Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubyto...
Účtovný a daňový servis

Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 26.2.2019

Od 1. januára 2019 sa zavádza uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane nielen na ubytovacie služby ale aj na tovary a služby dodávané registrovanými sociálnymi podnikmi, ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Ide o nepriamu podporu registrovaných sociálnych podnikov.

S účinnosťou od 1. januára 2019 sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) nachádzajú nové a doteraz nepoužívané pojmy – sociálna ekonomika, registrovaný sociálny podnik, subjekt sociálnej ekonomiky.

Definícia sociálnej ekonomiky
Novelizované znenie zákona o DPH odkazuje na § 3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch“), kde je vymedzený pojem sociálna ekonomika ako súhrn aktivít, ktoré do nej spadajú. Je tým umožnené, aby sa za aktivity sociálnej ekonomiky považovali aj niektoré konkrétne činnosti takých subjektov, ktoré sú vo všeobecnosti budované na iných základoch, ale ktoré môžu mať niekedy týmito činnosťami do sociálnej ekonomiky presah.
V § 3 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa špecifikuje, že ide o aktivity vykonávané nezávisle od štátnych orgánov – zmyslom je vyjadriť, že sociálna ekonomika nie je súčasťou štátneho sektora. Toto ustanovenie špecifikuje aj samotnú podstatu sociálnej ekonomiky – jedná sa o aktivity, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Je tiež potrebné poukázať na to, že vyššie uvedené ustanovenie definuje, že aktivity sociálnych podnikov môžu byť vykonávané tak hospodárskou činnosťou – v tom zmysle, v akom tento pojem figuruje v oblasti štátnej pomoci, ale aj nehospodárskou činnosťou – teda v tom zmysle, ktorý pod štátnu pomoc nespadá.
Sociálna ekonomika sa v zmysle uvedeného ustanovenia vymedzuje ako súhrn produktívnych, distributívnych alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

Definícia subjektu sociálnej ekonomiky
Zákon o DPH vo svojom novelizovanom znení odkazuje na § 4 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, kde sa konkrétnejšie vymedzujú tie subjekty, ktoré sú v sociálnej ekonomike priamo zakorenené, vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky.
Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu. Na tieto účely financovaním nie je poskytovanie podpory podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
Okrem vyššie uvedeného je potrebné splniť zároveň aj nasledovné kritériá. Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, a ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona.

Definícia registrovaného sociálneho podniku
Novelizovaný zákon o DPH taktiež obsahuje pojem „registrovaný sociálny podnik“. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v § 5 vymedzuje pojem sociálny podnik, ktorého definícia je inšpirovaná článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 1296/2013.
V § 5 odseku 2 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa ustanovuje že: „sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, je registrovaným sociálnym podnikom“.

Pred 1. januárom 2019 sa uplatňovala znížená sadzba aj na tovary uvedené v zozname:  

ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

Číselné kódy
Spoločného
colného
sadzobníka
/1/

Opis tovaru

 0201

 – Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102

 ex 0203

 – Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené

 ex 0204

 – Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo   chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz

 ex 0207

 – Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z   domácej hydiny, čerstvé alebo chladené

 ex 0208

 – Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z   domácich králikov, čerstvé alebo chladené

 ex 0301

 – Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00

 ex 0302

 – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len   sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00

 ex 0304

 – Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné   rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo   chladené

 ex 0401

 – Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko

 0405 10

 – Maslo                                               

 ex 1905 90 30

 – Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti   cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu. /2/

 ex2844 40

 – Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny,   disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo   zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo

 2925 11 00

 – Sacharín a jeho soli

 2941

 – Antibiotiká

 30

 – Farmaceutické výrobky

 3822 00 00

 – Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne   reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály

 ex3922 90 00

 – Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne   postihnutých občanov

 4901

 – Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh,   brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a   inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku

 4903 00 00

 – Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti

 4904 00 00

 – Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované

 6115 10 
 ex6602 00 00

 – Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)
 – Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace   a čiastočne vidiace osoby

 ex8428 90 95

 – Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia - len vaňový zdvihák   na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

 ex8471 49 00

 – Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia   s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých

 ex8518 40

 – Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) - len individuálne zosilňovače pre   nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre   nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí

 ex8531 80 95

 – Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) -   len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím

 8713

 – Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom

 8714 20 00

 – Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby

 9001 30 00

 – Kontaktné šošovky

 9001 40

 – Okuliarové šošovky zo skla

 9001 50

 – Okuliarové šošovky z ostatných materiálov

 9021

 – Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné   pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo   dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti.

 9619 00

 – Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek   materiálu - určené len na inkontinenciu

/1/ Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení nariadenia Rady (EHS) č. 3528/89 z 23. 11. 1989, nariadenia Rady (EHS) č. 3845/89 z 18. 12. 1989, nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, nariadenia Rady (EHS) č. 1969/93 z 19. 7. 1993, nariadenia Rady (ES) č. 254/2000 z 31. 1. 2000.

/2/ § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.

Zdroj: info@atc.sk, tel: