Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Individuálne služby

Individuálne služby

Spoločnosť STORMWARE poskytuje užívateľom produktov STORMWARE Office kompletnú škálu služieb zákazníckej podpory, od bezplatných otázok a odpovedí dostupných prostredníctvom internetu cez zákaznícku podporu, širokú ponuku odborných školení až po individuálne služby. Individuálne služby vychádzajú z individuálnych potrieb užívateľov a zahŕňajú širokú škálu činností, ktoré môžu pomôcť naštartovať alebo urýchliť naozaj efektívne využívanie produktov STORMWARE Office.

Tieto služby a servisné zásahy poskytuje tím technikov a konzultantov s odbornými znalosťami i praktickými skúsenosťami v daných oblastiach.

Individuálne služby sa rámcovo delia na konzultačné a servisné práce:

 • Vďaka okruhu konzultačných služieb sa môžete rýchlo zoznámiť s ovládaním produktov STORMWARE Office, nechať si navrhnúť optimálne spôsoby práce s jednotlivými programami alebo metodiku obehu dokladov vo vnútri svojej firmy atď. Do tejto kategórie služieb patrí taktiež individuálne alebo firemné zaškolenie užívateľov. Jedine užívateľ, ktorý vie, čo a ako má urobiť, dokáže priniesť požadovanú efektivitu.
 • Servisné služby zaistia naštartovanie nového systému, úpravy na mieru vašim požiadavkám a potrebám i opravy prípadných problémov s údajmi. Zahŕňajú napríklad certifikovanú inštaláciu, importy údajov z iných systémov, tvorbu špecifických tlačových zostáv alebo iných zákazníckych riešení a pod.

Komu sú tieto služby určené?

Individuálne služby využijú predovšetkým tí zákazníci a užívatelia, ktorí chcú svoje investované prostriedky rýchlo vrátiť v podobe zvýšenej efektivity práce a ušetreného času. Sú určené teda napríklad zákazníkom, ktorí:

 • potrebujú kvalitne nainštalovať sieťovú aplikáciu a neriešiť potom potiaže spôsobené nesprávnou inštaláciou,
 • potrebujú rýchlo zaučiť užívateľov, aby svoj pracovný čas trávili svojou hlavnou činnosťou a nie tápaním a učením metódou pokus-omyl,
 • potrebujú naimportovať tisíce záznamov, ktorých ručný zápis by im zabral ohromné množstvo času,
 • potrebujú vytvoriť tlačové zostavy, ktoré im ako na dlani prinesú požadované ekonomické informácie presne v takej štruktúre, akú potrebujú,
 • potrebujú vytvoriť rešenie na mieru svojim individuálnym požiadavkám na funkčnosť jednotlivých agend atď.

Okruhy služieb

Inštalácia produktovZákladné zaškolenie jedného užívateľa
Expertná konzultáciaFiremné školenie
Základné úpravy tlačových zostávExpertné úpravy tlačových zostáv
Importy datVzdialená správa
Expertné zákaznícke riešeniaPrevod licencie

Cenník individuálnych služiebAko objednať individuálne služby?

Služby môžete objednávať v mieste a spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. Pre objednanie individuálnych služieb môžete použiť online objednávku alebo môžete služby objednať niektorým z týchto spôsobov:

V prípade elektronickej formy objednania vás budeme kontaktovať za účelom upresnenia rozsahu prác, cenovej kalkulácie a dohodnutia termínu poskytnutia služieb.

Inštalácia produktov

Lokálna inštalácia produktov STORMWARE Office je pomerne jednoduchým úkonom, ktorý v priebehu niekoľkých minút zvládne bežný užívateľ sám a bez potreby zvláštnych odborných znalostí v obore informačných technológií.

Sieťová inštalácia už vyžaduje určitú úroveň znalostí IT problematiky. Firmám, ktoré nemajú vlastného správcu IT, môžu takúto inštaláciu vykonať technici spoločnosti STORMWARE, od kontroly prostredia pre inštalovaný program až po nastavenie a vyskúšanie sieťovej prevádzky.

Pre inštaláciu SQL verzií produktov STORMWARE Office (POHODA SQL a POHODA E1) je nevyhnutná pomerne rozsiahla znalosť IT problematiky, preto spoločnosť STORMWARE v ich prípade odporúča certifikovanú inštaláciu. Vlastný systém certifikácie zaisťuje vysoký štandard takýchto odborných inštalácií.

príklad:
Inštalácia systému POHODA Premium NET 5 na vyhradený server a päť sieťových klientov technikovi obvykle trvá dve hodiny a zodpovedá cene 84 €. Využitím tejto služby získate istotu bezproblémovej prevádzky.

Základné zaškolenie jedného užívateľa

Bez znalosti základných vedomostí nebude žiadny užívateľ pracovať efektívne. Preto je vhodné do oblasti získavania vedomostí investovať. Konzultant STORMWARE individuálnym prístupom zaučí užívateľa do praktického používania klávesových skratiek, do metód rýchleho a presného vyhľadávania záznamov, do možností individuálneho nastavenia tabuliek či formulárov jednotlivých agend atď. Pozrite si prehľad našich elearningových-kurzov alebo školení.

príklad:
Získať základné vedomosti môže užívateľ vďaka individuálnemu prístupu konzultanta už za dve hodiny, čo zodpovedá cene 110 € (online školenie). Touto formou zaškolenia váš pracovník ušetrí veľa času, ktorý by inak strávil podrobným štúdiom manuálu a pomocníka. Môže sa tak venovať svojej hlavnej pracovnej činnosti, ktorá vám prináša peniaze.

Expertná konzultácia

Programy STORMWARE Office obsahujú stovky pokročilých funkcií. O všetkých ich efektoch na každodennú prácu nemusia mať užívatelia, ani z radov tých pokročilých, úplný prehľad. Najlepšie ich s nimi môže zoznámiť konzultant STORMWARE. Spravidla sa jedná o poradenstvo v  konkrétnej oblasti, napr. nastavenie programu, prístupových práv, skladového hospodárstva, personálnej a mzdovej evidencie atď.

Expertná konzultácia môže byť vedená v teoretickej rovine alebo môže zahŕňať ukážky realizácie diskutovanej tématiky priamo v dátovom prostredí účtovnej jednotky zákazníka.

príklad:
Konzultácia a nastavenie prístupových práv pre spoločnosť s 10 užívateľmi trvá obvykle 3 hodiny a stojí 165 €. Konzultácia a vytvorenie metodiky obehu dokladov v skladovom hospodárstve vrátane návrhu kontrolných mechanizmov môže konzultantovi zabrať 6 hodín práce, pričom cena za služby v tomto rozsahu predstavuje čiastku 330 €. Predovšetkým vo väčších spoločnostiach, kde sa každý deň realizujú desiatky či stovky transakcií, je nemysliteľné začať pracovať v systéme bez dôkladnej prípravy. Prípravou svojich pracovníkov zamedzíte veľkým stratám, ktoré by mohli vzniknúť, keby užívatelia nedokázali systém od začiatku efektívne používať.

Firemné školenie

Firemné školenie je moderná, adresná a efektívna forma vzdelávania viacerých účastníkov naraz. Prebieha podľa osnovy zostavenej v spolupráci s konzultantom STORMWARE a počíta sa v ňom s dostatočným priestorom pre konkrétne otázky a diskusiu. Firemné školenie sa môže odohrávať ako priamo u zákazníka, tak v učebniach STORMWARE.

príklad:
Firemné školenie na tému vedenia skladu a fakturácie pre 6 účastníkov je obvykle dvojdňové (5 hodín za deň) a jeho cena vychádza na 690 €. V tomto prípade vás investícia do vzdelania zamestnancov vyjde na 57,50 € na osobu a deň, resp. 11,50 € na hodinu, čo je veľmi efektívna forma školenia.

Základné úpravy tlačových zostáv

Mnoho úprav tlačových zostáv obsiahnutých v programoch STORMWARE Office je možné vykonávať pomocou aplikácie REPORT Designer. Technik STORMWARE môže poradiť so správnym zadaním požadovanej úpravy a potom úpravu zostavy taktiež realizovať. Slovo „základné“ v tejto súvislosti znamená, že ide o úpravu bez potreby meniť databázové otázky, ktoré pripravujú údaje pre tlačovú zostavu.

príklad:
Za tri hodiny a cenu 126 € môže technik vytvoriť napríklad tlačovú zostavu, ktorá užívateľom zobrazí predaje vybraných zásob po jednotlivých kalendárnych mesiacoch vrátane súhrnných údajov za skladovú položku. Vďaka upravenej zostave získate požadované údaje na jedno kliknutie. Zásadne tak môžete šetriť svoj čas a využiť ho v prospech svojich zákazníkov.

Expertné úpravy tlačových zostáv

Technici STORMWARE sú schopní realizovať i veľmi komplikované požiadavky na tvorbu tlačových zostáv, ktoré vyžadujú databázové prepojenie a načítanie údajov z viacerých agend naraz.

príklad:
Na vytvorenie tlačovej zostavy, ktorá zobrazí nielen doklady vytvorené k danej zákazke, ale aj položky priradené k zákazke (čo je dôležité hlavne, ak majú položky dokladov priradené rôzne zákazky), môže technik potrebovať 3 hodiny. Takáto zostava potom stojí 165 €. Využitím na zákazku upravenej zostavy v priebehu okamihu získate napr. údaje potrebné pre výpočet prémií. Nemusíte vykonávať niekoľkohodinové náročné výpočty vo vedľajších aplikáciách, napr. v programe Excel. Jeden ušetrený pracovný deň za každý mesiac čoskoro vyrovná investíciu do zakázkovo vytvorenej tlačovej zostavy.

Importy údajov

Predovšetkým na začiatku práce s novým programom veľa času zaberie zapisovanie a zadávanie východiskových údajov. Či už sa jedná o tisíce skladových kariet vrátane počiatočných stavov na sklade alebo zákazníkov a obchodných partnerov do adresára, technik STORMWARE dokáže tieto záznamy naimportovať v priebehu niekoľkých hodín a ušetriť rádovo dni náročnej práce.

príklad:
Ručný zápis skladových zásob a adresára podľa konkrétnych podmienok by mohol zabrať skusenému užívateľovi napríklad 14 dní. Import rovnakého množstva záznamov však môže technikovi trvať napríklad len 4 hodiny. Cena za takúto službu predstavuje 220 €. Porovnajte si mzdové náklady zamestnanca s cenou za import údajov a určite uvidíte zrejmú výhodnosť využitia týchto služieb.

Vzdialená správa

Servisné zásahy vykonávané formou vzdialeného prístupu sú pre zákazníka pohodlným, rýchlym a cenovo výhodným riešením. Odpadá pri ňom čakanie na príjazd a náklady spojené s cestou technika STORMWARE k zákazníkovi. Touto cestou je možné rýchlo vykonať zásah (opravu) priamo v údajoch zákazníka alebo s konzultantom STORMWARE prediskutovať konkrétne používaný postup pomocou sledovania jednotlivých krokov priamo na obrazovke svojho počítača.

príklad:
Vyriešiť potrebné úpravy prístupových práv a užívateľských nastavení vzdialene môže v konkrétnom prípade technikovi STORMWARE trvať napríklad pol hodinu, čo zodpovedá cene 30 €. Úpravu, na ktorej môže závisieť práca všetkých užívateľov v programe, môžete mať vykonanú prakticky okamžite, bez čakania na príjazd technika a účtovanie jeho cesty, hlavne ale bez možných prestojov vo svojej firme.

Expertné zákaznícke riešenia

Tím technikov STORMWARE je pripravený na zákazku vytvoriť špecifickú funkciu alebo externý nástroj. Základom je analýza požiadaviek zákazníka, teda jeho popisu situácie, ktorú potrebuje vyriešiť. Výsledkom je potom funkcia rešpektujúca databázovú štruktúru, logiku i rozhranie programu, aby ju bez problémov mohli používať i bežní užívatelia.

príklad:
Zákaznícke riešenie v podobe hromadnej fakturácie pre paušálne faktúry stálym zákazníkom môže mať technik STORMWARE vytvorené za 3 dni (spolu 18 hodín, po 6 hodín denne) . Skúsenej fakturantke zaberie ručné vystavenie napríklad dvoch tisíc faktúr cca 4 pracovné dni, avšak každý mesiac. Vďaka zákazníckemu riešeniu, za ktoré zaplatíte 990 €, sú faktúry vytvárané v priebehu okamihu. Najneskôr do pol roka sa investícia vráti a začne zarábať.

Prevod licencie

Manipulačný poplatok za prevod licencie a užívanie licenčných práv na nového vlastníka. Žiadosť o prevod licencie a stanovené podmienky prevodu licencie sú k dispozícii na stiahnutie.

Cenník individuálnych služieb


SlužbaCena
Odborná konzultácia a servisné služby42 €/h
Expertná konzultácia a servisné služby55 €/h
Vzdialená správa15 €/15 min
Inštalácia serveru SQL Server98 €
Inštalácia systému POHODA SQL/E1185 €
Firemné školenie (2 a viac účastníkov) *69 €/h
Dopravné0,70 €/km
Čas strávený na ceste23 €/h
Prevod licencie16 €
Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 01. 09. 2022.

* Základná cena firemného školenia je kalkulovaná pre skupinu účastníkov do kapacity učebne, maximálne však do počtu 6 osôb. Cena firemného školenia pre viac ako 6 účastníkov je stanovovaná individuálne.

Objednávka individuálnych služieb

Všetky objednávacie, dodacie, cenové a platobné podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti STORMWARE.

Garancia funkčnosti tlačových zostáv

Poznámka k cenám v príkladoch: Ceny uvedené v príkladoch neobsahujú DPH a sú iba ilustratívne. I keď vychádzajú z realizovaných zakáziek, nemôžu byť brané ako záväzné. Konečnú cenu za individuálne služby nie je možné vždy stanoviť vopred, pretože sa odvíja od skutočného rozsahu poskytnutých služieb a vykonaných zásahov.

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: