Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmluva o výpožičke a zmeny v daňových výdavkov od...
Účtovný a daňový servis

Zmluva o výpožičke a zmeny v daňových výdavkov od 01.01.2017

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 25.4.2017

S účinnosťou od 01.01.2017 ak má podnikateľ bezodplatne vypožičaný majetok, v súvislosti s jeho používaním si môže ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na energie.

Výpožička je právny vzťah na základe ktorého požičiavateľ bezodplatne odovzdá vec vypožičiavateľovi, aby ju mohol počas dohodnutej doby užívať.  Požičiavateľ je povinný vec odovzdať vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne užívanie. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať vec riadne a v súlade s účelom, ktorý sa v zmluve o výpožičke dohodol alebo ktorému obvykle vec slúži. Po určenej dobe požičania je vypožičiavateľ povinný vrátiť vec. Vypožičiavateľ je povinný chrániť vec pred jej poškodením, stratou alebo zničením.

Daňovým výdavkom sú tie výdavky (náklady), ktoré súvisia so zdaniteľným príjmom a sú zaúčtované v účtovníctve podnikateľa. Ak ich vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, považujú sa za nedaňové výdavky.

Od tohto roka (od 01.01.2017) došlo k rozšíreniu výdavkov (nákladov), ktoré sa považujú za daňovo neuznané a vznikajú v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výpožičke.

Požičiavateľ ani vypožičiavateľ si nemôže zahrnúť do daňových výdavkov výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, napr. rekonštrukcia budovy, platby správcovskej spoločnosti, platby distribútorovi elektriny atď.

Vypožičiavateľ si môže do daňových výdavkov (nákladov) zahrnúť iba výdavky na energie, ktoré vynaloží v súvislosti s užívaním zapožičanej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti. 

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk