Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2...
Účtovný a daňový servis

Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 15.10.2020

Poslaneckým návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bol do legislatívneho procesu predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) na zavedenie:

 • 1. nemocenskej dávky tehotenské vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia,
 • 2. nemocenskej dávky tehotenské v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov,
 • 3. tehotenské štipendium vyplácané tehotnej študentke vysokej školy,
 • 4. tehotenské štipendium vyplácané plnoletej tehotnej žiačke strednej školy.

Návrh zákona bol doručený do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 2.10.2020. O poslaneckom návrhu zákona bude rokovať Národná rada Slovenskej republiky na októbrovej a novembrovej schôdzi a začiatkom decembra 2020 je možné predpokladať schválenie návrhu zákona.

Aktuálne znenie návrhu zákona navrhuje, aby právna úprava tehotenského a tehotenského štipendia nadobudla účinnosť od 1. apríla 2021.

Tehotenské vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia

Podmienky nároku na tehotenské

Nárok na tehotenské bude mať budúca tehotná mamička, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Nárok na tehotenské vznikne od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (od skončenia 12. týždňa tehotenstva) a zanikne dňom skončenia tehotenstva. Lekárom určený predpokladaný deň pôrodu je inštitút zaužívaný v právnom poriadku, preto sa navrhuje od neho odvíjať nárok na tehotenské.

Do obdobia 270 dní sa podľa návrhu zákona započítava aj obdobie:

 • a) prerušenia nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu,
 • b) prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

Z uvedeného vyplýva, že nárok na tehotenské vznikne tehotnej zamestnankyni, resp. samostatne zárobkovo činnej osobe aj pri reťazovom pôrode, keďže do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započítava aj doba čerpania rodičovskej dovolenky, resp. doba nároku na rodičovský príspevok.

Výška tehotenského v roku 2021

Návrh zákona uvádza, aby sa tehotenské poskytovalo za dni. Navrhovaná výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenskej dávky (denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ, úhrn denných vymeriavacích základov).

Zároveň návrh zákona určuje minimálnu výšku tehotenského, ktorá nesmie byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Minimálna výška platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nárok na tehotenské vznikol z jedného poistenia alebo z viacerých poistení. Uvedené sa navrhuje ako minimálny štandard zabezpečenia navýšenia príjmu na úhradu zvýšených výdavkov súvisiacich s tehotenstvom.

Pre rok 2021 je maximálny možný denný vymeriavací základ vo výške 71,8028 eura, a teda minimálne tehotenské bude predstavovať sumu:

 • pri 30-dňovom mesiaci = 10 % x 71,8028 eura x 30 dní = 215,50 eur,
 • pri 31-dňovom mesiaci = 10 % x 71,8028 eura x 31 dní = 222,60 eur.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú v zmysle návrhu zákona povinní potvrdzovať očakávaný deň pôrodu a skončenie tehotenstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Bez ustanovenia takejto povinnosti by Sociálna poisťovňa nemala právny základ na získanie informácie o očakávanom dni pôrodu na žiadosti o tehotenské. Rovnako je na účely tehotenského nevyhnutný údaj o ukončení tehotenstva, najmä ak sa tehotenstvo neskončí pôrodom.

Tehotenské v prípade otehotnenia v roku 2020 alebo začiatkom roka 2021

V návrhu zákona sa priznáva nárok na tehotenské aj tehotným mamičkám, ktoré budú v čase nadobudnutia účinnosti novely zákona vo vyššom štádiu tehotenstva, t. j. ktorých začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastane pred 1. aprílom 2021, ak k tomuto dňu budú spĺňať všetky podmienky pre vznik nároku na tehotenské. Sociálna poisťovňa nárok na základe žiadosti o tehotenské posúdi a výšku tehotenského určí nie k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, ale ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona, t. j. počnúc 1. aprílom 2021.

Tehotenské štipendium

Obdobe ako pri poskytovaní tehotenského bude tehotnej študentke vysokej školy a plnoletej tehotnej žiačke strednej školy priznané poskytovanie tehotenského štipendia v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Na tehotenské štipendium bude mať tehotná študentka a plnoletá tehotná žiačka právny nárok.

Výška tehotenského štipendia bude priznaná vo výške 200 eur mesačne, pričom vláda môže nariadením ustanoviť aj inú výšku tehotenského štipendia (obdobne ako sa menia sumy životného minima).

Tehotenské štipendium bude priznané od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bude podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia budú splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa bude poskytovať aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zanikne tehotnej študentke v prípade:

 • a) vzniku nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
 • b) vzniku nároku na výplatu tehotenského,
 • c) skončenia tehotenstva alebo
 • d) skončenia štúdia.

Nárok na tehotenské štipendium zanikne plnoletej tehotnej žiačke v prípade:

 • a) vzniku nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré žiačka poberá tehotenské štipendium,
 • b) vzniku nároku na výplatu tehotenského,
 • c) skončenia tehotenstva,
 • d) podmienečného vylúčenia alebo
 • e) dňom, kedy prestala byť žiačkou školy.

O priznaní tehotenského štipendia tehotnej študentky vysokej školy bude rozhodovať rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej školy, bude rozhodovať dekan fakulty, resp. o priznaní tehotenského štipendia v prípade plnoletej tehotnej žiačky strednej školy bude rozhodovať riaditeľ školy.

Okruhom oprávnených sú:

 • všetky tehotné študentky vysokej školy, bez ohľadu na formu štúdia a stupeň štúdia, ako aj bez ohľadu na to, či ide o verejnú, štátnu alebo súkromnú vysokú školu. Za tehotnú študentku vysokej školy sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva;
 • tehotné žiačky stredných škôl po dovŕšení 18. roku veku, bez ohľadu na formu štúdia, ako aj bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom strednej školy.

Tehotenské v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov

Policajtka a profesionálna vojačka, ktorá je tehotná, bude mať v zmysle návrhu zákona nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky zabezpečená alebo nemocensky poistená najmenej 270 dní, alebo v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská dovolenka.

Policajtke a profesionálnej vojačke vznikne nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zanikne dňom skončenia tehotenstva.

Výška tehotenského bude policajtke a profesionálnej vojačke priznaná vo výške 200 eur mesačne.

Nárok na výplatu tehotenského bude vznikať od začiatku mesiaca, v ktorom začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zanikať bude posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom skončilo tehotenstvo.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk