Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
13.8.2020

Národná rada Slovenskej republiky dňa 09.07.2020 schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 198/2020 Z. z.“).

Zákonom č. 198/2020 Z. z. sa v Čl. XL mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) s účinnosťou dňom vyhlásenia, tzn. od 21.07.2020.

Uvedeným článkom sa okrem iného zavádzajú opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby. Zákonom č. 198/2020 Z. z. bol do ustanovenia § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. doplnený nový odsek 7, ktorý pojednáva o povinnostiach súvisiacich so zaplatením rozdielu vzniknutého na preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DPPO“).

Ako opatrenie na zmiernenie dopadov pandémie na podnikateľské prostredie sa v súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. nebude robiť vyrovnanie zaplatených preddavkov na DPPO v súlade s § 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov, tzn. do konca kalendárneho mesiaca po podaní daňového priznania k DPPO po skončení pandémie alebo do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, ak táto lehota je dlhšia ako lehota po skončení obdobia pandémie u daňovníkov, ktorí:

  • platili nižšie preddavky na DPPO,
  • neplatili preddavky na DPPO podľa § 42 zákona o dani z príjmov (napr. nový daňovník, daňovník s daňovou povinnosťou nižšou ako 5 000 eur, na základe rozhodnutia o stanovení preddavkov inak),
  • neplatili preddavky na DPPO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. z dôvodu poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka,
  • neplatili preddavky na DPPO podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Upustenie od vyrovnania zaplatených preddavkov na DPPO sa vzťahuje na preddavky na DPPO platené na zdaňovacie obdobie, ktorým je:

  • kalendárny rok, ktorý začal 01.01.2020,
  • zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 01.01.2020,
  • hospodársky rok, ktorého riadna alebo predĺžená lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa zákona o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie,
  • hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac spadá do kalendárneho roka 2020.