Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov PO a dani z príjmov FO typ B za 2022
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
15. 3. 2023

Pri vyčíslení základu dane a dane z príjmov za rok 2022 má daňovník nárok na odpočítanie nasledovných strát podľa §30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2019:

  • ¼ straty (posledná štvrtina) vykázaná v zdaňovacom období 2018
  • ¼ straty (predposledná štvrtina) vykázaná v zdaňovacom období 2019

Rovnomerné odpočítanie daňovej straty za rok 2018 platí len v prípade, že daňovník pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 nevyužil možnosť odpočtu daňovej straty podľa § 24 b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „lex korona“).

  • Daňová strata vykázaná v zdaňovacom období 2020 – môže byť odpočítaná od základu dane počas najviac piatich zdaňovacích období (2021 až 2025), pričom nemusí byť odpočítavaná rovnomerne. Podmienkou je, že strata môže byť odpočítaná najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného na r. 400 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
  • Daňová strata vykázaná v zdaňovacom období 2021 – odpočítava sa od základu dane počas najviac piatich zdaňovacích období (2022 až 2026). Táto strata rovnako nemusí byť odpočítavaná rovnomerne, zároveň môže byť odpočítaná najviac do výšky 50 % základu dane. Daňovník, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za mikrodaňovníka si môže daňovú stratu za toto zdaňovacie obdobie odpočítať do výšky 100 % základu dane. Túto možnosť môže využiť daňovník, ktorý je podľa § 30 ods. 1 písm. a.) právnickou osobou, alebo fyzickou osobou, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2.

Daňovú stratu si od základu dane môžu odpočítať aj daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, pričom postup môžu uplatniť len na zdaňovanú, resp. podnikateľskú činnosť.