Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny v DPH od 01. 01. 2018
Účtovný a daňový servis

Zmeny v DPH od 01. 01. 2018

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 21.12.2017

Prezident SR podpísal dňa 19. decembra 2017 novelu Zákona o DPH, ktorá s účinnosťou od 01. januára 2018 prinesie nasledovné zmeny:

  1. Zmena podmienok na uplatňovanie trojstranného obchodu

Jednou z podmienok uplatnenia trojstranného obchodu v súčasnosti je, aby prvý odberateľ nebol identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa t.j. nesmie mať IČ DPH štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí. Táto podmienka sa mení a síce pre uplatnenie trojstranného obchodu bude platiť, aby prvý odberateľ nemal v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle prvý odberateľ v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiaval, to zn., že prvý odberateľ nemôže byť usadený v štáte druhého odberateľa.

  1. Oznamovacia povinnosť pri dodaní nehnuteľnosti

V prípade ak sa platiteľ DPH rozhodne zdaniť dodanie nehnuteľnosti podľa § 38, tak bude musieť túto skutočnosť písomne oznámiť príjemcovi najneskôr v lehote na vystavenie príslušnej faktúry za dodanie nehnuteľnosti.

  1. Rozšírenie povinnosti upraviť odpočítanú daň

V súčasnosti je platiteľ DPH povinný upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku – budovách. Úprava odpočítanej dane sa rozširuje na všetky stavby, nielen budovy. Uvedené sa bude dotýkať všetkých stavieb u ktorých platiteľ odpočítal daň po 31.12.2017 a došlo k zmene účelu použitia týchto stavieb.

  1. Zrušenie limitu pri dodávke poľnohospodárskych plodín a kovov

V súčasnosti sa uplatňuje tzv. tuzemské samozdanenie pri dodaní konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín a kovov iba v prípade ak základ dane vo faktúre je 5.000 eur a viac. Od roku 2018 je tento limit zrušený a tuzemské samozdanenie sa bude uplatňovať pri akomkoľvek dodaní týchto tovarov bez ohľadu na výšku základu dane vo faktúre.

  1. Povinnosť vrátiť odpočítanú daň

Ak platiteľ DPH končí svoje postavenia platiteľa – dochádza k ukončeniu registrácie za platiteľa, tak v poslednom zdaňovacom období bude mať povinnosť vrátiť odpočítanú daň z platby podľa § 19 ods. 4 (zo zaplatenej zálohy), ak ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia tovar nebol dodaný alebo služba nebola dodaná, túto povinnosť nemá platiteľ pri zániku bez likvidácie, ak právny nástupca je platiteľom alebo sa stáva platiteľom zo zákona.

  1. Rozšírenie inštitútu daňového zástupcu

Zavádza sa možnosť pre zahraničnú osobu využiť inštitút daňového zástupcu v prípade ak zahraničná osoba nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu na účely jeho intrakomunitárneho dodania, vývozu alebo dodania formou zásielkového predaja, a je miestom tohto predaja iný členský štát.

  1. Rozšírenie možnosti vystaviť súhrnnú faktúru

Rozširuje sa možnosť vystaviť súhrnnú faktúru za nájom a dodanie elektriny, plynu, vody alebo tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj v prípade, ak odberateľ nie je usadený v SR.

  1. Povinnosť zložiť zábezpeku

V prípade ak žiadateľom o registráciu DPH bude fyzická alebo právnická osoba, ktorá má nedoplatok na dani 1.000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená DPH registrácia z dôvodu opakovaného porušovania povinností administratívnej povahy, táto osoba bude povinná zložiť zábezpeku pri registrácii DPH.

  1. Rozšírenie povinnosti pre osoby registrované podľa § 7 a § 7 a Zákona o DPH

V prípade ak sa tieto osoby zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, tak budú mať povinnosť podávať súhrnný výkaz.

  1. Zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie

Ak platiteľ, obstaráva od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty – tzv. služby cestovného ruchu a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo vlastnom mene (ide o cestovnú kanceláriu), je povinný uplatňovať osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie. Ide o dodanie jednej služby zákazníkovi a táto služba je predmetom dane v tom členskom štáte, v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodala. Táto zmena bude mať za následok, že kupujúci – platiteľ DPH si nebude  môcť uplatniť odpočítanie DPH zo služieb cestovného ruchu.

Zdroj: info@atc.sk, tel: