Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny v zákone o účtovníctve od roku 2018
Účtovný a daňový servis

Zmeny v zákone o účtovníctve od roku 2018

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 29.11.2017

Schválená novela zákona o účtovníctve prinesie od roku 2018  nasledovné zmeny – a to predĺženie doby archivácie účtovných dokladov a možnosť zrušenia živnostenského oprávnenia za opakované porušenie zákona.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) v súčasností pozná dve lehoty archivácie dokladov. Pokiaľ účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a výročná správa sa uchovávajú počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, tak účtovné záznamy (účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh,...) mali povinnosť uchovávať sa po dobu 5 rokov. V tomto nastáva zmena od roku 2018 – doba archivácie účtovných záznamov sa predlžuje na dobu 10 rokov, to zn., dochádza k zjednoteniu doby archivácie priamo v zákone o účtovníctve. Týmto zároveň dochádza aj k zosúladeniu s daňovým poriadkom, kedy budú účtovné doklady k dispozícii až do zániku práva na vyrubenie dane. Tiež aj Zákon o DPH určuje 10 ročnú lehotu na uchovávanie faktúr. Zmena sa dotkne nielen nových dokladov, ktoré vzniknú po 1.1.2018 ale aj tých, ktorých pôvodná päťročná lehota doba archivácie ešte neuplynula. To zn., že účtovné doklady za rok 2013 bude potrebné archivovať už po dobu desiatich rokov, nie piatich. Nová lehota sa vzťahuje aj na tie záznamy, ktoré sa týkajú spôsobu a formy vedenia účtovníctva – programové vybavenie, nosiče informácií na CD a pod. Archivácia môže byť v písomnej alebo v elektronickej forme. V prípade ak nebude dodržaná doba archivácie, daňový úrad uloží pokutu až do výšky 100 tisíc Eur.

Novela spresňuje v oblasti správnych deliktov a sankcií čo sa bude považovať za opakované spáchanie vybraných správnych deliktov. Ide o opakované porušenie týchto povinností: ak účtovná jednotka neviedla účtovníctvo, nezostavila účtovnú závierku alebo ak účtovná jednotka vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávala účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovala a nezaúčtovala skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Daňový úrad pri opakovanom zistení spáchania uvedených skutočností uloží pokutu až do výšky 3 miliónov Eur a môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia. Nové ustanovenie sa použije na správne delikty spáchané po 31. decembri 2017.

Novela tiež predlžuje lehotu podania oznámenia o schválení účtovnej závierky z piatich na pätnásť dní.

Zdroj: info@atc.sk, tel: