Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
14. 8. 2023

Príjmom z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP je okrem peňažného plnenia (zaplateného nájomného) aj nepeňažný príjem prenajímateľa podľa § 21 ods. 20 a 21 ZDP, ktorý je vlastníkom prenajatej nehnuteľnosti, pričom nepeňažným príjmom sa rozumie technické zhodnotenie a opravy prenajatej nehnuteľnosti vykonané a zaplatené nájomcom.

Toto technické zhodnotenie môže podľa podmienok ustanovených v § 24 ods. 2 ZDP odpisovať na základe písomnej dohody s vlastníkom nehnuteľnosti nájomca, za predpokladu, že vlastník nehnuteľnosti nezvýšil vstupnú cenu nehnuteľnosti o vykonané technické zhodnotenie.

Nepeňažný príjem prenajímateľa sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom:

  • 1. bolo technické zhodnotenie majetku zaradené do užívania, ak vlastník prenajatej nehnuteľnosti zvýšil o sumu technického zhodnotenia vstupnú (resp. zostatkovú) cenu prenajatej nehnuteľnosti
    • V tomto prípade vlastník nehnuteľnosti zdaní celú hodnotu technického zhodnotenia v tom zdaňovacom období, kedy bolo nájomcom uvedené do užívania. Daňové odpisy si vlastník nehnuteľnosti (prenajímateľ) uplatňuje zo zvýšenej vstupnej (zostatkovej) ceny nehnuteľnosti.

      • 2. došlo k skončeniu nájomnej zmluvy

      Výška nepeňažného príjmu v tomto prípade predstavuje sumu vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie v prípade použitia rovnomerného odpisovania podľa § 27 ZDP. Znamená to, že ak sa nájomný vzťah skončí a technické zhodnotenie nie je nájomcom plne odpísané, výška nepeňažného príjmu sa určí ako rozdiel medzi sumou vykonaného technického zhodnotenia a sumou rovnomerných odpisov uplatňovaných nájomcom počas trvania nájomnej zmluvy. Tento postup sa uplatňuje v prípade, ak nájomca po skončení nájmu neuvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu, v akom bola pred vykonaným technickým zhodnotením, a prenajímateľ a nájomca sa nedohodnú ani na odkúpení zostatkovej hodnoty technického zhodnotenia vykonaného nájomcom. Nájomca teda odovzdá prenajímateľovi technické zhodnotenie (resp. jeho zostatkovú hodnotu) bezodplatne.