Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
13.8.2020

Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL, pričom mu zákon v ustanovení § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ponúka vybrať si jeden z troch možných ustanovených spôsobov:

1. Výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii, v technickom preukaze alebo inom doklade – pri tomto spôsobe je daňovník povinný viesť podrobnú evidenciu, teda knihu jázd.

2. Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel – daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia o evidencii alebo podľa technického preukazu, ale bude uplatňovať preukázané výdavky na nákup PHL. Zároveň evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité.

3. Výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie – pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov nie je povinnosť viesť knihu jázd.

S účinnosťou od 21. júla 2020 sa mení § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod zákona o dani z príjmov a umožňuje zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebované pohonné látky prepočítané podľa spotreby. Ide o jedno z opatrení v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

  • V súlade so zmeneným znením ustanovenia sa s účinnosťou od 21. júla 2020 umožňuje daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou [s výnimkou špecifických prípadov ustanovených pre fyzickú osobu v § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov] a daňovníkovi, ktorý je právnickou osobou, automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok prepočítanej podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 % bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.
  • Ak sa skutočná spotreba pohonných látok nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa v týchto dokladoch spotreba pohonných látok neuvádza, vtedy je aj po 20. júli 2020 možné vychádzať zo spotreby pohonných látok preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu tak, ako tomu bolo aj doteraz. Takýmto spôsobom preukazovaná spotreba pohonných látok sa však o 20 % už nezvyšuje.
  • V prípade nákladných automobilov a pracovných mechanizmov zostáva zachovaná možnosť preukazovať skutočnú spotrebu pohonných látok podľa vlastného vnútorného aktu riadenia. Zároveň sa aj pri týchto automobiloch a mechanizmoch zavádza možnosť uplatniť spotrebu zvýšenú o 20 % oproti spotrebe uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu, resp. spotrebu preukázanú dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, ak si daňovník nevyberie možnosť uplatňovať spotrebu pohonných látok podľa spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia.

Výdavky na spotrebované pohonné látky podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov je od 21. júla 2020 potrebné aj naďalej preukázať reálnym dokladom o nákupe pohonných látok.