Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

12.7 Pobočkové spracovanie údajov

601.bmp

K výmene údajov dochádza medzi centrálou a pobočkou pomocou offline spracovania údajových balíčkov, ktoré obsahujú iba zmenené a novo vytvorené údaje.

Pobočkové spracovanie údajov vám umožní zohrávanie údajov z firemných pobočiek alebo klientov účtovných firiem.

Doklady jednej účtovnej jednotky môžete vytvárať na niekoľkých vzájomne neprepojených miestach (pobočkách). Údaje účtovnej jednotky z jednotlivých pobočiek sa zhromažďujú do centrálnej databázy (centrály). Medzi centrálou a pobočkami dochádza k výmene údajov oboma smermi, a to pomocou dátových súborov – tzv. balíčkov údajov.

Aké licencie je potrebné zakúpiť?

Aby ste mohli pobočkové spracovanie údajov správne a bez komplikácií sprevádzkovať, je potrebné mať pre každú budúcu pobočku zakúpenú samostatnú základnú licenciu systému POHODA (napr. vo variante POHODA Jazz) a pre centrálu ešte tzv. dátovú centrálu, ktorá sa nazýva POHODA PSÚ. Tento doplnok je možné dokúpiť iba k centrálam, na ktorých je prevádzkovaný systém POHODA vo variante Standard, Premium alebo Komplet.

Obchodná konzultácia

Pred zakúpením a sprevádzkovaním pobočkového zhrávania údajov odporúčame obchodnú konzultáciu s technikom spoločnosti STORMWARE, pri ktorej bude preverená vhodnosť nasadenia produktu vo vašej firme.

Nastavenie PSÚ

Nastavenie pobočkového spracovania údajov prebieha v niekoľkých nasledujúcich krokoch:

Nastavenie centrály

Nastavenie pobočkového spracovania údajov začína v mieste budúcej centrály.

 

V mieste, kde sa budú zhrávať všetky údaje z jednotlivých pobočiek, sa vytvorí tzv. centrála. Túto centrálu musíte založiť v agende Globálne nastavenie v sekcii Centrála, kde zaškrtnete voľbu Používať pobočkové spracovanie údajov.

Ďalej vyberte variant pobočkového spracovania údajov:

 • Možnosť Centrála/Pobočka použite v situácii, keď má konkrétna účtovná jednotka viac pobočiek.
 • Variant Účtovník/Klient lepšie vystihuje potreby účtovných firiem a ich klientov pri vzájomnom odosielaní údajov v elektronickej podobe. Je dobré použiť ho v prípade, keď má vybraná účtovná jednotka len jednu pobočku. Ak personálnu a mzdovú agendu spracováva klient (pobočka), zaškrtnite voľbu Personalistiku a mzdy vedie klient.

Akonáhle zvolený záznam v agende Globálne nastavenie uložíte, vykonajú sa ďalej popísané operácie, ktorých výsledkom je aktivácia centrály:

 • obnova databázy a rozšírenie jej štruktúry o polia potrebné pre pobočkové spracovanie údajov,
 • vytvorenie záznamu typu Centrála (Účtovník) v agende Pobočky,
 • pri všetkých záznamoch, kde sa volí vlastník záznamov (viď Vytvorenie práv pre pobočky), je ako vlastník nastavená Centrála,
 • otvorenie agendy Pobočky za účelom vytvorenia pobočiek (viď Nastavenie pobočiek).

416_nastavenie_psu.png 

Tým je dokončená úvodná inicializácia centrály. Kompletné sprevádzkovanie pobočkového spracovania údajov ale zahŕňa rad ďalších odborných operácií, preto vám odporúčame, aby ste prenechali jeho nastavenie a sprevádzkovanie vyškoleným špecialistom.

Nastavenie pobočiek

417_nastavenie_pobociek.png 

Aktiváciou pobočkového spracovania údajov v agende Globálne nastavenie v sekcii Centrála sa sprístupní agenda Pobočky, ktorá slúži na založenie pobočiek a sledovanie histórie prenosov. V agende Pobočky založte záznam pre každú prevádzku, v ktorej chcete pobočkové spracovanie údajov používať. Každá pobočka musí mať unikátnu skratku, ktorá nesmie mať viac ako tri znaky. Skratka spoluvytvára názov dátového súboru, teda už spomínaného balíčka údajov, ktorý je určený pre import a export medzi centrálou a pobočkami. Pre ľahšiu orientáciu medzi záznamami pobočiek uveďte v agende Pobočky i detailnejší popis pobočky.

Ďalej doplňte adresu prevádzky, kontaktné telefóny a adresy elektronickej pošty. Všetky tieto údaje budú uvedené na výstupných dokladoch pobočky. Pre každú pobočku je nevyhnutné uviesť do poľa Licencia unikátne inštalačné číslo toho variantu systému POHODA, ktorý ste zakúpili a ktorý bude nainštalovaný v danej pobočke.

V poli Typ vyberte typ jednotky Pobočka (Klient). Aktuálne máte k dispozícii nasledujúce typy jednotiek:

Režim Centrála/Pobočka:

 • Centrála – V agende Pobočky môže byť iba jeden záznam tohto typu.
 • Pobočka – V agende Pobočky môže byť neobmedzený počet záznamov tohto typu.

Režim Účtovník/Klient:

 • Účtovník – V agende Pobočky môže byť iba jeden záznam tohto typu.
 • Klient – V agende Pobočky môže byť iba jeden záznam tohto typu.

Zaškrtnutím voľby Zdieľať adresár centrály sprístupníte pobočke celý adresár centrály. V opačnom prípade bude mať pobočka prístupné iba adresy, ktoré sama vytvorila. V režime Účtovník/Klient je táto voľba automaticky zaškrtnutá.

Voľbou Automatické odosielanie/príjem balíčkov dát e-mailom aktivujete možnosť automatického prijímania a odosielania údajových balíčkov e-mailom. Ak je voľba aktívna, sprístupní sa tlačidlo Nastavenie, prostredníctvom ktorého vykonáte nastavenie e-mailového účtu a nastavenie pre pripojenie (servery). Bližšie informácie o nastavení e-mailového účtu nájdete v interaktívnom pomocníkovi, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.

Prostredníctvom voľby Pre túto jednotku pri dávkovom spracovaní neodosielať údaje určíte, že na zvolenú pobočku nebude pri spustení cez parameter PZDa odoslaný balíček údajov. Ak ho nechcete zasielať na žiadnu pobočku, aktivujte voľbu Pri dávkovom spracovaní neodosielať žiadne údaje priamo na centrále.

Vytvorenie práv pre pobočky

Pre ďalšiu prácu s pobočkovým spracovaním údajov je nevyhnutné, aby ste zriadili práva jednotlivým pobočkám. Oproti prístupovým právam užívateľov programu sa práva pobočiek nastavujú odlišným spôsobom.

Nastavenie práv v režime Centrála/Pobočka

Práva pobočiek môžete vytvoriť k „zdrojom“ definovaným v agendách Bankové účty, Hotovostné pokladne, Číselné rady, Strediská, Činnosti, Zákazky, Homebanking, KasySklady danej účtovnej jednotky. Akonáhle aktivujete PSÚ voľbou Používať pobočkové spracovanie údajov v agende Globálne nastavenie, tak sa vo vyššie uvedených agendách sprístupní pole Jednotka. Výberom centrály alebo pobočky v tomto poli určíte tzv. vlastníka záznamu, a tým nastavíte práva pobočky pre prácu s týmto zdrojom. Po aktivácii PSÚ je vlastníkom všetkých zdrojov (bankových účtov, číselných radov atď.) centrála.

Výber vlastníka záznamu ovplyvňuje možnosť práce s daným záznamom:

Vlastníkom záznamu je centrála:

 • Centrála: Ak chcete nastaviť výhradný prístup centrály, zvoľte skratku centrály (napr. CNT) v poli Jednotka daného záznamu. Pobočky nemajú tento zdroj k dispozícii. Napríklad v prípade bankového účtu nemôžu pobočky s týmto účtom ani pracovať, ani do pohybov tohto účtu nahliadať, znamená to teda, že účet sa vôbec nezobrazí. Vytvárať bankové doklady k tomuto účtu má povolené iba centrála.

Verejný zdroj:

Hodnotu <CRD> nie je možné zvoliť v agende Hotovostné pokladne.

 • <CRD>: Ak potrebujete nastaviť prístup centrály s obmedzeným prístupom pobočiek, zvoľte toto nastavenie práv v poli Jednotka daného záznamu. Vlastníkom tohto „verejného zdroja“ je centrála, ale pobočky tento zdroj vidia a môžu s ním s určitými obmedzeniami pracovať. Majú k nemu práva na čítanie. Príklad: Ak bude existovať bankový účet s právom <CRD>, pobočka bude môcť tento účet používať na vyplnenie poľa Účet v agende Vydané faktúry, ale nebude mať oprávnenie vytvárať k nemu bankové doklady v agende Banka.

Zdieľaný zdroj:

 • <CSD>: Pre nastavenie zdieľaného prístupu centrály i pobočiek zvoľte práve toto nastavenie práv. Vlastníkom je centrála, ale pobočky môžu s týmto zdrojom pracovať. V súčasnej verzii môžete toto právo priradiť iba v agende Sklady. V rámci pobočkového spracovania údajov je sklad s právom <CSD> chápaný ako zdieľaný. Príjem a výdaj skladových zásob, vkladanie nových zásob a ich opravu je možné vykonávať bez obmedzenia na centrále i na všetkých pobočkách. Túto možnosť využijete napríklad pri „skladoch“ služieb, keď ponuka služieb je zhodná pre centrálu i pobočky. Skladové zásoby je možné vymazať iba na centrále.

  Všetky pohyby tovaru pri zdieľaných skladoch sú vedené na centrálu. V prípade opätovného založenia pobočky z inicializačného balíčka č. 1 (napr. po údajovej uzávierke alebo inštalácii aktualizácie) budú stavy zásob na pobočke nulové. Keď potrebujete obnoviť skutočný stav zásob, je potrebné vytvoriť na centrále výdajku so zodpovedajúcim množstvom zásob zo zdieľaného skladu a na pobočke príjemku. Tým dôjde z hľadiska pobočky k naskladneniu zásob na zdieľaný sklad.

Vlastníkom záznamu je pobočka:

 • Pobočka: Ak chcete nastaviť prístup konkrétnej pobočky, zvoľte skratku pobočky (napr. BB) v poli Jednotka daného záznamu. Pobočka získa právo s týmto zdrojom plne pracovať. Ostatným pobočkám sa tento zdroj nezobrazí a nemajú ho vôbec k dispozícii. Príklad: Pobočka, ktorá má zodpovedajúce právo, vytvára doklady do pokladne. Centrála nemôže tieto doklady vytvárať, ale môže ich v prípade potreby opraviť.

Nastavenie práv v režime Účtovník/Klient

Práva pobočiek nastavíte k „zdrojom“, ktoré sú definované v agendách Bankové účty, Hotovostné pokladne, Číselné rady, KasyHomebanking. Po aktivácii PSÚ povelom Používať pobočkové spracovanie údajov je v uvedených agendách sprístupnené pole Jednotka. Výberom účtovníka alebo klienta v tomto poli sa určuje tzv. vlastník záznamu a sú tak nastavené práva klienta pre prácu s týmto zdrojom. Po aktivácii PSÚ je vlastníkom všetkých zdrojov (bankové účty, číselné rady atď.) účtovník. Akonáhle ale založíte klienta, vykonajte nastavenie práv a zmeňte vlastníka zdrojov podľa potreby.

Vlastníkom záznamu je účtovník:

 • <CNT>: Ak chcete nastaviť výhradný prístup účtovníka, zvoľte Účtovník (napr. UCT) v poli Jednotka daného záznamu. Pobočky nemajú tento zdroj k dispozícii a nezobrazí sa im. Príklad: V prípade bankového účtu nemôžu pobočky s týmto účtom ani pracovať, ani do jeho pohybov a stavov nahliadať. Bankové doklady k tomuto účtu môže vytvárať iba centrála.

Verejný zdroj

 • <CRD>: Ak chcete nastaviť prístup centrály (účtovník) s obmedzeným prístupom klienta, zvoľte toto nastavenie práv v poli Jednotka daného záznamu. Vlastníkom tohto „verejného zdroja“ je účtovník, ale pobočky tento zdroj vidia a môžu s ním v určitých obmedzeniach pracovať. Majú k nemu práva na čítanie.
  Príklad: Ak existuje bankový účet s právom <CRD>, klient môže tento účet používať na vyplnenie poľa Účet v agende Vydané faktúry, ale nebude mať kompetencie vytvárať k nemu bankové doklady v agende Banka.

Vlastníkom záznamu je klient:

 • <POB>: Klienta, ktorému chcete nastaviť prístup (napr. KLI), zvoľte v poli Jednotka daného záznamu. Klient má právo s týmto zdrojom plnohodnotne pracovať. Príkladom uvádzame prácu s pokladňou: Klient vytvára doklady určitej pokladne. Účtovník nemôže tieto doklady vytvárať, ale môže ich v prípade potreby opraviť.

Pole Jednotka vo vyššie uvedených agendách musí byť vždy vyplnené. Ak ho vymažete stlačením klávesu DELETE v agendách Číselné radyPokladňa, POHODA vás vyzve, aby ste príslušného vlastníka zvolili. Ak vymažete pole Jednotka v ostatných agendách, automaticky sa do uvedeného poľa nastaví skratka <CRD> a záznam je považovaný za verejný.

Nastavenie práv pobočiek v agende Sklady v režime Centrála/Pobočka vykonajte ešte pred začiatkom práce s pobočkami, teda ešte predtým ako prvýkrát odošlete údaje na pobočku. Po odoslaní prvého balíčka údajov už nie je možné pole Jednotka meniť.

Vytvorenie pobočiek na vzdialenom pracovisku

420_vytvorenie_pobociek_na_vzdialenom_pracovisku.png

Pomocou sprievodcu pre pobočkové spracovanie údajov, ktorého aktivujete rovnomenným povelom z ponuky Súbor/Dátová komunikácia, vykonáte odosielanie údajov na pobočku.

V sieťovej verzii je možné povel Pobočkové spracovanie údajov použiť iba na serveri a za predpokladu, že POHODA nie je spustená na žiadnej klientskej stanici.

Na prvej strane sprievodcu zvoľte Odoslanie údajov a na druhej strane vyberte pobočku, ktorú chcete na vzdialenom pracovisku vytvoriť. Stlačte tlačidlo Ďalší a vytvoríte tak inicializačný balíček údajov. Informácie o balíčku i s jeho číslom sú vypísané na poslednej strane tohto sprievodcu. Balíček údajov, ktorý má poradové číslo jeden, je určený na vytvorenie pobočky.

Vytvorený súbor, teda balíček údajov, odovzdáte do miesta pobočky na CD, e-mailom alebo napríklad pohodlne cez FTP server. Balíček údajov nájdete v adresári PZD, ktorý je podadresárom inštalačného priečinka systému POHODA (napr.: C:\ProgramFiles\Stormware\Pohoda\PZD). A práve z týchto údajov založíte na pobočke novou účtovnú jednotku.

Inštalačné číslo pobočky musí zodpovedať inštalačnému číslu uvedenému na centrále v agende Pobočky.

S jej zavedením vám pomôže sprievodca v agende Účtovné jednotky. Vyvoláte ho stlačením klávesu INSERT. V dialógovom okne otvoreného Sprievodcu zavedením účtovnej jednotky zvoľte typ účtovníctva (Jedno­duché alebo Podvojné účtovníctvo) a na ďalšej strane vyberte povel Založiť novú jednotku pobočkového spracovania údajov importom inicializačnej databázy vytvorenej centrálou. V ďalšom okne sprievodcu vyhľadajte pomocou tlačidla Prechádzať súbor s inicializačnými údajmi. Akonáhle stlačíte tlačidlo Ďalší, pobočka bude založená.

421_2_zalozenie_novej_db_PSU.png

Ak máte v agende Pobočky nastavenú voľbu Automatické odosielanie/príjem balíčkov dát e-mailom, je údajový balíček vytvorený a automaticky odoslaný na zvolený e-mail. Pri príjme údajov dôjde najprv k stiahnutiu balíčkov z e-mailu a následne k ich importu.

Označenie jednotky

Ak otvoríte účtovnú jednotku pobočkového spracovania údajov, bude táto jednotka označená v stavovom riadku unikátnou skratkou.

Dátová komunikácia

391_datova_komunikacia_nastavenie_prav_uzivatela.png

 

Odoslaním (exportom) a prijatím (importom) údajov v podobe tzv. balíčka údajov vás povedie jednoduchý sprievodca, ktorý umožní rýchlu aktualizáciu údajov ako na pobočkách, tak na centrále.

Povel Pobočkové spracovanie údajov vám bude sprístupnený v ponuke Súbor/Dátová komunikácia len vtedy, ak máte pridelené prístupové práva zaškrtnutím voľby PSÚ vo vetve Práva/Súbor/Databáza agendy Prístupové práva.

Záznamy o vykonaných operáciách odoslania a príjme údajov sú uvedené v tabuľke Aktuálne prenosy v agende Pobočky. Ku každému záznamu histórie prenosu údajov sa uchováva výpis o vykonaných operáciách, ktorý môžete zobraziť povelom z miestnej ponuky. Tá je dostupná po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke.

422_1_aktualne_prenosy.png 

Zálohy účtovníctva nájdete v adresári Data\Zálohy, ktorý je podadresárom inštalačného priečinka systému POHODA (napríklad C:\Pohoda). Názov záložných súborov je tvorený slovom „Pred“ + názvom balíčka údajov + názvom súbora účtovnej jednotky. Napr. záloha „Pred CNT2P01007 12345678_2018.zip“ bola vytvorená pred odoslaním balíčka údajov CNT2P01007.

Pri novom generovaní pobočky sa záznamy zo záložky Aktuálne prenosy presunú na záložku História prenosov. História z pobočiek je prenášaná na centrálu na záložku História pobočiek. Voľbou Kolízia môžete z jednotlivých záložiek zobraziť informácie o kolízii.

422_2_odoslanie__dajov_psu.png

Pred každým odoslaním či príjmom údajov sú účtovné údaje automaticky zálohované. Ak by sa vyskytla chyba počas procesu zhrávania, obnova bude uskutočnená práve z tejto zálohy.

Odoslanie údajov (export)

Sprievodca, ktorý je určený pre pobočkové spracovanie údajov, ponúka na prvej strane voľbu smeru prenosu údajov medzi zdrojovou a cieľovou databázou. Po voľbe Odoslanie údajov sa v druhom okne sprievodcu zobrazí možnosť výberu cieľovej jednotky, pre ktorú bude vytvorený balíček údajov obsahujúci nové a zmenené údaje. Keď svoju voľbu potvrdíte tlačidlom Ďalší, balíček údajov (dátový súbor) s príslušným názvom sa vytvorí do adresára PZD. Ten je podadresárom inštalačného priečinka systému POHODA.

Názov súboru a jeho význam je bližšie popísaný v časti Balíček údajov. Vo výnimočných prípadoch, ako je strata skôr vytvoreného balíčka údajov alebo nutnosť opätovného založenia pobočky, kedy je potrebné opakovať odoslanie údajov, môžete použiť voľbu Odoslať údaje znova od: s následným výberom balíčka údajov, od ktorého sa bude odoslanie údajov opakovať.

V tomto prípade budú všetky údaje, ktoré sa týkajú histórie prenosu medzi centrálou a pobočkou v danom období a sú evidované centrálou, prenesené i na pobočku. Ak potrebujete znovu vytvoriť pobočku balíčkom číslo 1, ktorý odoslala centrála, zhrajte najprv balíček údajov z pobočky na centrálu, inak by ste ešte nezhrané informácie stratili.

Príjem údajov (import)

Odoslaný balíček údajov zo zdrojovej jednotky pobočkového spracovania údajov je potrebné dopraviť na miesto cieľovej jednotky pobočkového spracovania údajov. Následne musíte tento dátový súbor nahrať do pevného adresára PZD, ktorý je v cieľovej jednotke vytvorený v inštalačnom priečinku programu POHODA.

Na príjem údajov opäť využijete sprievodcu pre Pobočkové spracovanie údajov, ktorým sa vykonáva prenos údajov medzi zdrojovou databázou a cieľovou databázou. Po voľbe Príjem údajov v spomínanom sprievodcovi sa v druhom okne zobrazí možnosť výberu zdrojovej jednotky. Akonáhle potvrdíte svoju voľbu stlačením tlačidla Ďalší, balíček údajov (dátový súbor) sa načíta do programu.

423_prijem_udajov_psu.png

V prípade, že v adresári PZD v inštalačnom priečinku systému POHODA bolo nájdených viac súborov balíčkov údajov pobočky, zobrazí sa okno pre výber súborov. V ňom vyberiete správny balíček údajov. Importovaný balíček sa automaticky presunie do adresára PZD/Zálohy, ktorý je podadresárom inštalačného priečinka systému POHODA.

Ak je nastavenie PSÚ vykonané pomocou voľby Automatické odosielanie/príjem balíčkov dát e-mailom v agende Pobočky, potom je údajový balíček vytvorený a automaticky odoslaný na zvolený e-mail. Pri prijímaní údajov dôjde najprv k stiahnutiu balíčkov z e-mailu a následne k ich importu.

Balíček údajov

Na centrále a na pobočkách prebieha vytváranie, editácia alebo mazanie dokladov. Tieto zmeny existujúcich údajov a vytvorenie nových záznamov sa musia prejaviť predovšetkým na centrále, následne ale tiež na ostatných pobočkách. Zhrávanie údajov prebieha pomocou dátových súborov, tzv. balíčkov údajov. Balíček údajov obsahuje iba tie údaje (doklady), ktoré sa od posledného odoslania na cieľovú jednotku zmenili.

Každý balíček údajov má svoje náležitosti – názov súboru a číslo súboru:

 • Názov dátového súboru je tvorený zo skratiek odosielateľa a príjemcu údajov. Príklad: Balíček údajov, ktorý sa nazýva zdr2cíl007.zip, odoslala jednotka, ktorá používa skratku „zdr“ a je určený jednotke so skratkou „cíl“. Balíček údajov má poradové číslo 7. Každý balíček údajov je tak určený pre konkrétnu cieľovú jednotku, čo znamená, že nie je možné prijať balíček údajov určený inej jednotke.
 • Poradové číslo – Balíčky údajov odosielané zo zdrojovej jednotky na cieľovú jednotku sú vzostupne číslované a zdrojová jednotka si eviduje čísla balíčkov údajov, ktoré odoslala. Cieľová jednotka tiež eviduje čísla prichádzajúcich balíčkov údajov a je schopná ich prijať iba v správnom poradí. To znamená, že nie je možné prijať balíček údajov s číslom 7 bez toho, aby sa predtým neprijal balíček údajov s číslom 6. Dôležité je však v tomto prípade vnútorné číslovanie balíčkov, číslo v názve samotného súboru má vlastne iba informatívny charakter.
Balíček údajov s poradovým číslom 1 je určený na vytvorenie pobočky. Viac viď Vytvorenie pobočiek na vzdialenom pracovisku.

Odoslať môžete rovnako tzv. súhrnný balíček, ktorý obsahuje všetky údaje od vybraného čísla balíčka vrátane. Tento spôsob odosielania a prijímania balíčkov využijete napríklad v situácii, keď z akéhokoľvek dôvodu dôjde k strate odoslaného balíčka pred jeho načítaním do cieľovej jednotky. V takom prípade odošlite balíček od čísla nasledujúceho za posledným prijatým balíčkom uvedeným v histórii prenosov cieľovej jednotky.

Automatické odoslanie a príjem údajov

Uvedené funkcie vykonávajte v čase, keď v programe nepracuje žiadny užívateľ. Môžu byť časovo dosť náročné, preto POHODA umožňuje vykonávať tieto operácie pomocou príkazového riadku automaticky a pravidelne v čase, ktorý je pre ne najvhodnejší (napr. v noci).

Jedná sa o načasované spustenie systému POHODA s parametrami:

 • /PZDo:CJ vykoná odoslanie údajov na cieľovú jednotku CJ
 • /PZDp:ZJ vykoná príjem údajov zo zdrojovej jednotky ZJ

K načasovanému spusteniu možno použiť napr. Plánovač úloh (Windows Vista, Windows XP), Naplánované úlohy (Windows 2000) alebo Scheduled Task Wizard (Windows NT4), ktoré sú súčasťou operačného systému.

Odoslanie údajov na pobočku BB bude vyzerať napr. takto:

C:\Pohoda\Pohoda.exe centrala_2018.mdb /PZDo:BB

Príjem údajov z pobočky BB bude vyzerať napr. takto:

C:\Pohoda\Pohoda.exe centrala_2018.mdb /PZDp:BB

Korektnosť vykonaných akcií je možné skontrolovať v súbore ImexPzd.Log, ktorý nájdete v adresári Log.

Návratové kódy programu POHODA pri spustení s parametrami:

 • 0 bez chyby
 • 100 PZD, príjem údajov; balíček bol prijatý, existujú kolidujúce záznamy
 • -1 bližšie nešpecifikovaná chyba
 • -100 nepodarilo sa prijať/odoslať balíček údajov

Po spustení úlohy sa zobrazí okno programu POHODA. Priebeh akcií je uvádzaný v stavovom riadku. Akonáhle bude všetko ukončené, program sa zatvorí.

Ak ste zvyknutý vykonávať tiež automatické nočné zálohovanie firemného servera na páskovú jednotku, aby ste zabránili strate údajov v prípade poruchy disku, spúšťajte páskovú jednotku až po vykonaní tejto funkcie.

Oprava jednotky PSÚ

425_oprava_jednotky_psu.png

 

Oprava jednotky umožňuje prečíslovať vo všetkých tabuľkách záznamy, ktoré patria hlavnej jednotke pobočkového spravovania údajov. Sprievodcu pre opravu jednotky PSÚ vyvoláte v agende Pobočky z ponuky Záznam/Oprava jednotky. Pred spustením tejto funkcie je dôležité zhrať údaje zo všetkých jednotiek PSÚ.

Oprava jednotky pomôže jedine v prípadoch, ak sa pri záznamoch, ktoré patria hlavnej jednotke, vyskytujú v PSÚ stĺpcoch duplicity, ktoré pri prenose na pobočku spôsobujú chyby vo väzbách na iné záznamy. Ak je touto funkciou zistená v záznamoch duplicita, je informácia zobrazená v sprievodcovi opravou jednotky PSÚ vo výsledku opravy. Výsledok si môžete buď vytlačiť, alebo si ho nechať zobraziť v programe Poznámkový blok. Po dokončení opravy dôjde k vymazaniu aktuálnej histórie prenosov a je potrebné jednotky znovu vygenerovať.

Tipy pre prácu s PSÚ

Na nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko zaujímavých tipov, ktoré sa týkajú práce s pobočkovým spracovaním údajov.

Pohyby skladových zásob

Ak chcete na centrále vyhodnocovať skladové pohyby za jednotlivé pobočky, zobrazte si v agende Pohyby pole PSÚ. V tomto poli je uvedená jednotka pobočkového spracovania údajov, ktorá vytvorila doklad, ku ktorému sa pohyb vzťahuje. V prípade pohybov týkajúcich sa prevodu zásob, ktoré patria na zdieľaný sklad <CSD>, je pole PSÚ vyplnené rovnako ako v predchádzajúcom prípade (tj. podľa dokladu). Pri ostatných pohyboch prevodiek je pole PSÚ vyplnené podľa vlastníka skladu zásoby, ku ktorej sa pohyb vzťahuje.

Číslovanie dokladov

V prípade potreby môžete na pobočke v agende Číselné rady zmeniť alebo upraviť pole Číslo. Prefix čísla upraviť nemožno.

Doklady, ktoré sú vytvorené na pobočke, môžete prečíslovať i na centrále. Skôr ako zvolíte povel Prečíslovať… z ponuky Záznam/Editácia, vyberte doklady jednej jednotky pobočkového spracovania údajov. V dialógovom okne Prečíslovanie dokladov sa potom ponúknu len číselné rady, ktoré používa príslušná jednotka PSÚ.

Predkontácie vo variante POHODA Jazz

Ak používate na pobočke variant POHODA Jazz, mala by sa vám v jednotlivých dokladoch do poľa Predkontácia prednastaviť hodnota Neviem, ktorá je uvedená vo všetkých poliach Predkontácia v agende Užívateľské nastavenie. Ak bude v doklade v poli Predkontácia uvedená iná hodnota, upravte ju ručne na predkontáciu Neviem.

Komunikácia

V agende Homebanking môžete na pobočke upravovať hodnoty polí Zložka pre výpisy, Zložka pre presun, Zložka pre príkazyKomunikačný program. Zmeny vykonané na pobočke sa na centrále neprejavia.

Na pobočke môžete tiež prevádzkovať e-shopy. Zadané záznamy z agendy Nastavenie internetových obchodov sa rovnako ako v predchádzajúcom prípade neprenášajú na centrálu.

Tlač dokladov

Ak vytlačíte na centrále doklad vystavený na pobočke, bude zostava obsahovať adresu prevádzky pobočky. Ak si na pobočke vytlačíte doklad vystavený na centrále, bude zostava obsahovať rovnako adresu prevádzky pobočky, pretože adresu prevádzky centrály nie je možné zistiť.

Voliteľné parametre

V rade POHODA E1 v režime pobočkového spracovania údajov je možné voliteľné parametre nastaviť a editovať iba na centrále. Pred aktiváciou voľby Povoliť použitie voliteľných parametrov v agende Globálne nastavenie/Voliteľné parametre je potrebné zhrať údajové balíčky zo všetkých pobočiek na centrálu. Po nastavení všetkých voliteľných parametrov na centrále je potrebné vytvoriť nové inicializačné balíčky pre všetky pobočky. Aby bolo možné voliteľné parametre používať i na pobočke, je potrebné mať pobočku tiež v rade POHODA E1. V prípade, ak centrála bude vytvorená v rade POHODA MDB, nebude môcť pobočka (i keď bude v rade E1) voliteľné parametre používať.

Obmedzenia práce

Pobočkové spracovanie údajov prináša pre centrálu, ako aj pobočky určité obmedzenia práce. Rozsah obmedzení je daný tiež zvoleným režimom:

Režim Centrála/Pobočka – obmedzenia práce na centrále:

 • Čísla dokladov: Na centrále nezmeníte ručne čísla dokladov vytvorených na pobočkách. Doklady je však možné prečíslovať povelom Prečíslovať z ponuky Záznam.
 • Účtovanie na prelome období: Účtovať na prelome období máte povolené na centrále i na pobočke. Pobočka môže nastaviť Účtovanie na prelome období až potom, ako bola táto možnosť nastavená na centrále, od ktorej prijala balíček údajov.
 • Údajová uzávierka: Údajovú uzávierku vykonáte iba na centrále. Skôr ako ju budete realizovať, musíte zhrať údaje zo všetkých pobočiek a na pobočkách ukončiť prácu. Po údajovej uzávierke je potrebné vytvoriť pobočky znovu tak, ako popisujeme v časti Nastavenie.

Režim Centrála/Pobočka – obmedzenia práce na pobočke:

 • Neprístupné agendy: Na pobočke nie sú prístupné agendy Mzdy, MajetokJazdy, a to bez ohľadu na variant systému POHODA, ktorý je na pobočke nainštalovaný.
 • Editácia záznamov: Záznamy je možné na pobočkách vo vybraných agendách upravovať a mazať až do chvíle, kým nie sú odoslané na centrálu. Stav, keď záznam nie je možné upravovať, je indikovaný ikonou „zákaz vjazdu“ v stavovom riadku programu. Ak sa pokúsite opraviť takýto záznam, POHODA vás upozorní, že zvolenú operáciu môžete vykonať iba na centrále.
 • Hromadné operácie: Na pobočkách nie je možné vykonávať hromadné operácie ako napr. Upraviť všetko…, Zmazať všetko…, Import agendy…, Prečíslovať… a pod. Spomínané povely v programe nenájdete ani vtedy, ak ste do neho prihlásení ako administrátor.
 • Uzamykanie záznamov: Na pobočkách nie je povolené uzamykanie záznamov.

Režim Účtovník/Klient – obmedzenia práce na centrále:

 • Čísla dokladov: Na centrále nezmeníte čísla dokladov, ktoré boli vytvorené na pobočkách.
 • Účtovanie na prelome období: Účtovať na prelome období je možné na centrále i na pobočke. Najprv však musíte toto nastavenie vykonať na centrále.
 • Údajová uzávierka: Údajovú uzávierku uskutočníte len na centrále. Skôr ako ju vykonáte, zhrajte na centrálu údaje klienta a na pobočkách ukončite prácu. Po údajovej uzávierke opäť vytvorte pobočku tak, ako je popísané v časti Nastavenie.

Režim Účtovník/Klient – obmedzenia práce na pobočke:

 • Neprístupné agendy: Na pobočke nie sú dostupné povely Účtovná uzávierkaUzávierka kurzových rozdielov a agenda Jazdy, a to bez ohľadu na používaný variant systému POHODA.
 • Editácia záznamov: Záznamy je možné u klienta vo vybraných agendách upravovať a mazať až do chvíle, kým nie sú odoslané na centrálu. Stav, keď záznam nie je možné upravovať, je indikovaný ikonou „zákaz vjazdu“ v stavovom riadku programu.
 • Hromadné operácie: U klienta nie je možné vykonávať hromadné operácie ako napr. Upraviť všetko, Zmazať všetko, Import agendy, Prečíslovať a pod.
 • Uzamykanie záznamov: U klienta nie je povolené uzamykanie záznamov.