Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Novinky vo verzii Leto 2024

Popisovaná verzia:
POHODA Leto 2024, release 13700, 11. 06. 2024
Vzťahuje sa k verzii:
POHODA Január 2024, release 13600
Aktualizácia:
POHODA release 13701,
zverejnená 13. 06. 2024

Aktualizácie reagujúce na aktuálny legislatívny vývoj a požiadavky užívateľov sú k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.


   Videonávod: Ako postupovať pri inštalácii novej verzie?

Elektronická komunikácia

Po novom program POHODA podporuje elektronickú výmenu dokladov vo formáte ISDOC. Vďaka tejto novinke môžete odteraz odosielať i prijímať elektronické faktúry naprieč ekonomickými systémami ako bežný PDF súbor, ktorý zároveň ako prílohu obsahuje už aj ISDOC dokument vo formáte XML. Faktúry tak môžete do programu POHODA na pár kliknutí importovať či z neho exportovať.

ISDOC (Information System Document) umožňuje bezpapierovú výmenu faktúr a iných dokumentov, rýchle spracovanie a prenos dokladov medzi firmami. Zjednocuje totiž rôzne formáty elektronických daňových dokladov do jedného. Doklad vo formáte ISDOC môžete doplniť o elektronický podpis, ktorým sa overí platnosť a pôvod dokladu. Elektronickú faktúru môžete ľahko odoslať e-mailom, a tak znížite svoje náklady na tlač, expedíciu a archiváciu a zároveň ušetríte čas.

Prijali ste od vášho dodávateľa doklad vo formáte PDF, ktorý je označený drobným grafickým prvkom , prípadne textom informujúcim, že ide o elektronickú faktúru vo formáte ISDOC? Vďaka takémuto označeniu dokážete identifikovať, že ide o doklad, ktorý nemusíte do svojho systému ručne prepisovať. K dispozícii máte tieto dve možnosti:

Prvou možnosťou je, že si PDF doklad prijatý od dodávateľa otvoríte v prehliadači Adobe Acrobat. (Pozor! Ak máte prednastavené automatické otváranie PDF súborov v internetovom prehliadači, je potrebné zmeniť toto nastavenie na Adobe Acrobat. Internetové prehliadače totiž nedokážu zobraziť prílohy. Zmenu tohto prednastavenia vykonáte kliknutím na súbor PDF pravým tlačidlom a zvolením povelu Otvoriť v programe...) Následne na bočnom paneli s nástrojmi vyberiete nástroj „Prílohy“ , ktorý zobrazí panel s prehľadom príloh (súbor vo formáte .isdoc). Dvojklikom súbor otvoríte v programe STORMWARE ISDOC Reader. Povelom Súbor/Import do ES POHODA, ikonou alebo klávesovou skratkou Ctrl + i doklad naimportujete do otvorenej účtovnej jednotky programu POHODA. (Napríklad v prípade faktúry prijatej od dodávateľa sa vykoná import do agendy Prijaté faktúry.)

Druhou možnosťou je, že PDF doklad od vášho dodávateľa naimportujete prostredníctvom programu POHODA pomocou povelu Súbor/Dátová komunikácia/Import z ISDOC... POHODA umožňuje okrem načítania PDF aj načítanie elektronického dokumentu s koncovkou *isdoc, ktorý vám môže byť doručený ako samostatná príloha k PDF dokumentu.


Pri importe dokladu sa overuje IČO príjemcu dokladu, teda IČO účtovnej jednotky, existencia importovaného dokladu v účtovníctve, kvalifikovaný certifikát a elektronický podpis dokumentu. Ak ide o doklad v cudzej mene, POHODA vykoná kontrolu použitia a nastavenia cudzích mien v otvorenej účtovnej jednotke. Importované zásoby je možné previazať s agendou Sklady/Zásoby. V takom prípade program zisťuje a kontroluje zhodu medzi importovanou položkou a položkou zásob, a to prostredníctvom kódu a čiarového kódu. Ak objaví duplicitu a daná položka nie je identifikovaná ako jedinečná, k naskladneniu nedôjde. Výnimkou je prípad, keď je v agende Sklady/Sklady vybraný konkrétny sklad. Ak je pri importe zistená duplicita zásob a importovaná zásoba sa nachádza aj na vybranom sklade, dôjde k importu zásoby na vybraný sklad.

Pomocou produktu STORMWARE ISDOC Reader si môžu súbory ľahko prehliadnuť aj Vaši obchodní partneri a zákazníci, pokiaľ ich systém tento formát ešte nepodporuje. Program pred samotným zobrazením dokumentu najprv zisťuje, či ide o podporovaný dokument a skontroluje správnosť jeho štruktúry. Overí formát dokumentu, jeho platnosť a elektronický podpis. Po všetkých vykonaných a nevyhnutných kontrolách môžete zobrazený doklad importovať do programu POHODA alebo vytlačiť.

Produkt STORMWARE ISDOC Reader je súčasťou inštalácie programu POHODA, ale môžete si ho bezplatne stiahnuť aj samostatne z našej stránky na www.stormware.sk/demoverzie/.

Export dokladov z programu POHODA, tak aby ich vedeli vaši obchodní partneri importovať do svojich systémov, je rovnako ľahký, rýchly a praktický ako ich import. Všetky PDF doklady z agend Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry či Interné doklady už automaticky obsahujú prílohu *isdoc.

Okrem toho v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry a Interné doklady môžete tiež použiť povel Záznam/Komunikácia/Export do ISDOC… Zobrazí sa sprievodca Export do ISDOC, v ktorom si zvolíte cestu k priečinku, do ktorého chcete doklad uložiť a podpisový certifikát. V sprievodcovi je možné v prípade potreby pripojiť aj ďalšie prílohy, a tak vytvoriť jeden komprimovaný ZIP súbor.


Nastavenia pre export dokumentu vo formáte ISDOC môžete vykonať v agende Užívateľské nastavenie/ISDOC. Tu si môžete napríklad nadefinovať východiskové hodnoty pre export dokumentu, a to buď pri exporte zostavy do PDF vytvoriť súbor ISDOC samostatne, alebo vytvoriť a vložiť ISDOC ako prílohu exportovanej zostavy, prípadne obidve možnosti naraz.

Elektronická fakturácia ISDOC je obľúbeným nástrojom pre komunikáciu medzi účtovnými systémami, a tak vás v súvislosti s vyššie uvedenou novinkou určite potešia aj ďalšie funkcie.

  • ISDOC dokument si môžete zobraziť vo formáte XML, a to priamo z užívateľského prostredia programu STORMWARE ISDOC Reader.
  • V spodnej časti okna dokladu nájdete tlačidlo Zobraziť XML, pomocou ktorého otvoríte dokument vo formáte XML. Späť sa prepnete prostredníctvom rovnakého tlačidla s názvom Zobraziť ISDOC.
  • Prostredníctvom povelu Pomocník/Jazyk sa v STORMWARE ISDOC Readeri môžete prepínať medzi slovenským a českým užívateľským prostredím.

Fakturácia

Vytvárate vydanú, resp. prijatú faktúru s odpočtom niekoľkých záloh? Potom vás určite poteší možnosť hromadného prenosu zálohových faktúr do konečnej zúčtovacej faktúry.

Pri vytváraní konečnej zúčtovacej faktúry najprv zadáte čiastku celkového plnenia a pre odpočet zálohy použijete povel Záznam/Prenos/Zálohové faktúry. Vďaka tomu POHODA otvorí prenosovú agendu s filtrom neuplatnených dokladov. Po novom sme do tejto agendy pridali povel Preniesť všetko, ktorý hromadne prenesie všetky vybrané zálohové faktúry do konečnej faktúry. Pritom je potrebné, aby všetky zálohy mali rovnakého odberateľa, resp. dodávateľa a menu.

Odpočet zálohových faktúr v tuzemskej mene prebehne automaticky vo výške neuplatnenej čiastky, pri odpočte v cudzej mene sa pre každú zálohu zobrazí dialógové okno pre vyplnenie čiastky odpočtu a kurzu cudzej meny.


Účet záloh z predkontácie „BEZ“ zadanej na vydanej, resp. prijatej zálohovej faktúre sa po novom použije aj pri vystavení daňového dokladu k platbe a odpočte zálohy v konečnej zúčtovacej faktúre.

O zálohových faktúrach sa bežne neúčtuje a automaticky sa im priradí predkontácia Bez. Následne sa pri ich likvidácii a odpočte v konečnej faktúre využije predkontácia „Uhradená záloha“ vyplnená v agende Užívateľské nastavenie/Faktúry vydané, resp. Faktúry prijaté.

Ak na zálohovej faktúre po novom nastavíte vlastnú predkontáciu Bez, napr. BEZ324001, zaúčtuje sa nielen jej úhrada, ale po novom aj daňový doklad k platbe či odpočet zálohy v konečnej zúčtovacej faktúre na predkontácie obsahujúce zvolený analytický účet, ak existujú v agende Predkontácia. Vďaka tomu môžete každú zálohovú faktúru zaúčtovať na vlastný analytický účet.

V agende Účtovníctvo/Predkontácia vytvoríte pre vydané, resp. prijaté zálohové faktúry, jednostrannú predkontáciu so zaškrtnutou voľbou „Vlastná predkontácia Bez“ a použijete ju v agendách zálohových faktúr. Predkontácia negeneruje žiadny záznam do účtovného denníka, slúži iba na výber správnej predkontácie pri ďalších účtovných operáciách.

S príslušným analytickým účtom ďalej vytvoríte predkontácie pre:

  • zaúčtovanie úhrady zálohovej faktúry,
  • vystavenie daňového dokladu k platbe,
  • odpočet zálohy v konečnej zúčtovacej faktúre.

Príklad:

Pre účtovanie operácií so zálohovou faktúrou si pripravíme do agendy Predkontácia tieto záznamy:
Predkontácia pre zálohovú faktúru (agenda Vydané zálohové faktúry): BEZ324001
Predkontácia pre úhradu zálohovej faktúry (agenda Banka príjem): 221000/324001
Predkontácia pre daňový doklad k platbe (agenda Interné doklady): 324001/324001, DPH 324001/343000
Predkontácia pre odpočet zálohy: 324001/311000

Vďaka vlastnej predkontácii Bez (BEZ324001) nastavenej na zálohovej faktúre sa všetky nasledujúce účtovné operácie automaticky zaúčtujú na zodpovedajúce predkontácie. Účet z vlastnej predkontácie Bez má teda prednosť pred účtom záloh nastaveným v poli Predkontácia „Uhradená záloha“ z agendy Užívateľské nastavenie/Faktúry vydané, resp. Faktúry prijaté.

Po novom sa odpočet zálohovej faktúry v konečnej zúčtovacej faktúre automaticky zaúčtuje podľa analytického členenia účtu 311, resp. 321.

Doteraz sa zaúčtovanie odpočtu zálohy vykonalo na základe predkontácie „Uhradená záloha“ z agendy Užívateľské nastavenie/Faktúry vydané, resp. Faktúry prijaté. Po novom POHODA skontroluje, či predkontácia použitá na faktúre neobsahuje analytický účet a či sa zhodujú syntetické účty z predkontácií vo faktúre a odpočte zálohy. Pri zhode účtov sa položka s odpočtom zálohy automaticky zaúčtuje na predkontáciu obsahujúcu spomínaný analytický účet, ak je vytvorená v agende Predkontácia. V opačnom prípade sa pre zaúčtovanie odpočtu použije účet z faktúry v syntetickom tvare.

Pri daňovom doklade k prijatej platbe si po novom môžete určiť, k akému dátumu sa má vystaviť.

Do agendy Užívateľské nastavenie/Interné doklady sme pridali voľbu Daňový doklad k platbe vystaviť k aktuálnemu dátumu, ktorá je vo východiskovom stave zaškrtnutá. Ak voľbu odškrtnete, vystaví sa daňový doklad k dátumu platby zálohovej faktúry. Ako dátum daňovej povinnosti je v obidvoch prípadoch vyplnený dátum platby zálohovej faktúry.


Vďaka novej tlačovej zostave budete mať rýchly prehľad o fakturácii podľa zodpovedných osôb.

Do agendy Vydané faktúry sme pridali tlačovú zostavu Fakturácia podľa zodpovedných osôb. Zobrazuje celkovú fakturovanú čiastku rozdelenú podľa zodpovedných osôb, ktoré sú priradené k jednotlivým odberateľom v adresári. Zostavu je možné vytlačiť za zvolené časové obdobie, do ktorého vstupujú doklady na základe dátumu ich vystavenia.

Prostredníctvom voľby Len úhrady dostupnej v dialógovom okne Tlač do zostavy vstúpia len čiastky úhrad dokladov zo záložky Likvidácia, a to na základe dátumu platby.

Zostava je zoradená abecedne podľa priezviska a mena zodpovedných osôb, voliteľne je možné záznamy zoradiť zostupne podľa čiastky.


Ak je na doklade vo formulári agendy vyplnená predkontácia Neviem, pri uložení sa automaticky zmení na predkontáciu z prvej položky za podmienky, že všetky položky majú vyplnenú vlastnú predkontáciu. Túto funkčnosť už poznáte z predchádzajúcich verzií programu POHODA. Po novom sme ju pridali tiež do agendy Prijaté faktúry a v účtovnej jednotke typu Jednoduché účtovníctvo aj do agend Pokladňa, Vydané faktúry a Predajky.

V agende Prijaté faktúry je po novom k dispozícii tlačová zostava Faktúra v cudzej mene (opis) so všetkými potrebnými náležitosťami.

Účtovníctvo

Do prenosových agend pre výber pohľadávok a záväzkov pri ich likvidácií sme k vybraným stĺpcom pridali súčtový riadok.


Pri likvidácii dokladov v agendách Banka, Pokladňa a Interné doklady prostredníctvom voľby Záznam/Prenos/Likvidácia výberom-> sa v prenosovej agende Likvidácia-> po novom zobrazí súčet všetkých vybraných záznamov. Súčet sa zobrazí v stavovom riadku po kliknutí na záhlavie stĺpcov K likvidácii, Celkom, CM k likvidácii a CM celkom.

Pripomíname, že spomínaná prenosová agenda sa zobrazí tiež pri likvidácii dokladov prostredníctvom funkcií Pridať likvidáciu výberom-> a Pridať likvidáciu výberom VS-> dostupných v kontextovom menu na záložke Likvidácia.

Sklady

Zložené zásoby typu Súprava alebo Komplet môžete po novom v tlačových zostavách zobraziť bez uvedenia ich položiek.

Do dialógového okna Tlač v odberateľských agendách sme k vybraným zostavám pridali voľbu Vrátane položiek zlož. zásob. Ak je zaškrtnutá, vytlačí sa na zostave, rovnako ako doteraz, názov zloženej zásoby vrátane jednotlivých položiek. Ak nie je voľba zaškrtnutá, zobrazí sa na dokladoch zložená zásoba bez položiek len so súčtom ich cien.Podmienkou zobrazenia zloženej zásoby bez položiek je zapnutá voľba Vkladať názvy položkových zásob v agende Globálne nastavenie/Doklady so zásobami. V rámci novej funkčnosti sa pri vložení zloženej zásoby do dokladu vypĺňa pri názve položkovej zásoby aj jej množstvo. Aby bolo možné tlačiť zloženú zásobu bez položiek, musia mať všetky položky rovnaké nastavenie vrátane sadzby DPH, hodnoty v stĺpci PDP a nesmie byť pri žiadnej vyplnený recyklačný poplatok.Možnosť zadať odberateľovi individuálnu zľavu na všetky zásoby už dobre poznáte z minulých verzií programu POHODA. Po novom môžete zadať tiež zľavu na všetky nakupované zásoby od vybraného dodávateľa.

V agende Adresár na záložke Individuálne zľavy vložíte nový záznam Všetky zásoby – nákup, a to buď cez kontextové menu vyvolané stlačením pravého tlačidla myši alebo cez ponuku Záznam/Prenos. Potom vyplníte percento zľavy a záznam uložíte.

V agendách Pokladňa (typ Výdaj), Prijaté ponuky, Vydané dopyty, Vydané objednávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry a Príjemky sa potom pri vložení skladovej zásoby do dokladu uplatní zľava, ak je v agende Adresár priradená rovnakému dodávateľovi aký je uvedený na doklade.Ak pri vkladaní zásob do dokladu používate dialógové okno Vloženie zásoby, po novom sa zobrazí v poli Typ ceny informácia, či sa použije nákupná alebo individuálna cena.Ak je v rade POHODA E1 pre konkrétneho dodávateľa uvedená cena zásoby na záložke Dodávatelia, individuálna zľava na všetky zásoby sa už neuplatní.

Pre zvýšenie užívateľského komfortu sme rozšírili hromadný prenos dokladov. Po novom môžete preniesť prijaté objednávky do výdajky bez nutnosti zhodnej adresy odberateľa.

Hromadný prenos vykonáte v agende Výdajky prostredníctvom povelu Záznam/Prenos/Prijaté objednávky->. V prenosovej agende vyberiete požadované doklady a zvolíte povel Preniesť všetko. Ak je na jednotlivých objednávkach rozdielny odberateľ, zobrazí po novom POHODA upozornenie a ponúkne možnosť pokračovať v prenose. V tomto prípade sa na cieľový doklad nevloží žiadna adresa, resp. sa na výdajke zachová adresa zadaná pred prenosom. Rovnako sa nezmení ani forma úhrady, ktorá bola zvolená pred prenosom, a to ani v prípade prenosu dokladov s rovnakým odberateľom.

Rovnakú funkčnosť sme zapracovali aj v prípade hromadného prenosu výdajok do vydanej faktúry prostredníctvom povelu Záznam/Prenos/Výdajky-> dostupného v agende Vydané faktúry.

Funkčnosť využijete napr. pri prenosoch dokladov s rovnakým odberateľom, ktorý je však v adresári zadaný duplicitne ako dve rôzne firmy, alebo v prípade chýbajúcich adries na výdajkách.V agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie v časti Režim prenes. daň. pov. sme rozšírili pole Kód tovaru na 8 znakov a zároveň sme do tohto poľa pridali možnosť výberu zo zoznamu kódov prostredníctvom agendy Kódy colnej nomenklatúry. Pole Kód tovaru bolo rozšírené na 8 znakov aj v dokladových agendách, pričom do tlačiva Kontrolný výkaz DPH sa i naďalej prenášajú len prvé štyri číslice kódu colnej nomenklatúry.Do agendy Predajky sme pridali funkciu pre aktualizáciu cien.

V agende Predajky sme do ponuky Záznam/Operácia pridali povel Aktualizácia cien…, ktorý na vybraných predajkách zaktualizuje ceny skladových položiek podľa aktuálnych predajných či individuálnych cien a cenových akcií.Využívate v rade POHODA E1 možnosť pridať k zásobe väčšie množstvo zviazaných zásob? Potom vás určite poteší, že ich po novom môžete preniesť aj hromadne.

V agende Zásoby sa zviazané zásoby vkladajú pomocou povelu z miestnej ponuky na záložke Zviazané. Všetky vybrané zásoby môžete hromadne preniesť prostredníctvom povelu Preniesť všetko dostupného z hlavnej ponuky agendy.Do prenosovej agendy Položky->, ktorú využívate napríklad pri vkladaní zásob do inventúrneho zoznamu, sme pre stĺpec Stav zásoby pridali dynamické záložky.

Po kliknutí na záhlavie spomínaného stĺpca sa nad tabuľkou agendy zobrazia dynamické záložky „nič, *, Skladom, Nie je skladom, Záporný stav, Pod min. limitom, Nad max. limitom“, ktoré vám uľahčia filtrovanie záznamov.Do hromadných úprav v agende Zásoby sme pridali pole Typ.

Pri všetkých vybraných skladových zásobách typu Textová môžete naraz zmeniť ich typ na Karta alebo Služba. Pripomíname, že hromadnú úpravu záznamov vykonáte prostredníctvom povelu Upraviť všetko… z ponuky Záznam/Editácia.V agende Recyklačné poplatky je po novom možné zadať čiastku bez DPH až na 3 desatinné miesta.V agende Prevod po novom podporujeme načítanie zásoby pomocou váhového čiarového kódu.

Ak používate v agende Výdajky tlačovú zostavu Výdajka zo skladu (evidenčné čísla kumulovane), po novom môžete využiť obdobnú zostavu aj pre výdajky v cudzej mene.Používate pri predaji skladových zásob kontrolu predajnej ceny s nákupnou, resp. váženou nákupnou cenou? Po novom sa kontrola vykonáva len pre položky, ktoré majú kladnú hodnotu v poli Množstvo.

Pripomíname, že vďaka aktívnej voľbe Kontrolovať predajnú cenu s nákupnou, resp. váženou nákupnou v agende Globálne nastavenie/Sklady/Ceny a zľavy vás POHODA upozorní, že predajná cena skladovej zásoby je nastavená nižšie ako jej nákupná, resp. vážená nákupná cena.

Personalistika a mzdy

V prípade, že dieťa, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus, dosiahne 25 rokov veku, avšak zamestnanec vám túto skutočnosť neoznámi, POHODA po novom na túto skutočnosť automaticky upozorní.

Pri vystavení mzdy program kontroluje vek dieťaťa z dôvodu zistenia výšky daňového bonusu a po novom aj dosiahnutie jeho 25-tich rokov. V mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov, je ešte daňový bonus priznaný a vyplatený a v prípade, že v agende Personalistika na záložke Dane nie je vyplnené pole Do, program zároveň ukončí uplatňovanie bonusu na dieťa. O dosiahnutí veku vás program informuje aj pri vystavení miezd prostredníctvom dialógového okna Vystavenie miezd.

Ak na záložke Dane v poli Do už máte zadaný dátum ukončenia uplatňovania daňového bonusu, program tento dátum ponechá a o tejto skutočnosti vás bude rovnako informovať pri vystavení miezd prostredníctvom dialógového okna Vystavenie miezd.

Číselné dôvody prerušenia pri vytváraní tlačiva Registračný list fyzickej osoby boli rozšírené o popis konkrétneho dôvodu prerušenia sociálneho poistenia.

Do agendy Pracovné pomery je po novom možné pridať stĺpec Rozvrh pracovného času a do agendy Mzdy za jednotlivé mesiace je tiež možné pridať nový stĺpec Pracovný úväzok (h.).

Na tlačovej zostave Rekapitulácia zložiek miezd sa po novom pri položkách, ktoré boli zadané ako zložky mzdy vypĺňa aj percentuálna sadzba, hodinová sadzba a počet hodín v závislosti od toho, ktorý typ zložky mzdy použijete.

Máte vo vnútornom predpise účtovnej jednotky pri tvorbe rezervy na nevyčerpanú dovolenku určené použitie priemerného zárobku zisteného z údajov aktuálneho kalendárneho štvrťroka? Nové zaškrtávacie pole Priemer z údajov akt. štvrťroka pri tlačovej zostave Podklady pre tvorbu rezervy na nevyčerpanú dovolenku vám umožní použiť aj tento priemerný zárobok.

Ak vytvárate rezervu k poslednému dňu účtovného obdobia, napr. k 31. 12. 2024, tak si tlačovú zostavu Poklady pre tvorbu rezervy na nevyčerpanú dovolenku zobrazujete v mesiaci December. Pri zaškrtnutej novej voľbe sa v zostave uvedie priemerný zárobok vypočítaný z vystavených miezd za obdobie 10 - 12/2024, pričom v prípade zvýšenia minimálneho priemerného zárobku od 1. 1. 2025 bude hodnota priemerného zárobku upravená na dané minimum. Ak voľba nebude zaškrtnutá, v zostave sa uvedie priemerný zárobok vypočítaný z údajov za obdobie 7 - 9/2024.


Využívate v podvojnom účtovníctve zaúčtovanie miezd na strediská? Potom určite oceníte automatické doplnenie strediska pri ostatných záväzkoch týkajúcich sa výplaty miezd.

V agende Pracovné pomery je možné každému zamestnancovi prideliť stredisko, podľa ktorého POHODA následne vykoná rozúčtovanie mzdových nákladov. Po novom sa v rámci zaúčtovania miezd doplní členenie podľa stredísk aj do ostatných záväzkov s doplatkom miezd zamestnancov a spoločníkov. Vďaka tomu sa zjednoduší aj vystavovanie príkazov na úhradu v prípade, že záväzky vyhľadávate prostredníctvom strediska.Zostavujete saldo podľa párovacieho symbolu a IČO a v agende Saldo vám zostávajú záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam i napriek tomu, že už boli uhradené? Po novom sa do ostatných záväzkov vyplní tiež IČO Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní.

Vediete mzdy v účtovnej jednotke s hospodárskym rokom? Potom vás určite poteší, že je po novom možné evidovať dovolenku až pre tri kalendárne obdobia spracovávaných miezd. Vďaka tomu budete mať prehľad o stave dovolenky za každé mzdové obdobie samostatne.

Pre vybrané tlačové zostavy v agendách Personalistika, Pracovné pomery a Mzdy je možné po novom nastaviť vytvorenie personálnej udalosti pri ich odoslaní.

V dialógovom okne Tlač v menu pri tlačidle PDF po novom nájdete voľbu Vložiť udalosť pri odoslaní. Po jej zaškrtnutí sa pre všetky súpiskové zostavy vytvorí udalosť, ak sa odosielajú e-mailom. Pri zostavách, ktoré sa týkajú jedného konkrétneho zamestnanca, k zmene nedochádza, udalosť sa vytvorí pri ich odoslaní automaticky.

Majetok

Tlačovú zostavu Inventúrny súpis krátkodobého majetku dostupnú v agende Majetok/Krátkodobý majetok si môžete po novom rozčleniť podľa umiestnenia či členenia majetku.

Do dialógového okna Tlač pri zostave Inventúrny súpis krátkodobého majetku sme pridali možnosť Rozčleniť podľa. Vďaka tomu môžete zostavu vytlačiť v požadovanom usporiadaní.XML komunikácia

Tlač do PDF v rámci XML komunikácie sme rozšírili o možnosť uloženia vytvoreného PDF do XML odpovede ako base64.

Po novom môžete v rámci jedného volania XML komunikácie vykonať tlač do PDF a zároveň zostavu ihneď dostať späť v XML odpovedi. Túto funkčnosť je možné využiť pri štandardnej XML komunikácii, ako aj pri volaní cez POHODA mServer.

Možnosť XML tlače sme rozšírili do ďalších agend.

Po novom je možné volať XML tlač v agendách Banka, Sklady, Členenie skladov, Predajné ceny, Cenové skupiny, Cenové akcie, Pohyby, Inventúrne zoznamy, Inventúra, Evidenčné čísla, Výrobné požiadavky a Reklamácie.

Novinkou je tiež podpora XML tlače v užívateľských agendách radu POHODA E1.

XML tlač po novom podporuje tlač súpiskových zostáv.

V rámci XML komunikácie sme pridali filter záznamov <queryFilter> využívajúci SQL definíciu, ktorý je možné využívať pre XML export údajov, ako aj pre XML tlač. Vďaka tomu si môžete pomocou SQL definície typu „WHERE“ otázky určiť vlastný filter pre výber záznamov. SQL definíciu si môžete zostaviť sami, alebo využiť užívateľské rozhranie Pohody, ktoré ju zostaví za vás.

V príslušnej agende vykonáte výber záznamov. V dialógovom okne Tlač vyberiete požadovanú súpiskovú zostavu a cez pravé tlačidlo myši otvoríte miestnu ponuku. Prostredníctvom voľby Export nastavenia tlače do XML… sa vygeneruje XML súbor obsahujúci daný filter záznamov.

Do XML exportu záznamov sme pridali možnosť stránkovania.

Prostredníctvom bloku „limit“ uvedeného vo vstupnej XML požiadavke môžete po novom definovať, koľko záznamov si prajete vyexportovať z programu POHODA. Pre stránkovanie je potrebné definovať začiatok stránky a počet záznamov na stránku. To vykonáte prostredníctvom elementov:

  • idFrom" – element je určený na definíciu ID záznamu, od ktorého bude vykonané stránkovanie,
  • "count" – element slúži na definíciu veľkosti stránky (počtu záznamov).

Stránkovanie záznamov je možné kombinovať aj s ďalšími filtrami záznamov pre export údajov.

XML import údajov v agende Prijaté faktúry sme rozšírili o možnosť vytvorenia prijatej faktúry s väzbou na príjemku. Väzbu je možné vytvoriť na celý doklad alebo položky dokladu.

Do XML komunikácie v agende Príjemky sme pridali element <divideType&agt;. Vďaka tomu je možné pri položke vedľajších nákladov určiť, ako sa má ich hodnota rozpočítavať do ceny jednotlivých skladových zásob.

Ak XML súbor spomínaný element neobsahuje, rozpočítajú sa vedľajšie náklady podľa spôsobu uvedeného v agende Globálne nastavenie/Sklady/Ceny a zľavy.

V agende Príjemky sme XML import údajov rozšírili o možnosť vytvorenia príjemky s väzbou na prijatú faktúru. Väzbu je možné vytvoriť na celý doklad alebo položky dokladu.

Pri XML importe údajov v agende Výroba je možné po novom vytvoriť výrobný list s väzbou na výrobné požiadavky.

XML komunikáciu v agende Inventúrne zoznamy sme rozšírili o evidenčné čísla skladových zásob.

Ak bude importný XML súbor obsahovať evidenčné číslo, ktoré doteraz v programe POHODA neexistuje, vytvorí sa v agende Evidenčné čísla s nulovým množstvom.

Homebanking

Máte vo Fio banke účet vedený v domácej mene EUR a realizujete platby do Českej republiky v mene CZK? Po novom môžete pri službe FIO API Bankovníctvo vytvoriť platbu do ČR priamo z programu POHODA. Platba sa realizuje ako špeciálny typ platby, tzv. Platba do ČR, ktorú ponúka Fio banka. Prevod sa vykonáva za zvýhodnených platobných podmienok.

Prijatú faktúru, resp. záväzok v cudzej mene zaevidujete obvyklým spôsobom do príslušnej agendy. Keďže ide o tuzemskú platbu, protiúčet na doklade je potrebné zadať v pôvodnom formáte čísla účtu, t. j. tuzemský formát čísla účtu a kód banky. Potom v agende Príkazy na úhradu vytvoríte zahraničný príkaz na úhradu, do ktorého prenesiete daný záväzok, záznam uložíte a cez povel Záznam/Operácia/Odoslanie príkazov... pomocou Sprievodcu exportom príkazov na úhradu odošlete príkaz do banky na autorizáciu.

Vytváranie platby typu Platba do ČR cez službu FIO API Bankovníctvo môžete využiť aj v prípade, ak máte v slovenskej Pohode evidovaný bankový účet v mene CZK.

Používate službu homebankingu Tatra Banka Premium API pre načítanie pohybov do agendy Banka a ocenili by ste možnosť spravovať účty viacerých firiem pod jedným vašim prístupom? Odteraz máte v programe k dispozícii novú alternatívu práce s touto službou, ktorú si môžete nastaviť vďaka zaškrtávaciemu poľu Premium API Professional.

Nové pole Premium API Professional nájdete pri službe Tatra Banka Premium API v agende Homebanking. Zaškrtnutie tohto poľa vám umožní spravovať účty (sťahovať pohyby, posielať príkazy) viacerých firiem pod jedným prístupom. Vďaka tomu nie je potrebné uzatvárať zmluvu na každú spoločnosť zvlášť. Využívať benefity Premium API Professional môžete aj pri firmách, ktoré nie sú klientom Tatra banky.Pripomíname, že podrobný postup ohľadom nastavenia služby Tatra Banka Premium API v programe POHODA nájdete v manuáli na stiahnutie tu.

V prípade záujmu o používanie Premium API komunikácie kontaktujte vašu banku prostredníctvom e-mailu developer@tatrabanka.sk. V predmete e-mailovej správy je potrebné uviesť: Klient POHODA/Premium API TB.

Po novom je možné prostredníctvom služby homebankingu Tatra Banka Premium API odosielať aj zahraničné príkazy na úhradu.

Pre všetky služby homebankingu podporujúce online komunikáciu cez API rozhranie sme upravili sprievodcu exportom príkazov na úhradu.

Na poslednú stranu sprievodcu sme pridali log s výsledkami samotného odoslania príkazu na úhradu. Ak dôjde k odoslaniu príkazu s varovaním, resp. nedôjde k jeho odoslaniu, zobrazí POHODA popis chybového hlásenia. Text z logu je možné si zobraziť v náhľade pomocou ikony , prípadne vytlačiť pomocou ikony .Hardware

Komunikáciu s platobnými terminálmi sme rozšírili o nové funkcie.

POHODA od verzie Január 2024, release 13600 podporuje tlač potvrdenky z platobného terminálu na eKasu. Pripomíname, že toto nastavenie sa vykonáva v agende Hardware na nastavenom platobnom termináli v poli Tlač potvrdenky, kde zvolíte spôsob tlače Platobný terminál alebo eKasa.

V rámci agendy Hardware je po novom možné vykonanie medzisúčtu a uzávierky pripojeného platobného terminálu a vďaka tomu nemusí obsluha vstupovať do menu terminálu. Prostredníctvom tlačidla Uzávierky a operácie… otvoríte sprievodcu, v ktorom môžete zvoliť požadovanú operáciu. Pomocou tlačidla Vykonaj spustíte komunikáciu s terminálom, ktorej priebeh sa zobrazí v dialógovom okne rovnako, ako keď prebieha platba.

Komunikáciu programu POHODA s platobnými terminálmi sme rozšírili o platobnú aplikáciu GP tom.

V agende Nastavenie/Hardware vyberiete v poli Zariadenie možnosť Platobný terminál aplikácia a vykonáte nastavenie všetkých parametrov vrátane priradenia platobného terminálu bankovému účtu či forme úhrady.Bližšie informácie ohľadom aplikácie GP tom ako terminál v mobile od spoločnosti Global Payments nájdete na www.globalpayments.sk/sk-sk/terminal-v-mobile.

Vďaka novému sprievodcovi je nastavenie platobného terminálu v Pohode jednoduchšie.

Do agendy Hardware sme pridali Sprievodcu priradením platobného terminálu k bankovým účtom a formám úhrady. Sprievodca sa otvorí automaticky pri uložení nového záznamu platobného terminálu alebo je možné ho aktivovať ručne prostredníctvom voľby Priradenie k bankovým účtom… z menu Záznam. Hodnoty nastavené v sprievodcovi sa priamo zapíšu do agend Bankové účty a Zaúčtovanie predajok a vďaka tomu nastavíte celú komunikáciu s platobným terminálom na jednom mieste.mServer

Pre POHODA mServer sme implementovali niekoľko funkčných noviniek a vylepšení.

1) V rade POHODA E1/SQL sme rozšírili nastavenie automatickej úlohy pre mServer o reštart a parameter /f pre vynútené ukončenie mServera.

2) Do nastavenia inštancie mServera sme pridali záložku „Monitoring“. Do nej sme zo záložky „Základná“ premiestnili voľby týkajúce sa logovania komunikácie cez mServer a po novom pridali možnosť nastavenia odmazávania historických logov a prenesených údajov.Ďalej sme vykonali drobné zmeny vo funkčnosti volaní mServera:

  • pri zastavení HTTP servera sa po novom ukončia všetky spojenia "keep-alive", na ktorých neprebieha spracovanie HTTP requestu,
  • pri ukončení/reštarte mServera sa záznam z tabuľky HttpServerRun odstráni až po uzatvorení všetkých TCP spojení.

Ostatné

Do programu POHODA sme pridali novú agendu pre zobrazenie logov.

V agende Účtovné jednotky sa v ponuke Databáza po novom zobrazuje podmenu Logy, do ktorého sme presunuli nastavenie logov a pridali novú agendu Logy. Vďaka nej získate užívateľský prístup k všetkým logom vytvoreným v programe POHODA, ktoré sa doteraz ukladali v databáze PhLog. Logy sú členené podľa jednotlivých účtovných jednotiek a operácií, v rámci ktorých vznikli.Ak máte nastavené ukladanie logov do priečinka, môžete ich odtiaľ do novej agendy naimportovať prostredníctvom povelu Import logov… z ponuky Záznam/Operácia. Pomocou funkcie Zmazať všetko z ponuky Záznam/Editácia je možné vybrané záznamy z agendy zmazať.

V rade POHODA SQL/E1 sme do ponuky činností pre automatické úlohy pridali možnosť Povolenie/zákaz spustenia programu.

Funkciu Databáza/Zákaz spustenia programu… dostupnú v agende Účtovné jednotky dobre poznáte z predchádzajúcich verzií programu POHODA. Po novom si pre ňu môžete naplánovať automatickú úlohu a vďaka tomu zabezpečiť, že pred plánovanými činnosťami v stanovenom časovom intervale bude POHODA ukončená a nedôjde k jej spusteniu.

Používate filtrovanie záznamov? Potom vás určite poteší, že POHODA po novom zobrazí aj dlhý názov otázky s jej definíciou.

POHODA ponúka niekoľko spôsobov vyhľadávania záznamov v agende a každý filter zaznamená na záložke otázok. Okrem jednoduchých filtrov cez dynamické záložky je možné vyhľadávať aj podľa niekoľkých kritérií naraz. V zozname naposledy vykonaných otázok je možné po novom zobraziť celý názov otázky s jej definíciou. Stačí nabehnúť kurzorom myši na otázku a celý názov sa zobrazí v jednom riadku.
Podobne sa celý názov zobrazí aj v prípade nabehnutia kurzorom myši na záložku otázky, ak je v nej aktuálne zobrazená otázka s dlhou definíciou.V programe POHODA môžete po novom nastaviť rozsah, aký sa má v tabuľkách agend posúvať pri otočení kolieskom myši.

Do ponuky Nastavenie/Prispôsobiť sme pridali voľbu Posun kolieskom myši podľa OS. Ak je zaškrtnutá, prevezme POHODA nastavenie posunu kolieskom myši podľa operačného systému Windows. V opačnom prípade sa zachová doterajšie nastavenie, t. j. posun o celú stránku.V účtovných jednotkách typu Podvojné účtovníctvo sme do agendy Užívateľské nastavenie pridali novú sekciu Ostatné pohľad./záväzky, do ktorej sme presunuli pole pre nastavenie východiskovej predkontácie pre ostatné pohľadávky, ktoré sa doteraz nachádzalo v sekcii Faktúry vydané.

Od novej verzie POHODA Leto 2024, rel. 13700 sa zmenil podkladový výber údajov pre všetky tlačové zostavy agendy Servis. Všetky užívateľské tlačové zostavy týkajúce sa tejto agendy je potrebné znovu užívateľsky vytvoriť z originálnej zostavy.

Ak sa vyskytne problém so zobrazením užívateľskej tlačovej zostavy z inej agendy, pošlite ju prosím na zákaznícku podporu na analýzu.

Tlačové zostavy upravené na zákazku spoločnosťou STORMWARE do 6 mesiacov od dátumu dodania v súvislosti s touto zmenou upravíme na požiadanie bezplatne. Viac o garancii funkčnosti tlačových zostáv nájdete na www.stormware.sk/podpora/tvorba-sestav.aspx#garance-sestavy


Verzia Leto 2024 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

Bola upravená tlačová zostava Evidencia na účely sociálneho poistenia. Po novom sú jednotlivé obdobia uvedené v stĺpcoch a údaje o jednotlivých sociálnych poisteniach za sebou v riadkoch. Na zostave sa zobrazujú aj vylúčené doby, ktoré sú súčasťou Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Do tlačovej zostavy Rekapitulácia zdravotného poistenia po vstupujú len zamestnanci, ktorí sú v danom mesiaci zamestnancami na účely zdravotného poistenia.