Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Daňový bonus na zaplatené úroky od roku 2018
Účtovný a daňový servis

Daňový bonus na zaplatené úroky od roku 2018

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 19.2.2018

Novela zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. januára 2018 zaviedla aj nový štatút - daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a Zákona), ktorý v podstate nahrádza štátny príspevok pre mladých, ktorý bol poskytovaný za určitých podmienok pri hypotekárnom úvere.

Daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie je forma priamej daňovej úľavy, ide o sumu, ktorá priamo znižuje už vypočítanú daň, fungovať bude obdobne ako daňový bonus na dieťa, to zn., buď v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane sa zníži priamo suma dane. V prípade ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky, rozdiel vráti buď daňový úrad alebo zamestnávateľ.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká daňovníkovi:

  • ktorý ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
  • Jeho priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou jeho daňového priznania nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Priemerný mesačný príjem sa bude počítať ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane podľa § 5, 6 a 8 Zákona a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e Zákona. Znamená to, že priemerný mesačný príjem sa bude počítať z príjmov zo zamestnania, z príjmov zo živnosti, príjmov z prenájmu nehnuteľností, ale aj z ostatných príležitostných príjmov – predaj nehnuteľnosti, príjmov z kapitálového majetku a z prijatých dividend zo zahraničia.

Zároveň platí podmienka, že daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 tisíc eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Výška daňového bonusu je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. V prvom roku, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru. Pomerná časť zodpovedá počtu kalendárnych mesiacov počnúc kalendárnym mesiacom začatia úročenia úveru do decembra (vrátane). Päťročná lehota zodpovedá 60 kalendárnym mesiacom. Rovnako postupuje daňovník aj v roku, v ktorom uplynie päťročná lehota pre uplatnenie nároku na daňový bonus na úroky z úveru, v tomto prípade sa počet mesiacov určuje od januára (vrátane) do toho kalendárneho mesiaca, v ktorom päťročná lehota končí.

Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru je možné uplatniť aj v prípade, ak úver na bývanie spláca viac osôb. Uplatniť si ho však môže iba jeden dlžník, pričom ostatní spoludlžníci si ho uplatniť nemôžu. Súčasne však spoludlžník musí splniť podmienku veku aj podmienku limitu príjmu. Priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkmi nesmie za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníkov a 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Zdroj: info@atc.sk, tel: