Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH
Účtovný a daňový servis

Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 25.4.2017

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom si môže odpočítať DPH viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom DPH, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa Zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom DPH.

Novozaregistrovaný platiteľ si môže tak odpočítať DPH pri registrácii z majetku, zásob a aj z tovarov a služieb, ktoré nadobudol v postavení zdaniteľnej osoby pred registráciou za platiteľa DPH a zároveň ich nezahrnul v predchádzajúcich kalendárnych rokoch do daňových výdavkov okrem zásob.  Pri zásobách si môže odpočítať DPH v plnom rozsahu, aj keď boli zahrnuté do daňových výdavkov v predchádzajúcich rokov pred registráciou za platiteľa DPH, musí byť však splnená podmienka, že ich použije na dodanie tovarov a služieb ako platiteľ. Ak platiteľ DPH nepoužije tieto dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôže si odpočítať daň pri registrácii, napr. platiteľ nakúpi tovar ešte pred registráciou za platiteľa DPH a dokým sa stane platiteľom DPH tento tovar aj predá ako neplatiteľ. Znamená to že pri registrácii za platiteľa DPH si nebude môcť odpočítať DPH z takto nakúpeného tovaru, nakoľko ho nikdy nepoužije na dodanie tovaru v postavení platiteľa DPH.

Platiteľ DPH si môže túto DPH pri registrácii uplatniť v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 49 až 51 Zákona o DPH, t.j. nemôže si napr. uplatniť nárok na odpočet DPH pri kúpe tovarov na účely pohostenia a zábavy.

Na základe vyššie uvedeného si môže uplatniť odpočítanie DPH:

  • z tovarov a služieb, ktoré prijal od iného platiteľa DPH v tuzemsku,
  • pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri ktorom bol povinný platiť daň,
  • ktorú uplatnil pri tovaroch a službách, pri ktorých bol povinný platiť daň,
  • pri dovoze tovaru, ktorú zaplatil správcovi dane.

Ak napr. platiteľ DPH pred registráciou nakúpil tovar z iného členského štátu a na faktúre dodávateľ uplatnil DPH vo výške, ktorá je platná v štáte dodávateľa, platiteľ DPH si nemôže po registrácii odpočítať túto DPH nakoľko nebola zaplatená v tuzemsku, bola zaplatená inému členskému štátu.

Ak platiteľ DPH použije uvedené dodávky tovarov a služieb aj na dodanie tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od DPH, musí vypočítanú výšku odpočítateľnej dane krátiť v závislosti od pomeru, v akom prijaté tovary a služby použije na dodanie tovarov a služieb oslobodených od dane a na dodanie tovarov a služieb, pri ktorých bude uplatňovať DPH (postupuje podľa § 50 Zákona o DPH).

Ak platiteľ DPH si bude uplatňovať odpočítanie DPH z odpisovaného majetku, ktorý nadobudol v predchádzajúcich rokoch pred registráciou, tak zaplatenú DPH musí znížiť o pomernú časť dane zodpovedajúcu daňovým odpisom. Znamená to, že plný odpočet DPH bude mať platiteľ z odpisovaného majetku iba v prípade, ak odpisovaný majetok nadobudol v kalendárnom roku, v ktorom sa stal platiteľom DPH.

Príklad:

Spoločnosť Sro1 sa od 01.03.2017 stala platiteľom DPH. V auguste 2014 obstarala osobné auto vo výške 10.000 EUR bez DPH od iného platiteľa DPH (DPH na faktúre bola vyčíslená vo výške 2.000 EUR). Osobné auto je plne využívané na podnikateľskú činnosť. Spoločnosť si za roky 2014, 2015 a 2016 uplatnila v daňových odpisoch čiastku 7.250 EUR. Pomerná časť dane zodpovedajúcu odpisom, o ktorú je povinný platiteľ znížiť daň je vo výške 1.208,33 EUR. Znamená to, že spoločnosť si môže uplatniť odpočítanie DPH z osobného auta vo výške 791,67 EUR. O túto čiastku zníži daňovú zostatkovú cenu osobného auta v roku 2017.

Ak zdaniteľná osoba poskytne preddavok na tovar alebo službu pred registráciou za platiteľa DPH, ale tovar alebo služba je dodaná už v čase, keď je registrovaným platiteľom DPH, tak DPH si môže odpočítať ihneď v prvom zdaňovacom období, nepostupuje pri odpočítaní DPH v súlade s § 55 Zákona o DPH (odpočet DPH pri registrácii za platiteľa DPH).

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk