Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
3. 2. 2023

V snahe znížiť administratívnu záťaž podnikateľských subjektov došlo k zmene v registračnej povinnosti u tých zdaniteľných osôb, ktoré dosahujú obrat výlučne z plnení oslobodených od dane podľa § 37 - 39 zákona o dani z pridanej hodnoty. Podľa doteraz platnej právnej úpravy museli tieto zdaniteľné osoby pri dosiahnutí obratu 49.790 EUR za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH, nakoľko sa tieto plnenia zahŕňali do obratu, hoci boli od dane oslobodené. Takéto subjekty potom museli podávať daňové priznanie, kde vypĺňali len riadok 13 a nulový kontrolný výkaz. Rovnako sa na tieto subjekty vzťahovala povinnosť viesť daňové záznamy podľa § 70.

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa § 4 ods. 1 spresňuje tak že, na zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39, sa registračná povinnosť nevzťahuje. Možnosť dobrovoľnej registrácie pre tieto zdaniteľné osoby podľa § 4 ods. 2 ostáva nezmenená.

V nadväznosti na zmenu v registračnej povinnosti sa upravujú aj podmienky pre zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1. Podľa doteraz platných predpisov mohol žiadosť o zrušenie registrácie pre daň podať platiteľ, ak za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 49.790 EUR. Musela byť splnená jediná podmienka a to, že musel uplynúť aspoň 1 rok, odkedy sa stal platiteľom.

Novela zákona účinná od 1. januára 2023 umožňuje platiteľovi požiadať o zrušenie registrácie aj v prípade, ak platiteľ dosiahol obrať 49.790 EUR, ale dosiahol ho výlučne z plnení oslobodených od dane podľa § 37 – 39.

V prechodnom období, kedy zdaniteľná osoba podala žiadosť o registráciu pre daň pred 1. januárom 2023, ale nevzťahuje sa na ňu registračná povinnosť podľa právnej úpravy platnej po 1. januári 2023, môže takúto žiadosť vziať späť a daňový úrad registračné konanie zastaví. Toto však platí len v prípade, ak daňový úrad o žiadosti nerozhodol do 31. decembra 2022.