Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

6.10 Uzávierka

Funkcie a povely, ktoré sa priamo týkajú uzávierky účtovníctva, nájdete v ponuke Uzávierka. Niektoré z nich sme už popísali v kapitole Jednoduché účtovníctvo.

Uzávierka kurzových rozdielov neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene

Uzávierku neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene vykonáte povelom Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Neuhradených pohľadávok a záväzkov…

220_2_uzavierka_kurz_rozdielov_pohl_a_zav.png

Pred vykonaním tejto funkcie musí byť zadaný denný kurzový lístok pre všetky používané meny, a to k poslednému dňu účtovného obdobia, inak nebude možné funkciu vykonať.

Touto funkciou je možné vypočítať k jednotlivým neuhradeným pohľadávkam a záväzkom v cudzej mene kurzové rozdiely, vytvoriť pre ne interné doklady a aktualizovať na nich čiastku k likvidácii. V zobrazenom sprievodcovi je možné na prvej strane vybrať číselný rad pre zaúčtovanie kurzového rozdielu k pohľadávke, resp. záväzku. Na poslednej strane sprievodcu uvidíte informácie o výsledku uzávierky.

Zoznam automaticky vytvorených interných dokladov, vrátane ich zaúčtovania, zobrazíte vo formáte HTML alebo ho môžete vytlačiť.

Automaticky vytvorené interné doklady sa zaúčtujú nasledovne:

1. Ak má faktúra vo formulári zadanú predkontáciu alebo vlastnú predkontáciu Bez, zaúčtujú sa interné doklady na príslušný syntetický alebo analytický účet spolu so súvzťažným zápisom na účet 563, resp. 663 (podľa zadania v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny).

2. Ak má faktúra zadanú predkontáciu Bez, Neviem alebo Ručne, zaúčtujú sa interné doklady podľa predkontácií zadaných v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny.

Výpočet prebehne k poslednému dňu účtovného obdobia. Pri likvidácii týchto pohľadávok a záväzkov v nasledujúcom účtovnom období sa bude počítať kurzový rozdiel vzhľadom ku kurzu posledného dňa účtovného obdobia, nie ku kurzu dokladu.

Uzávierka kurzových rozdielov devízových účtov a valutových pokladní

221_uzavrierka_kurz_rozdielov_deviz_uctov.png

Uzávierku devízových účtov a valutových pokladní vykonáte prostredníctvom povelu Účtovníctvo/Uzávierka/Uzá­vierka kurzových rozdielov/Devízových účtov a valutových pokladní… Táto funkcia automaticky vypočíta k bankovým účtom a pokladniam v cudzej mene kurzové rozdiely, vytvorí pre ne doklady v agende Banka, resp. Pokladňa a zaúčtuje ich podľa predkontácií zadaných v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny/Uzávierka kurz. rozdielov.

Ak používate analytické účty pre jednotlivé valutové pokladne, resp. devízové účty, tak i doklady, ktoré sú vytvorené touto uzávierkou, sa automaticky zaúčtujú na príslušný analytický účet, a to i v prípade, že v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny/Uzávierka kurz. rozdielov bude uvedený účet syntetický.

Účtovná uzávierka

222_1_uctovna_uzavierka.png

 

Pred vykonaním účtovnej uzávierky zaúčtujte splatnú daň z príjmov z bežnej činnosti na účty 591/341.

Zostatky jednotlivých súvahových účtov zaúčtuje program proti závierkovému účtu 702. Zostatky výsledkových účtov prevedie jediným zápisom na účet 710. Zostatky podsúvahových účtov sa preúčtujú oproti účtu 799.

Tým sa zostatky účtov vynulujú a účtovníctvo je pripravené na údajovú uzávierku. Ak členíte doklady na strediská a potrebujete podľa nich uzavrieť účty, stačí zaškrtnúť voľbu Podľa stredísk. POHODA tak rozdelí konečné stavy na použité strediská. Ďalej máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete do počiatočných stavov previesť i stav účtov v cudzej mene. To ovplyvníte prostredníctvom voľby Podľa cudzej meny. Pred vykonaním účtovnej uzávierky odporúčame vykonať prepočet váženej nákupnej ceny zásob. Všetky popísané voľby nájdete v dialógovom okne Účtovná uzávierka z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovná uzávierka.

Doklady, ktoré sú automaticky vytvorené účtovnou uzávierkou, môžete kedykoľvek zrušiť týmto jednoduchým spôsobom: vyvolajte znovu účtovnú uzávierku, vyberte Zrušiť prevody zostatkov a potvrďte.