Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zahraničný cestovný príkaz
Účtovný a daňový servis

Zahraničný cestovný príkaz

Júlia Pšenková / 13.9.2016

Za zahraničnú pracovnú cestu sa považuje cesta, pri ktorej prekročí zamestnanec štátnu hranicu SR.

Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu patrí:

 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 • náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov komerčného charakteru, pokiaľ zamestnanca nepoistí priamo zamestnávateľ,
 • v prípade, že zahraničná pracovná cesta sa uskutoční do tropických, alebo inak zdravotne problematických oblastí, patrí zamestnancovi náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovania a očkovania odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • stravné,
 • náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 • náhrada výdavkov na návštevu rodiny do miesta pobytu sa pri zahraničnej pracovnej ceste riadi písomne dohodnutými podmienkami, ustanovenia o návšteve rodiny platné pre tuzemskú cestu v tomto prípade neplatia, plní sa výhradne konkrétne individuálne dohodnuté plnenie.

Podľa počtu hodín strávených na zahraničnej pracovnej ceste v  jednom kalendárnom dni, zamestnancovi prináleží nasledujúce stravné:

 • do 6 hodín vrátane - zamestnancovi patrí stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
 • od 6 hodín do 12 hodín - zamestnancovi patrí stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 12 hodín - zamestnancovi patrí stravné v plnej sume základnej sadzby stravného.

Výšku stravného pri zahraničných pracovných cestách určuje Ministerstvo financií SR.

Pokiaľ by zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu bolo poskytnuté stravné zo strany obchodných partnerov, alebo ako súčasť ubytovania, prináležiace stravné sa kráti podľa zákona o cestovných náhradách nasledovne:

 • o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,
 • o 40 % za bezplatne poskytnutý obed,
 • o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru.

Ak zamestnanec strávi  jeden kalendárny deň vo viacerých krajinách, stravné mu zamestnávateľ poskytne podľa výšky, ktorá je určená pre krajinu, kde strávil v tomto dni najviac hodín.

Ak je počet hodín strávených v jednom kalendárnom dni vo viacerých krajinách rovnaký, zamestnanec má nárok na tú základnú sadzbu, ktorá je najvýhodnejšia, teda najvyššia.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk