Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé o...
Účtovný a daňový servis

Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 2.2.2016

S účinnosťou od 01.01.2015 je ustanovená v Zákone o dani z príjmov povinnosť aj pre tuzemské závislé osoby upraviť základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (tzv. kontrolované transakcie) líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, ak tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu. Znamená to, že ak závislé osoby obchodujú medzi sebou za ceny, ktoré nie sú trhové, tak majú povinnosť upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne používanými cenami a cenami, ktoré sú stanovené na základe princípu nezávislého vzťahu podľa metódy, ktorá je určená zákonom alebo inej porovnateľnej metódy. Za účelom vyčíslenia tohto rozdielu je závislá osoba povinná vypracovať dokumentáciu. Správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu preveruje správca dane alebo Finančné riaditeľstvo SR. Správca dane alebo Finančné riaditeľstvo je oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie tejto dokumentácie, najskôr však po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daňovník je povinný v tomto prípade predložiť dokumentáciu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo finančného riaditeľstva. Dokumentáciu daňovník predkladá v štátnom jazyku, na základe žiadosti daňovníka môže správca dane alebo finančné riaditeľstvo povoliť predloženie dokumentácie aj v inom ako v štátnom jazyku. Tuzemské závislé osoby majú prvýkrát povinnosť posúdiť tieto transakcie a vypracovať dokumentáciu za zdaňovacie obdobie roku 2015, t.j. v daňovom priznaní za rok 2015 zohľadniť aj zistené rozdiely.

Na základe vyššie uvedeného vydalo Ministerstvo financií SR Usmernenie na obsah tejto dokumentácie.

Usmernenie rozlišuje tieto typy dokumentácie:

 1. Skrátená dokumentácia – vedú ju nasledovné subjekty:
 • Daňovníci, ktorí sú fyzickou osobou alebo mikro účtovnou jednotkou,
 • Daňovníci, ktorí uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie t.j. iba so závislými osobami, ktorí sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí,
 • Daňovníci, ktorý zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy, ústrednej správy pre transakcie s inými osobami, 

Obsah dokumentácie:

 1. Identifikácia a právna forma jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny,
 2. Zoznam kontrolovaných transakcií, ich popis – identifikácia zmluvných strán, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie – obchodné podmienky a iné skutočnosti, ktoré ich ovplyvnili,
 3. Informácie o peňažnom a nepeňažnom plnení, ktoré boli za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie.
 1. Základná dokumentácia – vedú ju všetci tí, ktorí nevedú skrátenú alebo úplnú dokumentáciu,

Obsah dokumentácie:

Pozostáva zo všeobecnej a špecifickej dokumentácie.

Všeobecná dokumentácia obsahuje:

 1. Identifikáciu a právna formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny,
 2. Všeobecný popis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny a ich predpokladané riziká.

Špecifická dokumentácia obsahuje body, ktoré sú súčasťou skrátenej dokumentácie a zároveň aj:

 1. Popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, identifikáciu hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity daňovníka v hospodárskom odvetví,
 2. Všeobecný popis funkcií, ktoré vykonáva daňovník, majetok, ktorý využíva a jeho predpokladané riziká,
 3. Popis systému transferového oceňovania daňovníka, obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií,
 1. Úplná dokumentácia – vedú ju nasledovné subjekty:
 • Daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ak nevedú skrátenú dokumentáciu,
 • Daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktorí sú daňovníkmi nezmluvného štátu, okrem daňovníkov ktorí sú fyzickými osobami alebo mikro-účtovnou jednotkou,
 • Daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 • Daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane okrem tých ktorí žiadajú úpravu základu dane vo vzťahu ku tuzemským kontrolovaným transakciám,
 • Daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu vyššiu ako 300.000 eur a tiež daňovníci, ktorí za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400.000 eur,
 • Daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani.

Táto dokumentácia obsahuje všeobecnú a špecifickú časť.

Všeobecná časť okrem uvedeného pri základnej dokumentácii obsahuje aj porovnanie jednotlivých bodov s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a tiež aj plánovanú obchodnú stratégiu, predpokladané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele skupiny a iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

Špecifická časť obsahuje všetky vyššie uvedené body s porovnaním s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a zároveň aj:

 1. Plánovanú obchodnú stratégiu a podnikateľský zámer, predpokladané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele daňovníka,
 2. Prehľad o nehmotnom majetku, ktorý vlastní a využíva daňovník (patenty, ochranné známky, obchodné mená, know-how atď.), spôsob a rozsah jeho využívania,
 3. Zoznam opatrení predchádzajúcich oceneniu, ktoré má odsúhlasené daňovník, napr. odsúhlasenie metódy ocenenia,
 4. Zoznam dohôd o príspevkoch na náklady, na ktorých sa podieľa daňovník a akékoľvek iné rozhodnutia ovplyvňujúce oblasť transferového oceňovania,
 5. Informácie o vnútro-skupinových finančných transakciách (priame alebo nepriame úverové vzťahy), garancie a tiež využitie derivatívnych a iných finančných nástrojov,
 6. Interné a/alebo externé porovnateľné údaje nezávislých osôb, analýza porovnateľnosti.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk