Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > POHODA > Návod na ukončenie účtovného obdobia

Návod na ukončenie účtovného obdobia a účtovnú uzávierku

Podvojné účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
DPH
Mzdy
Majetok
Kniha jázd
Sklady
Kasa Offline a PSÚ


Podvojné účtovníctvo

Účtovanie na prelome období

Túto funkciu využijete v prípade, keď potrebujete ešte účtovať v účtovníctve minulého roka (doplniť chýbajúce doklady a účtovníctvo doladiť s ohľadom na daňovú povinnosť) a zároveň potrebujete zapisovať doklady z nového účtovného obdobia, vystavovať mzdy i daňové priznanie DPH.

Účtovanie na prelome roka nastavíte v agende Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovanie na prelome období zaškrtnutím voľby Účtovanie v nasledujúcom období bez údajovej uzávierky. Účtovanie v novom roku je v stavovom riadku označené písmenom „p“ za číslom roku (napríklad 2020p znamená účtovanie v roku 2020 bez uzatvorenia roku 2019).

Pri prepnutí na prelom obdobia je možné zaúčtovať automaticky odpisy dlhodobého majetku, či zaúčtovať doklady k časovému rozlíšeniu.

Automaticky sa taktiež vytvoria číselné rady pre rok 2020. V prípade potreby ich môžete upraviť alebo vytvoriť nové.

Uzávierka kurzových rozdielov

Uzávierku kurzových rozdielov vykonáte v agende Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Neuhradených pohľadávok a záväzkov. Táto funkcia vypočíta k jednotlivým neuhradeným pohľadávkam a záväzkom z daného zdaňovacieho obdobia v cudzej mene kurzové rozdiely. Vytvorí pre ne interné doklady a aktualizuje na dokladoch čiastku "K likvidácii". Pozor: Doklady nesmú byť pred vykonaním uzávierky kurzových rozdielov zlikvidované.

Interné doklady sa zaúčtujú podľa predkontácií zadaných v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny. Pri neskoršej likvidácii týchto pohľadávok a záväzkov sa bude počítať kurzový rozdiel vzhľadom ku kurzu posledného dňa účtovného obdobia, a nie ku kurzu dokladu.

Ak je faktúra zaúčtovaná na analytický účet 311 alebo 321, zaúčtuje sa analyticky taktiež kurzový rozdiel.

Pred vykonaním tejto funkcie musí byť zadaný referečný kurz k 31. 12. RRRR (resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka) a zaškrtnuté pole Kurz k uzávierke kurzových rozdielov v agende Nastavenie/Zoznamy/Kurzový lístok pre všetky používané meny.

Kurzový rozdiel pre agendy Banka a Pokladňa

Ak máte valutovú pokladňu či devízový účet, je potrebné ich konečný stav prepočítať kurzom ECB k 31. 12. RRRR.

Uzávierku kurzových rozdielov vykonáte v agende Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Devízových účtov a valutových pokladní. Táto funkcia vypočíta k bankovým účtom a pokladniam v cudzej mene kurzové rozdiely a vytvorí pre ne doklady v agende Banka, resp. Pokladňa. Bankové, resp. pokladničné doklady sa zaúčtujú podľa predkontácií zadaných v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny.

Pred vykonaním tejto funkcie musí byť zadaný referečný kurz k 31. 12. RRRR (resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka) a zaškrtnuté pole Kurz k uzávierke kurzových rozdielov v agende Nastavenie/Zoznamy/Kurzový lístok pre všetky používané meny.

Časové rozlíšenie

V priebehu účtovného obdobia dochádza často k časovému nesúladu medzi vznikom výdavkov a nákladov i príjmov a výnosov. Aby došlo k správnemu zisteniu hospodárskeho výsledku, musia sa do príslušného účtovného obdobia zaúčtovať všetky náklady a výnosy, ktoré s ním hospodársky (časovo i vecne) súvisia. Na účtovanie časového rozlíšenia sa používajú prechodné účty aktív a pasív. Sú to účty súvahové, aktívne alebo pasívne. V účtovej osnove pre podnikateľov sú zaradené do účtovej skupiny 38.

V programe POHODA môžete na zaúčtovanie týchto operácií využiť agendu Časové rozlíšenie v ponuke Účtovníctvo. Záznam do tejto agendy môžete vytvoriť buď automaticky zo zdrojových dokladov alebo ručne priamo v tejto agende. Automaticky je možné časové rozlíšenie vytvoriť z agend Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky, Pokladňa a Interné doklady pomocou povelu Záznam/Časové rozlíšenie podľa požadovanej periódy a obdobia čas. rozlíšenia.

Kontrola pred vykonaním účtovnej uzávierky

Kontrola zaúčtovania
V agende Účtovný denník si vytlačte nasledujúce kontrolné zostavy:

 • Zostava Kontrola účtov obsahuje doklady zaúčtované na účty, ktoré chýbajú v účtovej osnove v programe POHODA. Ak ide o účty, ktoré zodpovedajú Vašim interným účtovným postupom, pridajte ich do agendy Účtovníctvo/Účtová osnova. Doklady, ktoré sú zaúčtované na účty, ktoré vôbec neexistujú ani existovať nemajú, preúčtujte na iné účty.
 • Zostava Doklady k zaúčtovaniu (predkontácia Neviem) vypíše doklady, ktoré doteraz nie sú zaúčtované v účtovnom denníku (u ktorých bola použitá predkontácia Neviem). Pri týchto dokladoch doplňte príslušnú predkontáciu.
 • V zostave Mimoúčtovné záznamy (predkontácia Bez) sú uvedené doklady, ktoré zámerne neboli zaúčtované na žiadne účty (pohľadávky a záväzky z predchádzajúcich účtovných období, počiatočné stavy banky a pokladne atď.). Po analýze dôvodov prípadne nahraďte predkontáciu Bez inou predkontáciou.
 • Zostava Doklady s vlastnou predkontáciou Bez obsahuje doklady, pri ktorých bola použitá Vlastná predkontácia Bez. Doklady nevytvoria zápis v účtovnom denníku, vybraný účet bude použitý pri likvidácii. Podľa potreby túto predkontáciu nahraďte inou predkontáciou.
 • Zostava Kontrola väzieb na zdrojové doklady informuje o záznamoch v denníku, pre ktoré neexistuje zdrojový doklad. Táto zostava by mala byť prázdna. Ak obsahuje nejaké záznamy, tak tieto záznamy skontrolujte. Ak nemajú v účtovnom denníku byť, zmažte ich.

Kontrola počiatočných stavov súvahy
Počiatočné stavy na účtoch súvahy musia súhlasiť s koncovými stavmi minulého účtovného obdobia. Súvaha musí nadväzovať na predchádzajúci rok. Účet 701 musí byť nulový.

Kontrola podvojnosti
V tlačovej zostave Obratová predvaha v agende Účtovný denník musia v riadku Celkom súhlasiť čiastky na stranách MD s čiastkami na stranách DAL.

Kontrola zostatkov na Bankových účtoch a v Pokladni
Tlačová zostava Stav bankových účtov (k dátumu), resp. Stav pokladní (k dátumu) a výsledná čiastka musí byť zhodná so záverečným výpisom z banky a účtom 221, príp. 211.

Kontrola obstarania zásob pri účtovaní skladov spôsobom A
Účty 111 – Obstaranie materiálu a 131 – Obstaranie tovaru musia k dátumu závierky vykazovať nulový zostatok. Ak to tak nie je, preveďte zásoby z účtu obstarania na sklad alebo ich preúčtujte cez účty 119 – Materiál na ceste a 139 – Tovar na ceste.

Zaúčtovanie odchýlky spôsobenej zaokrúhľovacími rozdielmi pri účtovaní skladov spôsobom A
Zaúčtovanie vykonajte v agende Interné doklady.

Kontrola nulového zostatku niektorých účtov
Kontrola sa týka účtov 111, 131, 395, 399, 431. Tieto účty nesmú mať ku koncu účtovného obdobia žiadny zostatok. Potrebné preúčtovanie vykonajte v agende Interné doklady na účty, ktoré vstupujú do súvahy. Napr. účet 431 preúčtujete na účet 428, resp. 429.

Kontrola tlačových zostáv Súvaha a Výsledovka
V agende Účtovný denník prekontrolujte tlačové zostavy so žltou ikonou Súvaha a Výsledovka. Pred náhľadom na ne si môžete zadať počiatok a koniec obdobia. Do tlačovej zostavy Súvaha vstupujú konečné stavy účtov a je dôležité, aby sa aktíva a pasíva rovnali.

Pre potreby daňového úradu tu taktiež vytlačte, resp. vyexportujte výkazy Účtovná závierka PÚ (UZPOD) alebo  Účtovná závierka PÚ (UZMUJ) so šedou ikonou.

Kontrola riadkov výkazu
V agende Účtová osnova prekontrolujte, či sú pri jednotlivých účtoch vyplnené správne riadky pre súvahu v plnom rozsahu a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu. K tejto kontrole môžete využiť kontrolnú tlačovú zostavu Kontrola riadkov výkazov.

Kontrola zostatkov
Pohyby na jednotlivých účtoch nájdete v tlačovej zostave Pohyb na účte. Zostatky účtov 311 a 321 musia súhlasiť s Knihou pohľadávok, resp. záväzkov zostavenou ku koncu zdaňovacieho obdobia.

Účtovná uzávierka

Ak ste vykonali všetky potrebné kontroly a s nimi súvisiace účtovné operácie, môžete vykonať účtovnú uzávierku, ktorú vykonáte prostredníctvom povelu Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovná uzávierka. Táto funkcia vykoná uzatvorenie účtov, zostatky jednotlivých súvahových účtov zaúčtuje proti závierkovému účtu 702 a zostatky výsledkových účtov prevedie jediným zápisom na účet 710. Tým sa zostatky účtov vynulujú. Obratovú predvahu odporúčame vytlačiť pred vykonaním účtovnej uzávierky.

Vzhľadom k tomu, že zásoby v programe POHODA sú ocenené váženou nákupnou cenou, je vhodné pred účtovnou uzávierkou vykonať prepočet a úplnú opravu integrity údajov, ktorej súčasťou je prepočet váženej nákupnej ceny. Spomínané operácie sa vykonajú v závislosti na výbere príslušných volieb v dialógovom okne.

Pred účtovnou uzávierkou zaúčtujte splatnú daň z príjmov z bežnej činnosti na účty 591/341.

Doklady vytvorené účtovnou uzávierkou môžete kedykoľvek zrušiť. Vyvolajte znovu účtovnú uzávierku, vyberte Zrušiť prevody zostatkov a potvrďte.

Údajová uzávierka

Údajová uzávierka slúži pre prevod potrebných údajov z roka na rok - rozdelí existujúce účtovníctvo do dvoch samostatných súborov. Údajová uzávierka je nevratná operácia, preto pred jej vykonaním zálohujte databázu účtovnej jednotky. Pred spustením tejto funkcie musíte byť v bežnom účtovnom období.

Po vykonaní údajovej uzávierky pribudne v agende Účtovné jednotky nová účtovná jednotka - firma s rovnakým názvom na ďalší účtovný rok. Tá obsahuje všetky doklady nového roka vytvorené v existujúcom účtovníctve. Prevezmú sa do nej stavy všetkých bankových účtov a pokladní ku koncu minulého roka a nastavia sa ako počiatočné stavy. Ďalej sa prevedú:

 • všetky adresy z agendy Adresár,
 • neuhradené pohľadávky a záväzky,
 • nevybavené a neprenesené ponuky a dopyty,
 • nevybavené a neprenesené prijaté a vydané objednávky,
 • vydané a prijaté objednávky označené ako trvalý doklad,
 • neuplatnené zálohové faktúry,
 • daňové (interné) doklady vytvorené k úhradám zálohových faktúr,
 • skladové zásoby,
 • majetok, ktorý nebol v minulom roku vyradený,
 • zoznamy vrátane číselných radov, ktorým program do prefixu vloží dve číslice charakterizujúce nové účtovné obdobie,
 • zákazky, ktoré nemajú uvedený stav Uzatvorená a uzatvorené zákazky, ktoré sú zadané pri neuhradených dokladoch (v prípade zaškrtnutej voľby Uzatvorené zákazky neprevádzať údajovou uzávierkou v agende Globálne nastavenie/Doklady) a
 • a všetky ďalšie nastavenia programu.

Do novej databázy sa taktiež prevedú všetci zamestnanci z agendy Personalistika, s ktorými nebol v predošlom roku rozviazaný pracovný pomer, vrátane prípadne vystavených miezd v agende Mzdy spadajúcich do nového účtovného roka.

Účtovníctvo starého roka zostane i naďalej v zozname účtovných jednotiek v agende Súbor/Účtovné jednotky. Údajová uzávierka z tejto databázy odstráni všetky záznamy s dátumom nového roka, ktoré boli prevedené do novej databázy. S týmto účtovníctvom môžete i naďalej pracovať - slúži na prehliadanie, vyhľadávanie a tlač zostáv. V starom účtovníctve už nevykonávajte opravy dokladov.

V priebehu údajovej uzávierky program nastaví v agende Počiatočné stavy účtov i príslušné hodnoty prevzaté z účtovnej uzávierky. Okrem toho sú do agendy Počiatočné stavy salda prevedené nezlikvidované pohľadávky a záväzky.

hore


Jednoduché účtovníctvo

Daň z príjmov

Podklady pre daň z príjmov nájdete v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov. Do tejto tlačovej zostavy vstupujú údaje z agendy Peňažný denník. Priznanie k dani z príjmov zostavíte v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/Priznanie k dani z príjmov.

Kurzový rozdiel pre agendy Banka a Pokladňa

Uzávierku kurzových rozdielov vykonáte v agende Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Devízových účtov a valutových pokladní. Táto funkcia vypočíta k bankovým účtom a pokladniam v cudzej mene kurzové rozdiely a vytvorí pre ne doklady v agende Banka, resp. Pokladňa.

Bankové, resp. pokladničné doklady sa zaúčtujú podľa predkontácií zadaných v Globálnom nastavení/Cudzie meny.

Povelom Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Neuhradených pohľadávok a záväzkov... prepočítate všetky neuhradené pohľadávky a záväzky v cudzej mene uzávierkovým kurzom platným k 31. 12. RRRR. Kurzový rozdiel sa v peňažnom denníku neprejaví, ovplyvní len stav pohľadávok a záväzkov v Knihe pohľadávok a Knihe záväzkov.

Pred vykonaním týchto funkcií musí byť zadaný referečný kurz k 31. 12. RRRR (resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka) a zaškrtnuté pole Kurz k uzávierke kurzových rozdielov v agende Nastavenie/Zoznamy/Kurzový lístok pre všetky používané meny.

hore


DPH

Vysporiadací koeficient

Ak ste v priebehu roka vykonávali krátenie odpočtu dane podľa zákona o DPH, v poslednom zdaňovacom období (december, 4q) doúčtujte vysporiadací koeficient.

hore


Mzdy

Dovolenka v prechodnom období

Ak budete pracovať na prelome účtovných období 2018p, v sekcii Dovolenka sa zobrazí ďalší stĺpec s poľami Základná ročná výmera, Nárok na dovolenku, Krátenie a Čerpané, kde uvidíte hodnoty platné pre rok 2018.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Ročné zúčtovanie budete vykonávať v bežnom účtovnom období pred údajovou uzávierkou roku 2018 a po vystavení miezd za december 2018.

 1. Zamestnancom, ktorí požiadajú o ročné zúčtovanie záloh DzP a predložia potrebné doklady do 15. 2. 2018, zaškrtnite v agende Personalistika na záložke Zamestnanec pole Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Ak požiadajú aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, zaškrtnite i rovnomenné pole.
 2. Zamestnanci musia doložiť príjmy od iných zamestnávateľov a dodatočné uplatnenie niektorých odpočtov, ktoré neuplatnili v priebehu roka. Tieto údaje zapíšete každému zamestnancovi na záložku Dane. Podľa potreby použite v poli Typ v tabuľke položky obsahujúce slová "Uplatnené inde:", resp. "u iného zamestnávateľa", ktoré sú určené pre potreby ročného vyúčtovania dane.
 3. V agende Personalistika zvolíte ponuku Záznam/Ročné zúčtovanie. Táto funkcia vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zamestnancom, pri ktorých je zaškrtnuté pole Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
 4. V dialógovom okne nastavíte mesiac, v ktorom majú byť vysporiadané preplatky a nedoplatky na dani. Vysporiadanie sa vykoná v mzde za zvolený mesiac (čiastka bude uvedená v poli Ročné zúčtovanie dane a pole Roč. zúčt. – daň. bonus).
 5. Výsledky zúčtovania preddavkov je možné vytlačiť na zostave Ročné zúčtovanie preddavkov na daň v agende Personalistika.

Ak chcete do chybne vystaveného ročného zúčtovania preddavkov na daň premietnuť opravy vykonané na záložke Dane, vyberte zamestnancov, pri ktorých ste vykonali úpravy a použite znovu funkciu Ročné zúčtovanie.

Ak chcete zrušiť vypočítané ročné zúčtovanie zamestnanca (napríklad ste ho vystavili len pre informatívne vytlačenie zostavy Ročné zúčtovanie preddavkov na daň), zrušte zaškrtnutie poľa Ročné zúčtovanie preddavkov na daň na záložke Zamestnanec v agende Personalistika.

Mzdy/Mzdy

Súhrnné informácie z miezd za jednotlivé mesiace nájdete v agende Mzdy/Mzdy.

Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zostavu nájdete v agende Personalistika.

Po zvolení náhľadu na túto tlačovú zostavu sa zobrazí dialógové okno, pomocou ktorého vyplníte údaje, ktoré do zostavy nevstupujú z programu POHODA. V dialógovom okne Hlásenie o vyúčtovaní dane budete môcť ešte vyplniť chýbajúce údaje.

hore


Majetok

Tlačová zostava Inventúrny súpis majetku obsahuje súpisku účtovných a daňových odpisov, oprávok a zostatkových cien pre vybraný majetok za aktuálne účtovné obdobie.

hore


Kniha jázd

Čiastku náhrady z tlačovej zostavy Kniha jázd v prípade použitia súkromného vozidla ručne zaúčtujte v agende Interné doklady. Pre jednotlivé firemné vozidlá je v tlačovej zostave Priemerná spotreba vypočítaná podľa počtu km a načerpaných litrov normovaná spotreba. Rozdiel oproti skutočnej spotrebe zaúčtujte ručne prostredníctvom agendy Interné doklady.

hore


Sklady

Inventúra

K 31. 12. RRRR Vám odporúčame zostaviť inventúru, na ktorej základe zistíte evidovaný stav zásob v programe POHODA a dorovnáte skutočné stavy zásob.

Pred zostavením inventúry je potrebné vykonať aktualizáciu váženej nákupnej ceny zásob cez povel Záznam/Preceniť nákupné ceny. V zobrazenom dialógovom okne po zvolení tohto povelu vyberte poslednú možnosť Aktualizovať váženú nákupnú cenu všetkých zásob. Pri aktualizácii sa skontrolujú i prípadné záporné stavy v pohyboch (napr. ak je dátum na výdajke skorší než dátum na príjemke). Ak sa v účtovnej jednotke vyskytujú záporné pohyby, aktualizácia ich odhalí a ponúkne tlačovú zostavu týchto pohybov. Tie je potrebné pred inventúrou opraviť (dátumovo predradiť príjem pred výdaj).

Ak sú v skladovej evidencii záporné pohyby, je vážená nákupná cena vypočítaná nekorektne a nekorektné bude i ocenenie inventúry. V prípade, že boli odhalené záporné stavy, je potrebné ich odstrániť a váženú nákupnú cenu prepočítať znovu, aby prepočet prebehol bez upozornenia na záporné stavy. Až potom odporúčame zostaviť inventúru.

Inventúru zostavujete pomocou agendy Sklady/Inventúra. V tejto agende zvolíte ponuku Záznam/Zostaviť inventúru a zadáte dátum, ku ktorému sa táto inventúra vytvára. Pri zostavení novej inventúry v programe POHODA a POHODA SQL sa pôvodná inventúra prepíše. V programe POHODA E1, kde novú inventúru vytvoríte klávesom Insert, zostávajú pôvodné inventúry zachované. V dialógovom okne zvoľte dátum zostavenia k 31. 12. RRRR a v poli Pred zostavením inventúry vykonať zvoľte Kontrolu a opravu integrity.

Potom je potrebné zapísať skutočný stav zásoby, ak sa líši od stavu evidovaného v programe. Na poznamenanie zisteného stavu zásob pri fyzickej inventúre je možné využiť tlačovú zostavu Podklady pre spracovanie inventúry.

Tento stav je potom potrebné uviesť do poľa Skutočnosť každej zásoby. Tým vznikne rozdiel medzi skutočným a evidovaným stavom. Pri týchto zásobách vyberte v poli Zaúčtovanie taktiež informatívny popis prebytku či manka. A pri zásobách účtovaných spôsobom A taktiež účet, ktorý bude prenesený na položku generovaného dokladu.

Inventúrne rozdiely je možné vyrovnať povelom Zaúčtovať inventúru cez ponuku Záznam. Povel vytvorí príjemku pre zásoby so zisteným prebytkom a výdajku pre zásoby so zisteným mankom.

V agende Inventúrne zoznamy si v rámci fyzickej inventúry môžete vytvoriť zoznam skladových zásob, ktoré ste skutočne našli na sklade. Pre urýchlenie vkladania zásob do inventúrnych zoznamov je možné využiť taktiež čítačku čiarových kódov. V agende Inventúra sa povelom Záznam/Inventúrne zoznamy prepnete do agendy Inventúrne zoznamy, odkiaľ môžete povelom Preniesť do dokladu preklopiť jednotlivé zoznamy do inventúry. Pri prvom prenose dôjde k vynulovaniu pola Skutočnosť na všetkých položkách zostavenej inventúry a následne vo vybraných položkách k jeho navýšeniu o prenášané množstvo. Pri ďalších prenosoch inventúrnych zoznamov sa potom hodnoty v poli Skutočnosť pri jednotlivých zásobách navyšujú podľa prenášaných inventúrnych zoznamov.

Spôsob účtovania A

Na konci roka vykonáte tieto kroky:

Nevyfakturované dodávky a materiál na ceste
Zaúčtovanie vykonáte vtedy, ak ku dňu účtovnej uzávierky nemáte k dispozícii k nákupu materiálu oba potrebné účtovné doklady, t. j. vyúčtovanie - faktúru a príjemku. Došlá faktúra sa zaúčtuje obvyklým spôsobom, chýbajúca príjemka sa nahradí vnútorným účtovným dokladom, na ktorého podklade sa prevedie čiastka faktúry z účtu 111- Obstaranie materiálu na ťarchu účtu 119 - Materiál na ceste (119/111). Nevyfakturované dodávky vznikajú, ak odberateľ obdržal dodávku materiálu do konca účtovného obdobia, avšak faktúra nedošla tak, aby mohla byť zaúčtovaná účtovnou jednotkou v tomto účtovnom období. Na prevzatú zásielku je vyhotovená príjemka a namiesto faktúry prijatej sa vyhotoví vnútorný účtovný doklad, kde sa zaúčtuje záväzok na účet 389 - Dohadné účty pasívne (111/389).

Zaúčtovanie odchýlky metódy váženej nákupnej ceny
Prehľad odchýlok oceňovania zásob pomocou metódy váženej nákupnej ceny spôsobených zaokrúhľovacími rozdielmi nájdete v tlačovej zostave Odchýlka metódy váženej nákupnej ceny v agende Zásoby. Pred zistením odchýlky je potrebné, aby bola aktualizovaná vážená nákupná cena pomocou správy databáz (agende Účtovné jednotky/Databáza/Správa databáz). Hodnoty sú vyčíslené k zvolenému dátumu zostavenia. Pred účtovnou uzávierkou je potrebné zaúčtovať túto odchýlku na predkontácie uvedené na tlačovej zostave v agende Interné doklady.

Pri účtovaní skladov spôsobom A musia súhlasiť zostatky na účtoch 112 a 132 s tlačovou zostavou Stav skladov v agende Zásoby so stĺpcom Ocenenie skladov. Pred vykonaním účtovnej uzávierky sa musí ocenenie skladov upraviť zaúčtovaním odchýlok. Následne hodnota zodpovedá Oceneniu z jedn. VNC.

Spôsob účtovania B

Na konci roka vykonáte tieto kroky:

Nevyfakturované dodávky a materiál na ceste
Nevyfakturované dodávky materiálu koncom roka zaúčtujete na 501/389 a tovaru na 504/389, materiál na ceste koncom roka na 119/501 a tovar na 139/504.

Konečný stav
V agende Interné doklady zaúčtujete konečný stav zásob materiálu zistený pri inventarizácii na účty 112/501, tovaru na 132/504. Pre zaúčtovanie použijete hodnotu, ktorá je na tlačovej zostave Stav skladov v agende Zásoby v stĺpci Ocenenie z jedn. VNC. Pred zaúčtovaním je potrebné mať aktualizovanú váženú nákupnú cenu a nemať v účtovnej jednotke žiadne záporné stavy.

Manká a škody nad normu prirodzených úbytkov zaúčtujte na 5xx/112, inventárne prebytky na 112/6xx.

hore


Kasa Offline a PSÚ

Inventúra

V programe POHODA Kasa Offline sa inventúra nevykonáva. Táto operácia je dostupná pre príslušný sklad iba v programe POHODA.

V režime PSÚ sa inventúra skladu vykonáva na jednotke, ktorá je vlastníkom daného skladu. Vlastníka skladu je možné zistiť v agende Sklady/Sklady v poli Jednotka:

 • Ak je tu uvedená skratka pobočky, vykonáva inventúru a jej zaúčtovanie iba daná pobočka. Zaúčtovanie inventúry sa potom prenáša v balíčku údajov na centrálu.
 • Ak je v poli Jednotka uvedená skratka centrály, alebo skratky <CSD>/<CRD>, vykonáva inventúru daného skladu a jej zaúčtovanie centrála.

Účtovanie na prelome roka

Ak používate program POHODA Kasa Offline, odporúčame Vám pred zmenou účtovného obdobia odoslať balíček údajov do programu POHODA a prerušiť prácu v programe POHODA Kasa Offline. Po prijatí balíčka v programe POHODA zapnite účtovanie na prelomu roka. Následne vytvorte a odošlite z programu POHODA do programu POHODA Kasa Offline aktualizačný balíček údajov. Po prijatí tohto balíčka môžete v programe POHODA Kasa Offline zapnúť účtovanie na prelome obdobia poklikaním na údaj roka v dolnom stavovom riadku aplikácie. V otvorenom dialógovom okne zaškrtnete voľbu Účtovanie v nasledujúcom období bez údajovej uzávierky. Účtovanie v novom roku je v stavovom riadku označené písmenom „p“ za číslom roku (napríklad 2020p znamená účtovanie v roku 2020 bez uzatvorenia roku 2019).

Prepnutie účtovného obdobia v režime PSÚ je potrebné vykonať najskôr v jednotke typu Centrála. Po zapnutí skontrolujte číselné rady vytvorené pre nový rok v agende Nastavenie/Číselné rady. Potom musíte odoslať bežný balíček údajov na všetky pobočky, ktoré používate v rámci PSÚ. Až po prijatí týchto balíčkov môžete na pobočkách zapnúť účtovanie na prelome období.

Účtovná uzávierka

V programe POHODA Kasa Offline nie je operácia účtovná uzávierka dostupná, vykonáva sa iba v programe POHODA.

Účtovná uzávierka v režime PSÚ sa vykonáva výhradne na jednotke typu Centrála. Pred vykonaním účtovnej uzávierky je potrebné zhrať údaje zo všetkých pobočiek na centrálu.

Údajová uzávierka

V programe POHODA Kasa Offline nie je možné vykonať operáciu údajová uzávierka. Ak používate program POHODA Kasa Offline, odporúčame Vám pred vykonaním údajovej uzávierky odoslať balíček údajov do programu POHODA a prerušiť prácu v programe POHODA Kasa Offline. Po prijatí balíčka údajov a po správnom vykonaní údajovej uzávierky vytvorte a odošlite z programu POHODA do programu POHODA Kasa Offline aktualizačný balíček údajov. Po jeho načítaní v programe POHODA Kasa Offline je možné pokračovať v predaji.

Údajovú uzávierku v režime PSÚ je možné vykonať výhradne na jednotke typu Centrála. Pred vykonaním tejto operácie musíte najskôr odoslať údaje zo všetkých pobočiek na centrálu, a potom prerušiť na pobočkách prácu v aplikácii POHODA. Po prijatí balíčkov údajov na centrále je možné podľa vyššie uvedených postupov vykonať údajovú uzávierku.

Po dokončení údajovej uzávierky otvorte databázu pre nové účtovné obdobie a vykonajte odoslanie balíčka údajov na pobočky. Na príslušnej pobočke potom založte novú databázu v agende Súbor/Účtovné jednotky založením novej databázy.

hore


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131226 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: