nahor.
0,15 0,15 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,16 0,15 Zaokrúhlenie nadol.
0,17 0,15 Zaokrúhlenie nadol.
0,18 0,2 Zaokrúhlenie nahor.
0,19 0,2 Zaokrúhlenie nahor.
0,20 0,20 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,21 0,2 Zaokrúhlenie nadol.
0,22 0,2 Zaokrúhlenie nadol.
0,23 0,25 Zaokrúhlenie nahor.
0,24 0,25 Zaokrúhlenie nahor.
0,25 0,25 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,26 0,25 Zaokrúhlenie nadol.
0,27 0,25 Zaokrúhlenie nadol.
0,28 0,3 Zaokrúhlenie nahor.
0,29 0,3 Zaokrúhlenie nahor.
0,30 0,30 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,31 0,3 Zaokrúhlenie nadol.
0,32 0,3 Zaokrúhlenie nadol.
0,95 0,95 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,96 0,95 Zaokrúhlenie nadol.
0,97 0,95 Zaokrúhlenie nadol.
0,98 1 Zaokrúhlenie nahor.
0,99 1 Zaokrúhlenie nahor.
1,00 1,00 Cena sa nezaokrúhľuje.
1,01 1 Zaokrúhlenie nadol.
1,02 1 Zaokrúhlenie nadol.
1,03 1,05 Zaokrúhlenie nahor.

Zdroj: Dôvodová správa k zákonu č. 457/2021 Z. z.