Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Účtovný a daňový servis

Nárok na daňový bonus

Júlia Pšenková / 13.9.2016

Nárok na daňový bonus je na nezaopatrené (dieťa do 25 rokov veku vrátane) dieťa:

  • vlastné,
  • osvojené,
  • prevzaté do starostlivosti,
  • dieťa druhého z manželov.

Podmienkou je, že dieťa žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom.

Nárok sa dokladuje rodným listom dieťaťa (kópia) a v prípade veku 16 rokov a viac potvrdením o návšteve školy, eventuálne potvrdením o poberaní prídavku na dieťa.

Pri štúdiu v zahraničí sa vyžaduje stanovisko Ministerstva školstva o tom, či predmetná škola v zahraničí spĺňa kritéria na priznanie nároku na štátne dávky.

Nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:

  • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
  • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo
  • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
  • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.

Vzhľadom k tomu, že za sústavnú prípravu na povolanie štúdiom sa považuje aj čas počas školských prázdnin do 31.08., potvrdenie o návšteve školy sa zamestnávateľovi predkladá v mesiaci september.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk