Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Certifikát POHODA

Certifikát POHODA

 • Využívate ku svojej práci alebo podnikaniu ekonomický systém POHODA?
 • Ste zamestnávateľ, ktorý plánuje zaviesť interný firemný štandard pre zamestnancov pracujúcich s týmto programom?
 • Uchádzate sa o zamestnanie a chcete doložiť svoje vedomosti v účtovnom programe POHODA?
 • Ste účtovník a radi by ste deklarovali vysokú úroveň znalostí a ovládania systému POHODA?

Požadujete byť jednoducho konkurencieschopnejšími, či už na trhu práce, pri výberových konaniach, pri získavaní zakázok, alebo rovno v zamestnaní?

Logo certifikace POHODANovú možnosť, ako objektívne posúdiť a zhodnotiť svoje doterajšie znalosti a ovládanie ekonomicko-informačného systému POHODA vám prinášame formou praktického štandardizovaného testu. Pri jeho úspešnom zložení získate časovo obmedzený certifikát vystavený na meno, ktorý potvrdzuje úroveň znalostí a vedomostí pri práci v systéme POHODA.

Zoznam držiteľov certifikátu

Pre koho je táto certifikácia priamo určená?

 • všetkým, ktorí pracujú s programom POHODA - účtovníkom, ekonómom, fakturantom, skladníkom, obchodníkom, predavačom, manažérom, pracovníkom logistiky a pracovníkom ďalších obdobných špecializácií,
 • samostatným účtovníkom a účtovným firmám, ktoré chcú deklarovať komplexnú znalosť ekonomicko-informačného systému POHODA,
 • uchádzačom o zamestnanie, ktorí môžu pomocou získaného certifikátu preukázať úroveň svojich znalostí pri výberových konaniach a zvýšiť tak konkurencieschopnosť na trhu práce,
 • študentom alebo absolventom stredných, vyšších a vysokých škôl k doloženiu znalostí pre existujúceho alebo budúceho zamestnávateľa – testovanie študentov môže prebiehať i v rámci nášho projektu Pohodová škola.

Účastníci testu

Koho ďalšieho by certifikácia mohla (alebo mala) zaujímať?

 • majiteľov firiem, ktorí plánujú zavádzať internú metriku práce v systéme POHODA a potrebujú overiť skutočnú hĺbku znalostí svojich zamestnancov,
 • personálni konzultanti a manažéri, ktorí môžu požiadavku na certifikáciu POHODA zahrnúť do požiadaviek na vhodného kandidáta na pozíciu, pri ktorej zamestnávatelia potrebujú alebo uprednostňujú uchádzača ovládajúceho systém POHODA.

Priebeh testovania

 • Znalosti uchádzačov sú overované v rámci komplexného, tematicky a odborne vyváženého praktického testu.
 • Počas testu rieši uchádzač vždy konkrétne úlohy podľa písomného zadania. Realizácia zadaných úloh je vykonávaná priamo v systéme POHODA.
 • Test obsahuje ako relatívne jednoduché, tak i pomerne ťažšie úlohy. Zložitejšie príklady už predpokladajú detailnejšiu znalosť systému POHODA. Zadanie jednotlivých úloh je pritom formulované tak, aby sa testovaný uchádzač musel vždy sám rozhodnúť a zvoliť správny postup, napr. vyvodiť zodpovedajúcu agendu, do ktorej vytvorí nový doklad.
 • Jednotlivé úlohy preveria každú z kľúčových oblastí systému POHODA. Test je koncipovaný tak, aby v ňom uchádzač nemohol uspieť bez dostatočných znalostí, náhodne alebo metódou pokus-omyl.
 • Maximálna doba pre zloženie testu je 5 hodín.
 • V rámci tejto certifikácie neprebieha žiadne testovanie znalostí formou ústnej skúšky.
 • Test prebieha pod dohľadom administrátora testovania zo spoločnosti STORMWARE.
 • Z logiky testovania bohužiaľ nemôžeme účastníkom dovoliť používanie akýchkoľvek prinesených pomocných materiálov (vlastné príručky, poznámky, postupy, databázy a zálohy údajov a pod.) Administrátor testovania je v prípade zistenia, že účastník skúšky používa nepovolené prostriedky, oprávnený vyzvať ho k ukončeniu skúšky a opusteniu miestnosti bez nároku na vyhodnotenie testu a vrátenie uhradenej čiastky.
 • Pred zahájením certifikácie nevykonávame žiadne testy požadovaných minimálnych znalostí a je teda len na uvážení každého záujemcu, či pre neho test bude prínosom a či sa testu zúčastní.
 • Dokladom o úspešnom zložení skúšky je certifikát s platnosťou 3 roky vystavený na meno. Skúšku nie je možné absolvovať v zastúpení. Zahájiť skúšku môže záujemca o certifikát po predložení akéhokoľvek preukazu s menom, priezviskom a fotografiou.

Ukázka Certifikátu POHODASystém hodnotenia a stupne certifikácie

 • Odborná verejnosť, pedagógovia a študenti skladajú rovnaké testy.
 • Pre úspešné absolvovanie testu je potrebné dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Pri dosiahnutí tejto minimálnej hranice obdrží uchádzač v listinnej podobe štatút CERTIFIKOVANÝ ŠPECIALISTA POHODA.
 • Pokiaľ je test absolvovaný s 85% úspešnosťou, získa absolvent v listinnej podobe štatút CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA.
 • Uchádzač, ktorý v rámci prvého testu získa titul CERTIFIKOVANÝ ŠPECIALISTA POHODA, môže požiadať o vykonanie druhého testu a svoju znalostnú úroveň navýšiť na stupeň CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA.

Testovanie pedagógov

 • Pri testovaní učiteľov je požadovaná minimálne 70% úspešnosť zloženia testov. Pri dosiahnutí tejto minimálnej hranice obdrží pedagóg dokument CERTIFIKOVANÝ UČITEĽ POHODA.
 • Učiteľ, ktorý dosiahne 85% úspešnosť, obdrží dokumenty CERTIFIKOVANÝ UČITEĽ POHODA a CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA súčasne.

Cenník certifikácie POHODA

Druh certifikácieCena
Certifikát POHODA76 €
Certifikát POHODA - zvýhodnená cenaštudent, 1. pokus *26 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

* Štúdium je potrebné doložiť platným indexom, potvrdením o štúdiu alebo iným obdobným dokladom. Pri vykonávaní druhého a ďalšieho pokusu zvýhodnená cena pre študentov neplatí.

Termíny a objednávka certifikačných skúšok

Prehľad najbližších vypísaných termínov certifikačných skúšok uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

DátumMiesto konaniaStav
neurčenýŠkoliace stredisko STORMWARE BratislavaVoľné miesta
Školiace stredisko STORMWARE ZvolenVoľné miesta
Školiace stredisko STORMWARE KošiceVoľné miesta

Svoju účasť na certifikácii POHODA si môžete objednať nasledovnými spôsobmi:

Zmluvné podmienky

Certifikačné testy a vydávanie certifikátov POHODA prebiehajú podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Účasť na certifikačnej skúške je možné uhradiť vopred na zálohovú faktúru alebo v hotovosti alebo platobnou kartou v mieste a termíne konania objednanej skúšky. V prípade testu s termínom konania v priebehu 2 pracovných dní bezprostredne nasledujúcich po dni objednania je možná iba úhrada v hotovosti, resp. platobnou kartou na mieste.

Zmeniť termín certifikačnej skúšky alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu skúšky. Cena certifikačnej skúšky nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník certifikačného testu nezúčastní.

Ak bude počet prihlásených účastníkov testu menší ako 3, vyhradzuje si STORMWARE právo presunúť tento test na iný termín alebo ho zlúčiť s testom vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

Ak Vás zaujímajú ďalšie podrobnosti k certifikačným testom pre užívateľov programu POHODA nad rámec tejto stránky, obráťte sa so svojimi otázkami na ktorúkoľvek pobočku STORMWARE alebo priamo na Ing. Zuzanu Svobodovú (e-mail: svobodova@stormware.sk).

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: