Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
8. 2. 2023

Pri spracovaní miezd za január 2023 sa prvýkrát uplatní inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Táto kategória v zdravotnom poistení bola zavedená z dôvodu spravodlivého prístupu ku všetkým platiteľom. Kým pre SZČO a samoplatiteľov bol stanovený minimálny vymeriavací základ a minimálna výška poistného, pre zamestnancov doteraz nebol stanovený žiadny minimálny vymeriavací základ. Zamestnanci doteraz platili zdravotné poistenie z hrubej mzdy, resp. z hrubej odmeny za mesiac. Táto skutočnosť vytvárala podmienky pre optimalizáciu odvodov a umožňovala tak pri extrémne nízkych odvodoch prístup k plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti bez obmedzení.

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení bol s účinnosťou od 1. januára 2023 stanovený minimálny preddavok na zdravotné poistenie zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu vo výške 234,42 EUR nasledovne:

4 % zo sumy 234,42 EUR pre zamestnanca 9,37 EUR

10% zo sumy 234,42 EUR pre zamestnávateľa 23,44 EUR.

V praxi to znamená, že pri akejkoľvek výške hrubej odmeny bude mesačný preddavok na zdravotné poistenie minimálne vo výške 32,81 EUR, pričom poistné zamestnávateľa sa nezmení, rozdiel medzi výškou vypočítaným preddavkom a minimálnym preddavkom doplatí zamestnanec zo svojej mzdy.

Zamestnanec, pokiaľ túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi, má možnosť nedorovnávať rozdiel na poistnom priebežne počas roka, ale môže sa rozhodnúť poistné dorovnať až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

Z povinnosti platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie sú vylúčení títo zamestnanci:

  • Poistenci štátu (napríklad pracujúci študent, pracujúci dôchodca)
  • Zamestnanci s nárokom na zníženú sadzbu poistného (zamestnanci so zdravotným postihnutím)
  • Zamestnanci, ktorí sú zamestnaní súčasne u viacerých zamestnávateľov
  • Samostatne zárobkovo činná osoba
  • Osoba vyhlásená za nezvestnú