Zákon o dani z príjmov - zmeny účinné od 01.01.2024
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
8.2.2023

Zavedenie pravidla o obmedzení úrokových nákladov

  • V novom § 17k zákona o dani z príjmov sa transponuje článok 4 Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu.
  • Účelom je obmedzenie čistých úrokových nákladov u právnických osôb, ak ich suma presiahne 3 mil. eur vrátane (tzv. bezpečný prístav), pričom sa vymedzuje, čo sa rozumie čistými úrokovými nákladmi na účely tohto pravidla. Tiež sa určuje okruh daňovníkov, na ktorých sa nové pravidlo nevzťahuje.
  • Pravidlo sa uplatní prednostne pred pravidlami nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov, a preto je táto zásada doplnená aj do § 21a.