Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Účtovný a daňový servis

Zjednodušená faktúra

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 15.7.2019

Zjednodušenou faktúrou podľa § 74  ods. 3 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur, a ak tento doklad obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 74  ods. 1 zákona o DPH okrem údaja podľa odseku 1 písm. b) a g). To znamená, že doklad za tovar alebo službu, ktorých cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur, sa považuje za faktúru na účely DPH aj napriek tomu, že v tomto doklade nie je uvedené 

 • priezvisko a meno alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresa jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava, jeho identifikačné číslo pre daň podľa § 74  ods. 1 písm. b) zákona o DPH a 
 • jednotková cena podľa § 74  ods. 1 písm. g) zákona o DPH. 

Môže ísť o doklad, ktorý je vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient, ale aj o doklad, ktorý nie je vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient. 
 
Aj keď zákon o DPH samostatne neupravuje cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom verejnej hromadnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom dane, môže byť tento lístok považovaný za faktúru podľa § 74  ods. 3 písm. a) zákona o DPH, a to v tom prípade, ak bude obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74  ods. 1 zákona o DPH, okrem údaja uvedeného v písm. b) a jednotkovej ceny podľa písm. g) tohto ustanovenia, a jeho cena vrátane dane nepresiahne 100 eur. 
 
Ďalším príkladom zjednodušenej faktúry môžu byť doklady vyhotovené v parkovacích automatoch za podmienky, ak cena vrátane dane bude nižšia ako 100 eur a tieto doklady budú obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74  ods. 1 zákona o DPH okrem údaja uvedeného v písm. b) a jednotkovej ceny podľa písm. g) tohto ustanovenia. 
 
Ak je doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“), zjednodušenou faktúrou je podľa § 74  ods. 3 písm. b) zákona o DPH, ak 

 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur, 
 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur.

Uvedené doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient nemusia obsahovať údaje

 • priezvisko a meno alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jeho identifikačné číslo pre daň podľa § 74  ods. 1 písm. b) zákona o DPH a 
 • jednotkovú cenu podľa § 74  ods. 1 písm. g) zákona o DPH. 

Zjednodušené doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient budú na účely DPH uznané ako faktúry len v prípade, ak ich vyhotoví platiteľ dane, ktorý eviduje tržby podľa zákona o používaní ERP. Za zjednodušenú faktúru sa bude doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient považovať aj vtedy, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane bude čiastočne uhradená v hotovosti (maximálne do výšky 1 000 eur vrátane dane) a čiastočne inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, ak cena vrátane dane na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient nie je viac ako 1 600 eur (napríklad, ak cena vrátane dane je vo výške 1 500 eur - v hotovosti uhradená cena maximálne vo výške 1 000 eur a inými platobnými prostriedkami vo výške 500 eur alebo v hotovosti uhradená cena vo výške 900 eur a inými platobnými prostriedkami vo výške 600 eur, a pod.). 
 
Zjednodušenou faktúrou v zmysle § 74  ods. 3 písm. b) zákona o DPH je aj doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok. Ak je cena tovaru vrátane dane na základe tohto dokladu uhradená elektronickým platobným prostriedkom, a táto cena nie je viac ako 1 600 eur, doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok sa považuje za zjednodušenú faktúru. 
 
Zjednodušenou faktúrou je aj faktúra podľa § 71  ods. 2 zákona o DPH [§ 74  ods. 3 písm. c)]. Ide o doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Táto faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia. (V nadväznosti na vyhotovovanie dokladov a opravných dokladov v zmysle zákona o používaní ERP sa s účinnosťou od 1.4.2019 v § 74  ods. 3 zákona o DPH spresňuje, že v prípade poradového čísla pôvodnej faktúry môže ísť aj o pôvodný identifikátor pokladničného dokladu podľa zákona o používaní ERP.) 
 
S účinnosťou od 1.1.2018 sa z § 74  ods. 3 zákona o DPH vypustila zjednodušená faktúra, ktorou bola podkladová časť nálepky preukazujúca zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku. 
 
Zákon o DPH v § 74  ods. 4 jednoznačne ustanovuje, v ktorých prípadoch nie je možné vyhotoviť zjednodušenú faktúru v zmysle § 74  ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPH. Ide o tieto prípady: 

 • dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj vtedy, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane - § 72  ods. 1 písm. b), 
 • dodanie tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku - § 72  ods. 1 písm. d), 
 • dodanie tovaru oslobodeného od dane podľa § 43  - § 72  ods. 1 písm. e). 
   

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk