Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca, Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk
2.12.2020

V prvej časti článku sme Vám priblížili výdavky (náklady), ktoré sú považované za daňové výdavky len po zaplatení. V druhej časti by sme Vás chceli upozorniť na skupinu predstavujúcu výdavky, ktorých daňová uznateľnosť závisí od vykázaného základu dane.

Ďalšou skupinou výdavkov (nákladov) sú výdavky, ktorých daňovú uznateľnosť limituje zákon o dani z príjmov v závislosti od vykázaného základu dane v daňovom priznaní (t. j. od upraveného výsledku hospodárenia vykázaného v účtovníctve o položky zvyšujúce a o položky znižujúce základ dane).

Medzi uvedené výdavky (náklady) patria:

  • odpisy ako aj nájomné osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (osobné automobily zatriedené do kódu Klasifikácia produktov 29.10.2);
  • členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa;
  • víno ako reklamný predmet;
  • úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) na prijaté úvery a pôžičky, ak je veriteľ závislou osobou vo vzťahu k dlžníkovi – ide o posúdenie splnenia tzv. pravidiel nízkej kapitalizácie.