Scenár Doklady

Faktúry, príjemky, výdajky, pokladničné a interné doklady, prevodky .... všetky tieto doklady sú bezpečne uložené v systéme POHODA. Ale ako sú tieto doklady uhradené? Ktorí odberatelia prekročili limit a v akej výške? Akú majú vlastne platobnú morálku? Aké stredisko má najvyššiu nesplatenú čiastku? Má na počet nesplatených dokladov vplyv región zákazníka? Tieto kľúčové informácie ukryté v množstve dokladov ponúka prehľadne scenár Doklady.

Scenár Doklady toho dokáže ešte viac. Položky textové a textové s väzbou na sklad nie sú zaznamenané do agendy Skladové pohyby. Z tohto dôvodu tieto položky nespracováva scenár Sklady, ale scenár Doklady. Ponúkne nielen prehľad týchto položiek, ale tiež prenesené, príp. neprenesené množstvo, použité DPH alebo zľavy uplatnené na jednotlivých položkách.

Controlling

Denne aktualizovaný prehľad o nesplatených dokladoch jednotlivých odberateľov ponúka informácie o vývoji splácania pohľadávok, čo vám umožní rýchlo reagovať na súčasný trend a zamedziť zvýšeniu strát. Ak vlastníte viac spoločností, môžete tento výstup spojiť naprieč všetkými spoločnosťami a získať tak komplexnejší prehľad.

Ak vydávate odberateľovi faktúru na tovar, ktorý v danú chvíľu nemáte na sklade, využijete textové položky s väzbou na sklad. Scenár Doklady tieto položky ľahko spracuje a ponúkne aktualizovaný prehľad o doposiaľ nevydaných zásobách.

Plánovanie

V aplikácii Microsoft Excel môžete ľahko vytvoriť plán pre celkovú výšku nesplatenej čiastky pre jednotlivé strediská a motivovať vedúceho za jeho mesačné plnenie. Podobne je možné plánovať neuhradené čiastky i pre činnosti alebo zákazky.


Ako nám odberatelia platia?

Detailnú analýzu platobnej morálky jednotlivých obchodných partnerov vôbec nemusíte pripravovať sami. Tento dôležitý report na Vás čaká v scenári Doklady v podobe predpripravenej šablóny, do ktorej sa všetky údaje automaticky načítajú. Ľahko určíte najväčších neplatičov a uvidíte, akú výšku z celkovej čiastky už splatili. Tieto informácie Vám prehľadne ukáže tiež graf. V reporte môžete ďalej sledovať počty dní po splatnosti, navyše farebne rozlíšené podľa najvyšších a najnižších čiastok. V prípade ak vlastníte, resp. spracovávate vo svojom účtovníctve viac firiem, môžete tento report využiť konsolidovane, alebo aj pre jednotlivé firmy zvlášť.

Aké zásoby ešte nevydala pobočka?

Scenár Doklady Vám umožní pripraviť report, vďaka ktorému ľahko zistíte, aké množstvo skladových zásob je potrebné ešte vydať, prípadne doobjednať Ak chcete vidieť stav len určitého strediska, jednoducho si nastavíte filter. Filter použijete i v prípade, že Vás zaujíma len konkrétny typ skladovej položky. Základom reportu je meradlo Neprenesené množstvo rozkľúčované podľa atribútov Kód položky dokladu a Text na položke. S ich pomocou totiž okamžite uvidíte, ktoré položky ešte musíte vyskladniť. Ak Vás zaujíma iný pohľad, môžete namiesto stredísk členiť podľa zákaziek alebo činnosti. Rovnako je možné číslo dokladu nahradiť názvom odberateľa a zistiť tak, ktoré zásoby ešte treba dodať jednotlivým odberateľom.

Ktoré strediská evidujú najviac pohľadávok?

Prečo strácať čas ručným dolovaním týchto informácií, keď ich môžete mať pred očami za pár minút? Výšku neuhradených pohľadávok, rozkľúčovanú napríklad podľa jednotlivých stredísk, Vám ponúkne report o neuhradených faktúrach. Dobre Vám poslúži i pri plánovaní maximálnej výšky neuhradených pohľadávok. Môže byť rovnako dôležitým podkladom pre zostavovanie rôznych motivačných programov pre vedúcich jednotlivých stredísk. Vďaka možnostiam aplikácie Microsoft Excel ľahko vytvoríte stĺpec s plánom, ktorý je doplnený ikonami farebne znázorňujúcimi plnenie nastaveného pánu. Ľahko môžete zameniť strediská za činnosti alebo zákazky a nastaviť plán i pre ne.