Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny v elektronickej komunikácii s daňovými úradm...
Účtovný a daňový servis

Zmeny v elektronickej komunikácii s daňovými úradmi od roku 2018

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 29.11.2017

Schválená novela Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) prináša niekoľko zmien, okrem iného sa rozširuje okruh osôb, ktoré budú musieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky.

Podľa platných pravidiel povinnosť doručovať podania daňovému úradu elektronickými prostriedkami majú iba platitelia DPH, daňoví poradcovia pri zastupovaní daňového subjektu, advokáti pri zastupovaní daňového subjektu a iný zástupca pri zastupovaní platiteľa DPH. Iné subjekty môžu podania uskutočniť aj písomne. Novela zákona prináša s účinnosťou od 1. januára 2018  povinnú elektronickú komunikáciu pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a s platnosťou od 1. júla 2018 pre všetky fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov. To znamená, že povinná elektronická komunikácia sa už bude dotýkať všetkých právnických osôb zapísaných v obchodnom registri bez ohľadu na to, či sú platitelia DPH. Zároveň sa bude vzťahovať aj na fyzické osoby – podnikateľov,  ktorí sú tiež registrovaní pre daň z príjmov.

Definíciu fyzickej osoby – podnikateľa upravuje § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého podnikateľom je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Registrácia daňového subjektu pre daň z príjmu je riešená v § 49a Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, na základe tohto ustanovenia je fyzická osoba registrovanou pre daň z príjmov vtedy, ak na území Slovenskej  republiky získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie alebo ktorá na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo ktorá na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku. Pre účely povinnej elektronickej komunikácie musia byť splnené obe podmienky t. j. musí ísť o fyzickú osobu – podnikateľa a zároveň musí byť registrovaný pre účely dane z príjmov. Pôjde napr. o živnostníkov, audítorov, finančných poradcov, lekárov, geodetov, advokátov, notárov, architektov atď. Nebude sa to však vzťahovať na fyzické osoby, ktoré sú registrované iba pre daň z príjmov, napr. fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem podľa § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov – prenájom nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia, tieto osoby nebudú musieť povinne komunikovať s daňovým úradom elektronicky, nakoľko sa nepovažujú za podnikateľa podľa Obchodného zákonníka.

Od 1. januára 2018 sa povinnosť elektronického doručovania rozširuje aj na všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri – ide o obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Elektronické doručovanie podaní daňovému úradu sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy SR na www.financnasprava.sk alebo prostredníctvom elektronickej podateľne Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk (avšak nie všetky podania sa dajú uskutočniť cez tento portál, nakoľko tie, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu sa môžu podať iba cez portál finančnej správy).

Za účelom elektronickej komunikácie cez portál finančnej správy je potrebná registrácia na stránke finančnej správy, buď s elektronickým občianskym preukazom, so zaručeným elektronickým podpisom alebo vyplnením registračného formulára. Po potvrdení registrácie je potrebná osobná návšteva na daňovom úrade kvôli overeniu údajov a nastaveniu rozsahu oprávnení. V prípade ak podnikateľ nemá ešte elektronický občiansky preukaz, tak na daňovom úrade uzatvorí aj písomnú dohodu o elektronickom doručovaní.

Zdroj: info@atc.sk, tel: