Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade a...
Účtovný a daňový servis

Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 18.7.2017

V praxi sa môže stať, že daňový subjekt zmešká lehotu na splnenie si daňových povinností – napr. nepodá daňové priznanie načas. V prípade, ak dôvod pre ktorý táto povinnosť nebola splnená, je vážny, daňový subjekt môže požiadať daňový úrad o odpustenie zmeškanej lehoty.

Uvedenú možnosť rieši Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v § 29, pričom stanovuje nasledujúce 3 podmienky, ktoré musia byť súčasné splnené, aby mohla byť zmeškaná lehota odpustená:

  • existencia závažného dôvodu, pre ktorý došlo k zmeškaniu lehoty,
  • žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty musí byť podaná do 30 dní odo dňa odpadnutia dôvodov, pre ktoré bola zmeškaná pôvodná lehota, žiadosť však musí byť podaná najneskôr do 1 roka od dátumu pôvodne zmeškanej lehoty,
  • zároveň v uvedenej 30 dňovej lehote musí byť vykonaný aj úkon, ktorý bol predmetom zmeškania – napr. v danej lehote sa podá daňové priznanie. 

Existenciu závažného dôvodu musí vedieť daňový subjekt preukázať, pričom daňový poriadok nedefinuje čo sa považuje za závažný dôvod, daňový úrad to posudzuje individuálne v závislosti od toho, aké dôkazy daňový subjekt predloží. Môže ísť napr.: o nehodu, úraz, hospitalizáciu, dôsledok živelnej pohromy alebo vykonania neodkladnej zahraničnej pracovnej cesty.

Daňový subjekt musí k žiadosti zaplatiť aj správny poplatok vo výške 9,50 EUR. V prípade ak daňový subjekt splní všetky 3 vyššie spomenuté podmienky, daňový úrad má povinnosť rozhodnúť o žiadosti kladne a prípadnú pokutu za nesplnenie si povinnosti v riadnom termíne neuloží. Proti rozhodnutiu správcu dane nie je možné podať odvolanie a nie je možné odpustiť zmeškanie už predĺženej lehoty.

Príklad:

Spoločnosť SRO1 mala povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v predĺženej lehote do 30. júna 2017. Spoločnosť toto daňové priznanie nepodala, pretože konateľ spoločnosti oprávnený podať daňové priznanie bol od 28. júna 2017 do 8. júla 2017 hospitalizovaný z dôvodu úrazu. Dňa 8. júla ho prepustili z nemocnice. Dňa 15. júla podal daňové priznanie, zaplatil daň, zároveň podal daňovému úradu žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty a zaplatil správny poplatok. Daňový úrad zmeškanie lehoty rozhodnutím odpustil, nakoľko spoločnosť splnila všetky 3 podmienky stanovené zákonom – preukázala závažný dôvod, v ustanovenej lehote bola podaná žiadosť a zároveň bol aj vykonaný zmeškaný úkon (lehota na podanie žiadosti by uplynula dňom 7. augusta 2017, objektívna lehota by uplynula dňom 30. júna 2018).

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk