Zákon o dani z príjmov a jeho novelizácia počas roka 2023
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
12. 2. 2024

Zákon o dani z príjmov bol počas roka 2023 niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2023, niektoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2024 ako aj počas roka 2024. V rámci konsolidácie verejných financií niektoré novely zákonov prijaté počas roka 2023 , resp. niektoré ich ustanovenia účinnosť nenadobudnú.

Schválené zmeny sú zamerané predovšetkým na oblasti:

 • rozšírenie daňových výdavkov o daň z osobitnej stavby (legislatívna zmena obsolentná – neaplikovateľná v praxi) ,
 • rozšírenie okruhu daňových výdavkov u zamestnávateľa, ktorý je zriaďovateľom materskej školy alebo jaslí ,
 • vypustenie tej časti zákona, ktorá zakazovala daňovníkovi uplatňovať súčasne aj daňový bonus aj poberať dotáciu na stravu dieťaťa v škole ,
 • úľava na dani – regionálna investičná pomoc ,
 • zdaňovanie športových odborníkov,
 • zdroja príjmov nerezidentov v prípade komerčných dlhopisov,
 • legislatívnych zmien vyvolaných reformou stavebnej legislatívy,
 • zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby,
 • legislatívne zmeny vyvolané premenami obchodných spoločnosti a družstiev,
 • zavedenie oslobodenia nepeňažného plnenia súvisiaceho s nadobudnutím akcií a obchodných podielov za zákonom stanovených podmienok,
 • legislatívne zmeny v oblasti zdaňovania virtuálnych mien (účinnosť v rámci prijatia konsolidačného balíka nenadobudli,)
 • charitatívna reklama,
 • podpora splácania hypotekárnych úverov,
 • konsolidácie verejných financií.

Nižšie prinášame prehľad niektorých najvýznamnejších legislatívnych zmien, ktoré nadobudli účinnosť počas roka 2023:

 • S účinnosťou od 1.7.2023 bolo doplnenie ustanovenie § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov, ktorým sa medzi daňové výdavky dopĺňajú aj náklady na daň z osobitnej stavby. Predmetná legislatívna zmena je však obsolentná, neaplikovateľná v praxi z dôvodu, že daň z osobitnej stavby nebola v Národnej rade SR schválená, avšak k vypusteniu legislatívnej zmeny v zákone o dani z príjmov nedošlo.
 • Do ustanovenia § 19 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 15.03.2023 dopĺňa nový bod 10, čím sa rozširuje okruh daňových výdavkov zamestnávateľa vynaložených na zamestnanca o náklady na prevádzku vlastných materských škôl a vlastných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (t. j. jaslí). Zmena sa vzťahuje na toho zamestnávateľa, ktorý je zriaďovateľom materskej školy alebo jaslí. Do účinnosti tejto zmeny zamestnávateľ postupuje pri uplatňovaní daňových výdavkov na prevádzku materských škôl a jaslí podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákon o dani z príjmov.
 • S účinnosťou 01.05.2023 nastala zmena § 33 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov a bolo doplnené nové prechodné ustanovenie § 52zzp .Z ustanovenia § 33 zákona o dani z príjmov upravujúceho daňový bonus došlo k vypusteniu tej časti, ktorá zakazovala daňovníkovi uplatňovať súčasne aj daňový bonus, aj poberať dotáciu na stravu dieťaťa v škole. V doplnenom § 52zzp zákona o dani z príjmov sa ustanovilo, že pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 52zzp ods. 4 písm. b) sa od 01.05.2023 neprihliada na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tzv. dotácia na stravu). Tzn., že daňovník uplatňujúci si daňový bonus v rokoch 2023 a 2024 v sume podľa § 52zzp ods. 4 písm. b) môže súčasne na to isté dieťa uplatňovať daňový bonus a poberať dotáciu na stravu.
 • S účinnosťou 01.05.2023 bolo doplnené prechodné ustanovenia § 52zzs zákona o dani z príjmov. V dôsledku tejto zmeny sa predlžuje obdobie, počas ktorého si prijímateľ regionálnej investičnej pomoci môže uplatňovať už priznanú úľavu na dani podľa § 30a zákona o dani z príjmov. Jedná sa o dve zmeny, a to:
  • do lehoty na začatie uplatňovania úľavy na dani podľa § 30a ods. 4 zákona o dani z príjmov sa nezapočítavajú zdaňovacie obdobia plynúce v rokoch 2023 a 2024,
  • do lehoty, počas ktorej má daňovník nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 4 zákona o dani z príjmov sa nezapočítavajú tri bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvé z týchto zdaňovacích období začalo plynúť v roku 2023.
 • Legislatívne zmeny boli vykonané aj v oblasti zdaňovania príjmov športových odborníkov (s účinnosťou od 01.05.2023). Pre tento okruh daňovníkov sa zavádza vybratie dane zrážkou. Zároveň sa zmenou v § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov dopĺňa aj pre tohto daňovníka možnosť vopred písomne sa dohodnúť s platiteľom dane o nevybratí dane zrážkou z takéhoto príjmu. Podľa doplneného prechodného ustanovenia § 52zzu zákona o dani z príjmov sa vyššie uvedený postup prvýkrát použije pri zdanení príjmov plynúcich od 01.01.2024.
 • Novelou účinnou od 18.4.2023 sa zužuje zdroj príjmov nerezidentov na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona o dani z príjmov o výnosy z neštátnych dlhopisov a pokladničných poukážok, čo znamená, že predmetom dane na území SR nebudú výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok (štátnych ako aj neštátnych).
 • S účinnosťou od 01.08.2023 sa zrušili CFC pravidlá pre fyzické osoby (pozn.: CFC pravidlá zabraňujú presmerovaniu ziskov z materskej jurisdikcie do zahraničnej jurisdikcie s nízkymi alebo žiadnymi daňami).
  Týmto ostávajú v platnosti CFC pravidlá len u právnických osôb, tak ako to požaduje európska legislatíva.