Skip Navigation LinksSTORMWARE > Školenia

Prehľad štandardizovaných školení

Zakúpili ste si pre svoju firmu nový software alebo máte vo svojom tíme nových kolegov bez potrebných skúseností s používaným softwarom. Od svojich účtovníkov a ďalších zamestnancov však určite požadujete okamžité výsledky. Obchod ani výroba nepočkajú, než si užívatelia naštudujú príručky a pomocníka a začnú nový program efektívne využívať. Ak chcete zaškolenie personálu na novo nasadený software maximálne urýchliť, využite k získaniu potrebných znalostí a vedomostí našu ponuku odborných školení pre začiatočníkov i pokročilých užívateľov.

Kategórie školení

Vyberte si vhodnú kategóriu kurzu podľa svojich znalostí alebo skúseností

Vstupný test

Test Vám uľahčí zvoliť kategóriu kurzu, ktorá bude pre Vás najvýhodnejšia

Modelové vzdelávacie plány

Pripravili sme pre Vás modelové vzdelávacie plány pre typové pozície vo firme


Zľava na školenie k novému programu

Kurzy Podvojné účtovníctvo I. a II. na seba nadväzujú a je teda možné ich absolvovať spoločne ako kurzy dvojdenné alebo si vybrať len niektorú z ich jednodenných častí.

Ak je Váš čas drahý a nemôžete čakať na voľné termíny vypísaných štandardizovaných kurzov alebo chcete školenie ušité na mieru potrebám Vašej firmy, môžete využiť ponuku firemného alebo individuálneho školenia z kategórie individuálnych služieb.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad školení. Podrobný popis s rozvrhom školenia zobrazíte po kliknutí na názov kurzu.

Štandardizované školenia pre užívateľov programu POHODA
Školenie Obsah Kat. Cena/os.
Základné školenie – krok za krokom Základné oboznámenie pre nových užívateľov. Vysvetlenie základných pojmov a funkcií. Oboznámenie sa s ovládaním programu a s prácou v jednotlivých agendách. B 59 €
Predaj, obchod a fakturácia Kurz predovšetkým pre samostatných podnikateľov či predajcov, ktorí využívajú služby externých účtovníkov. Základné operácie v hlavných agendách programu potrebných pre predaj, obchod a fakturáciu. Práca so základnými dokladmi v agendách Adresár, Fakturácia, Banka a Pokladňa. C 62 €
Podvojné účtovníctvo I Kurz pre finančných účtovníkov a užívateľov programu POHODA Profi, Premium alebo Komplet. Základné nastavenie systému, napr. v agende Globálne nastavenie, Účtová osnova a Predkontácie. Spôsoby vytvárania a likvidácie pohľadávok a záväzkov. C 66 €
Podvojné účtovníctvo II Nadväzujúci kurz pre finančných účtovníkov a užívateľov programu POHODA Profi, Premium alebo Komplet. Zložitejšie operácie. Spracovanie dokladov v rámci dovozu a vývozu tovaru. Priznanie DPH. Spracovanie výkazov pre Intrastat. Cudzie meny. Zadávanie majetku a výpočty odpisov. Leasingový majetok. Sledovanie saldokonta. Vedenie skladov v účtovníctve spôsobom A. C 66 €
Jednoduché účtovníctvo I Kurz pre účtovníkov a užívateľov programu POHODA Mini, Lite alebo Standard. Všetko od optimálneho nastavenia systému cez prácu s pohľadávkami a záväzkami a ich likvidáciu v rámci pokladne a banky. Práca so zálohovými faktúrami a vzájomné zápočty. C 62 €
Jednoduché účtovníctvo II Nadväzujúci kurz, ktorý oboznámi účastníka so zložitejšími operáciami, napr.: spracovanie dokladov pri dovoze a vývoze tovaru, vytvorenie priznania DPH a kontrolného výkazu DPH, práca s cudzími menami, zadávanie majetku a výpočet odpisov a iné.. C 62 €
Skladové hospodárstvo - nastavenie a zavedenie Kurz pre fakturantov a skladníkov, používajúcich program POHODA Standard, Jazz, Premium alebo Komplet. Prvotné nastavenie skladových agend účtovnej jednotky a začiatočné zavedenie skladových zásob do programu. Globálne nastavenie a nastavenia prístupových práv. Založenie a rozčlenenie skladov. Možnosti cenotvorby a nastavenie zliav s využitím rôznych typov skladových zásob. Základné oboznámenie sa s prácou s dokladmi príjemka a výdajka. D 66 €
Skladové hospodárstvo - práca s dokladmi Kurz pre všetkých užívateľov, ktorí denne pracujú v skladových agendách s rôznymi typmi skladových dokladov. Stručné zoznamenie sa so spôsobom zaevidovania skladových zásob do programu a s možnosťami skladových kariet. Postupy práce s jednotlivými skladovými dokladmi. C 62 €
Účtovná uzávierka Kurz pre hlavných účtovníkov, finančných manažérov a majiteľov firiem a ďalších pracovníkov, ktorí vykonávajú v programe POHODA uzávierkové práce. Kurz je tiež vhodný pre pracovníkov účtovných firiem používajúcich program POHODA. D 66 €
Personalistika a mzdy Kurz pre personalistky a mzdové účtovníčky, ktoré používajú program POHODA Standard, Premium alebo Komplet. Podrobné zoznámenie sa s mzdovými agendami. Prepojenie mzdových agend s účtovníctvom. D 66 €
Štandardizované školenie pre užívateľov aplikácie mPOHODA
Mobilná
aplikácia
mPOHODA
Školenie pre užívateľov, ktorí vystavujú predajné doklady v teréne. B 59 €
Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 01. 09. 2020.

Certifikát pre užívateľov systému POHODA

Potrebujete objektívne zhodnotiť, ako dobre ovládate Vy osobne alebo Vaši zamestnanci program POHODA? Pre záujemcov pripravila spoločnosť STORMWARE praktický štandardizovaný test, ktorý overuje úroveň užívateľských znalostí, komplexného ovládania a efektívneho využívania programu POHODA. Úspešní absolventi skúšky získajú časovo obmedzený certifikát vystavený na meno.

Na stránke venovanej certifikátu POHODA môžete získať ďalšie informácie o účele, priebehu a obsahu certifikačných testov a vybrať si termín pre jeho absolvovanie.

Individuálne a firemné školenie

Okrem štandardizovaných kurzov ponúka spoločnosť STORMWARE individuálne školenia pre jedného účastníka, ktoré je realizované formou konzultácie, alebo firemné školenie pre skupinu účastníkov. Dĺžka, náplň a štruktúra konzultácie alebo školenia závisí na vopred dohodnutom scenári medzi objednávateľom a spoločnosťou STORMWARE a v rámci neho je možné zohľadniť taktiež interné postupy používané v danej účtovnej jednotke.

Lektori

Prednášajúci na našich kurzoch sú skúsení lektori a špecialisti na softwarové produkty STORMWARE s potrebnými odbornými znalosťami účtovníctva a ďalších súvisiacich oborov. Ich skúsenosti Vám pomôžu dosiahnuť maximálnu efektivitu práce s produktami spoločnosti STORMWARE.

Školiace miestnosti sú vybavené novými počítačmi a modernou prezentačnou technikou (centrála v Bratislave je klimatizovaná). Každý účastník kurzu má k dispozícii pracovisko s počítačom a obdrží potrebné študijné materiály v tlačenej podobe.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 121338 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: