Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za...
Účtovný a daňový servis

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 19.2.2018

Zákon č. 595/2003 o dani  z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) určuje lehotu na podanie daňového priznania do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a v tejto lehote musí daňovník aj daň zaplatiť.

Tento rok posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017 pripadá na utorok 3. apríla 2018, nakoľko 31.03.2018 je sobota a v pondelok je štátny sviatok.

V prípade, ak daňovník (fyzická alebo právnická osoba) z určitých dôvodov nevie splniť hore uvedenú lehotu, môže si túto lehotu predĺžiť o 3 alebo 6 kalendárnych mesiacov. Lehotu je možné predĺžiť na základe oznámenia alebo žiadosti.

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o šesť kalendárnych mesiacov môžu iba tí daňovníci, ktorým zároveň počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí. Títo daňovníci taktiež zasielajú oznámenie a takisto je aj nová predĺžená lehota koniec kalendárneho mesiaca, t.j. môže byť 31.júl 2018, 31. august 2018 alebo 30. september 2018. Ak správca dane príde na to, že daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov a v úhrne zdaniteľných príjmov neuviedol žiadne príjmy zo zdrojov v zahraničí, zmení lehotu na podanie daňového priznania na 30. jún 2018. V prípade, ak daňovník do tohto termínu daňové priznanie nepodá a daň nezaplatí, správca dane mu uloží pokutu.

Ostatní daňovníci si môžu lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 predĺžiť iba na základe oznámenia o predĺžení lehoty. Toto oznámenie musia však stihnúť poslať správcovi dane najneskôr do 3. apríla 2018.

Žiadosť o predĺženie lehoty môžu podať daňovníci, ktorí sú v konkurze, v likvidácii a tiež aj dedič za zomrelého daňovníka. Žiadosť musia podať správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím 3-mesačnej lehoty na podanie daňového priznania. Môžu požiadať o predĺženie lehoty najviac o 3 kalendárne mesiace. Správca dane pošle rozhodnutie o tom, či žiadosti daňovníka vyhovie alebo nie. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

Nová predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, napr. 30. apríl 2018, 31. máj 2018 alebo 30. jún 2018.

Odklad daňového priznania sa po prvýkrát podáva prostredníctvom tlačiva Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania zverejneného Finančnou správou. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania možno iba prostredníctvom tohto tlačiva. Vyplnenie tlačiva je veľmi jednoduché, okrem základných údajov daňovník uvedie aj dátum novej lehoty na podanie daňového priznania.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov musí byť podané daňovému úradu elektronicky tými daňovníkmi, ktorí majú na to zo zákona povinnosť. Od 1. januára 2018 majú túto povinnosť všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a od 1. júla 2018 sa do tejto skupiny zaraďujú aj všetky fyzické osoby - podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov. V prípade, ak daňovník nemusí komunikovať elektronicky, oznámenie o predĺžení lehoty môže daňovému úradu odoslať poštou, resp. doručiť osobne.

Zdroj: info@atc.sk, tel: