Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Vyššia dávka v nezamestnanosti od 1. júla 2024
Účtovný a daňový servis

Vyššia dávka v nezamestnanosti od 1. júla 2024

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 2. 7. 2024

Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 860 eur mesačne. O 378 eur mesačne sa od 1. júla 2024 zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2024 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 457,50 eura (v súčasnosti je 1 329,10 eura) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 410,50 eura (v súčasnosti 1 286,20 eura). Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako 124 eur mesačne než tomu je do 30. júna 2024. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov. Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2024. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od 1.  júla 2024 nemení.

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení všetkých zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci / dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení.

Na posúdenie nároku na dávku nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na dobu určitú, resp. neurčitú. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Maximálna výška dávky garančného poistenia bude od júla najviac 4 290 eur.

Od 1.  júla 2024 sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia o 378 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2024 do 30. júna 2025, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 4 290 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1.  júla 2023 do 30. júna 2024) bola jej maximálna výška 3 912 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobné informácie sa nachádzajú na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Dávka garančného poistenia.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk