Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 20...
Účtovný a daňový servis

Novely zákona o dani z príjmov schválené v roku 2018

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 21.2.2019

V priebehu roka 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky viacero zákonov, ktoré novelizovali aj jednotlivé ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Nižšie uvádzame prehľad zmien zákona o dani z príjmov, ktorých účinnosť nastala už v priebehu roka 2018 alebo nastane v roku 2019.

1. Nový spôsob výpočtu úľavy na dani pre prijímateľov investičnej pomoci

V nadväznosti na prijatie nového zákona o regionálnej investičnej pomoci sa mení spôsob výpočtu úľavy na dani z príjmov pre prijímateľov investičnej pomoci. Výpočet nároku na úľavu na dani podľa § 30a ods. 2 zákona o dani z príjmov sa po prvýkrát použije u daňovníka, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci od 1. apríla 2018 na základe nového zákona o regionálnej investičnej pomoci.

2. Oslobodenie 13. a 14. mzdy od dane

S účinnosťou od 1. mája 2018 sa rozširuje okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane o príjmy podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o), t. j. o tzv. 13. mzdu a tzv. 14. mzdu. 

13. mzda
V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Podmienky oslobodenia tzv. 13. mzdy
Tzv. 13. mzda, ktorá je vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, je oslobodená od dane len vtedy, ak sú súčasne splnené dve podmienky:

 1. tzv. 13. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 2. zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka, u rovnakého zamestnávateľa, nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov.

Ak by tzv. 13. mzda bola vyplácaná jednému zamestnancovi od viacerých zamestnávateľov, od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov a na sumu presahujúcu v úhrne 500 eur sa oslobodenie nevzťahuje.

Oslobodenie od dane sa v súlade s prechodným ustanovením zákona o dani z príjmov prvýkrát použije na tzv. 13. mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019.

14. mzda
V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov (ďalej len „tzv. 14. mzda“) vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Podmienky oslobodenia tzv. 14. mzdy
Na uplatnenie oslobodenia od dane tzv. 14. mzdy, ktorá je vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, musia byť splnené tri podmienky:

 1. tzv. 14. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 2. zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 48 mesiacov,
 3. zamestnancovi bola vyplatená tzv. 13. mzda spĺňajúca podmienky oslobodenia.

Ak by tzv. 14. mzda bola vyplácaná jednému zamestnancovi od viacerých zamestnávateľov, od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov a na sumu presahujúcu v úhrne 500 eur sa oslobodenie nevzťahuje.

Oslobodenie od dane sa v súlade s prechodným ustanovením zákona o dani z príjmov prvýkrát použije na tzv. 14. mzdu vyplatenú v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj tzv. 13. mzda, najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

3. Spresnenie daňových výdavkov v súvislosti s praktickým vyučovaním

S účinnosťou od 1. septembra 2018 dochádza novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave k úprave a spresneniu ustanovení zákona o dani z príjmov, ktoré umožňujú zahrnúť do daňových výdavkov také výdavky, ktoré súvisia s poskytovaním praktického vyučovania žiakov.

Virtuálna mena je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Odplatne nadobudnutá virtuálna mena sa považuje za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky.

Zákon o účtovníctve sa s účinnosťou od 1. októbra 2018 dopĺňa o spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou vrátane majetku a služieb nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu.

Pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo metódy FIFO. Za reálnu hodnotu pre virtuálnu menu sa považuje cena zistená na verejnom trhu spôsobom, ktorý si účtovná jednotka pre danú virtuálnu menu zvolila.

Podľa prechodných ustanovení sa ocenenie virtuálnej meny reálnou hodnotou použije prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018.

Zákon o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. októbra 2018 upravuje o spôsob zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny.

Príjmom z predaja virtuálnej meny je výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Virtuálne meny nie sú predmetom zdanenia v momente ťažby alebo ich obstarania ale až v čase ich predaja. Zdaniteľným príjmom plynúcich z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada. 

Upravuje sa tiež spôsob ocenenia virtuálnej meny v nadväznosti na spôsob jej nadobudnutia ako aj ocenenia majetku a služieb nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu. 

Ustanovenia spresňujúce postup zdanenia príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 30. septembri 2018.

4. Virtuálna mena

Niektoré články nového zákona o dani z poistenia sa týkajú aj novelizácie iných právnych predpisov, ktorých účinnosť nastala 1. októbra 2018. Išlo aj o novelizáciu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov.

Virtuálna mena je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Odplatne nadobudnutá virtuálna mena sa považuje za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky.

Zákon o účtovníctve sa s účinnosťou od 1. októbra 2018 dopĺňa o spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou vrátane majetku a služieb nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu. 

Pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo metódy FIFO. Za reálnu hodnotu pre virtuálnu menu sa považuje cena zistená na verejnom trhu spôsobom, ktorý si účtovná jednotka pre danú virtuálnu menu zvolila.

Podľa prechodných ustanovení sa ocenenie virtuálnej meny reálnou hodnotou použije prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018.

Zákon o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. októbra 2018 upravuje o spôsob zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny.

Príjmom z predaja virtuálnej meny je výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Virtuálne meny nie sú predmetom zdanenia v momente ťažby alebo ich obstarania ale až v čase ich predaja. Zdaniteľným príjmom plynúcich z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada. 

Upravuje sa tiež spôsob ocenenia virtuálnej meny v nadväznosti na spôsob jej nadobudnutia ako aj ocenenia majetku a služieb nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu. 

Ustanovenia spresňujúce postup zdanenia príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 30. septembri 2018.

5. Oslobodenie príjmov športovcov za výsledok na významnej súťaži 

Do zákona o dani z príjmov sa dopĺňa oslobodenie peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania odmien športových reprezentantov za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži.

Oslobodenie sa prvýkrát použije už za zdaňovacie obdobie roka 2018.

6. Oslobodenie ubytovania poskytnutého zamestnancom

Do zákona o dani z príjmov sa dopĺňa nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 eur alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov zamestnanca sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Suma výdavkov zamestnávateľa na ubytovanie pre zamestnancov v pracovnom pomere v budovách zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb 112 a 113 sa zahŕňa do daňových výdavkov, ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke.

Nové ustanovenia sa prvýkrát použijú už pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

7. Zmeny IFRS účtované do vlastného imania

Ak príde u daňovníkov vykazujúcich výsledok hospodárenia podľa IFRS a upravujúcich tento výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane podľa tzv. prevodového mostíka k zmene účtovnej metódy účtovanej do vlastných zdrojov, základ dane sa v zdaňovacom období účtovania tejto zmeny:

 1. zvýši o sumu tejto zmeny, ak táto zmena zvýšila vlastné zdroje a ovplyvnila by zdaniteľné príjmy a daňové výdavky,
 2. zníži o sumu tejto zmeny, ak táto zmena znížila vlastné zdroje a ovplyvnila by zdaniteľné príjmy a daňové výdavky

Prvýkrát sa táto úprava použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

8. Nový zákon o dani z poistenia

Jednotlivé ustanovenia zákona o dani z poistenia uvedené v článku I, ktorých predmetom úpravy je daň z poistenia, nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Cieľom novej právnej úpravy je zavedenie dane z poistenia, ktorej bude podliehať poistenie v odvetviach neživotného poistenia. Daň z poistenia má charakter nepriamej dane. Zákonom o dani z poistenia sa nahradí 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve, ktorý upravuje podnikanie v poisťovníctve v Slovenskej republike. 

Platiteľom dane z poisteniapoisťovatelia, ktorí podnikajú v poisťovníctve, to znamená poisťovne so sídlom v tuzemsku, poisťovne z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní.

Výnimkou sú 2 situácie, kedy bude platiteľom dane iná osoba ako poisťovateľ. Ide o prípady, kedy bude poistenie poskytnuté zahraničnou poisťovňou, ktorá si nezriadila pobočku v tuzemsku a ktorá poskytla poistenie s umiestnením rizika v tuzemsku. V týchto prípadoch je osobou povinnou zaplatiť daň správcovi dane: 

a)    poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, 
b)    alebo právnická osoba v rozsahu, v akom sú jej preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku. 

V uvedených 2 prípadoch dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu služby.

V zmysle prechodných a záverečných ustanovení zákona o dani z poistenia sa daň uplatní, ak poistné obdobie začne plynúť po 31. decembri 2018. Poistným obdobím sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje.

V súvislosti so zavedením dane z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 dopĺňa ustanovenie § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov písmenom j), podľa ktorého daňovým výdavkom daňovníka len po zaplatení je daň z poistenia, 
ak osobou povinnou platiť daň je sám daňovník v postavení poistníka pri platení poistného zahraničnej poisťovni, 
a tiež daň z poistenia, ktorá sa vzťahuje na preúčtované náklady poistenia. Jedná sa o osobitné prípady dane z poistenia, kedy osobou povinnou platiť daň nie je poisťovateľ. 

9. Nová úľava na dani pre registrované sociálne podniky

Hlavným cieľom nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky, ktorá bude prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a tiež upraviť systém podpory, ktorý bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2018, okrem článku, ktorý zavádza do zákona o dani z príjmov novú úľavu na dani pre registrované sociálne podniky s účinnosťou od 1. januára 2019.

Nová úľava na dani sa bude vzťahovať iba na daňovníka, ktorý je právnickou osobou a ktorý je verejnoprospešným podnikom za zdaňovacie obdobie, v ktorom má k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.

Túto úľavu si bude môcť uplatniť daňovník, ktorý si nebude uplatňovať iné úľavy na dani (úľavu na dani pre príjemcov investičnej pomoci, úľavu na dani pre prijímateľa stimulov, ani odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj), a takisto ktorý nebude prijímateľom prostriedkov z daňovej asignácie (nebude prijímateľom 2 % dane).

10. Energetická efektívnosť zhodnoteného majetku

S účinnosťou od 1. februára 2019 dochádza novelou zákona o energetickej efektívnosti k doplneniu definície technického zhodnotenia v zákone o dani z príjmov.

Hodnota zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, a to vrátane nákladov charakteru opráv, je u verejného subjektu považovaná za technické zhodnotenie hmotného majetku, ktoré je súčasťou ocenenia majetku. Ide o technické zhodnotenie, ktoré pre verejný subjekt zrealizuje poskytovateľ energetickej služby s garantovanou úsporou energie na základe osobitného zmluvného vzťahu – zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa zákona o energetickej efektívnosti.

11. Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Novela zákona o podpore cestovného ruchu zavádza do zákona o dani s príjmov s účinnosťou od 1. januára 2019 oslobodenie príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi za podmienok podľa § 152a zákonníka práce.

Suma tohto príspevku na rekreáciu zamestnancov sa zahŕňa do daňových výdavkov zamestnávateľa.

Samostatne zárobkovo činné osoby si rovnako môžu zahrnúť sumu príspevku na rekreáciu do daňových výdavkov, a to za podmienky, že vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite aspoň 24 mesiacov.

V zmysle prechodného ustanovenia bude možné zmeny zákona uplatniť na rekreácie, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.

Nárok na poskytnutie príspevku na rekreáciu majú  zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje zákonník práce, a tiež policajti, železniční policajti, príslušníci SIS, príslušníci väzenskej a justičnej stráže, vojaci, hasiči, zamestnanci v štátnej službe.

Príspevok na rekreáciu nad zákonom stanovený rozsah je možné uhradiť aj zo sociálneho fondu, ale v danom prípade nebude pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane, t. j. bude podliehať daňovej odvodovej povinnosti.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu: 

 • ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, 
 • na žiadosť zamestnanca, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
 • v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie alebo ku dňu poskytnutia rekreačného poukazu.

Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Zamestnávateľ má možnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu zamestnanca aj vo forme rekreačného poukazu. Navrhovaný systém je riešený podobným spôsobom, akým je riešený systém podpory stravovania prostredníctvom stravovacích poukazov. 

Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu.

Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike, u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim rekreačný poukaz.

Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Ak nebude príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, sa bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

12. Dvojnásobný daňový bonus na dieťa

Od 1. januára 2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eur na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa alebo ročná výška 266,04 eur (22,17 eur x 12 mesiacov) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje sumu daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, t. j. na sumu 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Poslednýkrát sa daňový bonus uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. 

Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.

13. Osobitný odvod obchodných reťazcov

Novým zákonom o osobitnom odvode obchodných reťazcov dochádza k doplneniu zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2019

Obchodný reťazec je povinný platiť správcovi dane osobitný odvod za odvodové obdobie, ktorým sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia.

Základom odvodu je čistý obrat obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie. Pojem čistý obrat vyplýva zo zákona o účtovníctve. Na účely zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. 

Sadzba odvodu je 2,5 %

Obchodný reťazec je povinný doručiť správcovi odvodu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvodovom období písomné oznámenie o výške odvodu, ktoré sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a v rovnakej lehote je obchodný reťazec povinný odvod zaplatiť.

Obchodný reťazec odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5 000 eur.

Zároveň sa ustanovenie § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov dopĺňa písmenom k), podľa ktorého daňovým výdavkom daňovníka len po zaplatení je osobitný odvod obchodných reťazcov podľa zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Uvedené ustanovenie v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na osobitný odvod obchodných reťazcov zaplatený po 31. decembri 2018.

14. Nové usmernenie o určení obsahu transferovej dokumentácie

Na zabezpečenie jednotného postupu vydáva Ministerstvo financií SR (podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov a § 160 ods. 2 zákona o správe daní) nové usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch.

Toto usmernenie nahrádza usmernenie Ministerstva financií SR k transferovej dokumentácii z roku 2016.  

Nové usmernenie sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017, pričom daňovníci majú možnosť postupovať podľa dosiaľ uplatňovaného usmernenia Ministerstva financií SR najneskôr do 30. júna 2019. 

 

Zoznam uvádzaných zákonov

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 91/2010  Z. z. o podpore cestovného ruchu 
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Zdroj: info@atc.sk, tel: