Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 13  Ďalšia >  Posledná >>

Daňový aspekt postúpenej pohľadávky u fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 Zákona o dani z príjmov

14.4.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Daňovník, ktorý dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 Zákona o dani z príjmov a vedie jednoduché účtovníctvo, prípadne daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 10 a ods. 11 ZDP, je povinný v prípade postúpenia vlastnej pohľadávky upraviť základ dane.

Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022

14.4.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžu fyzické osoby poukázať 2 % (resp. 3 %) zo zaplatenej dane za rok 2022 vybranej neziskovej organizácii, ktorá je zaevidovaná v zozname prijímateľov spracovanom Notárskou komorou Slovenskej republiky.

Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty

15.3.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Európska komisia prijala viaceré opatrenia, ktorými sa budú musieť riadiť poskytovatelia platobných služieb. Do slovenskej legislatívy boli tieto opatrenia implementované prostredníctvom § 70a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pričom toto ustanovenie nadobúda účinnosť 01. Januára 2024.

Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov PO a dani z príjmov FO typ B za 2022

15.3.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Pri vyčíslení základu dane a dane z príjmov za rok 2022 má daňovník nárok na odpočítanie nasledovných strát podľa §30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2019

Nová povinnosť zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni od 1. januára 2023

8.2.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zamestnávatelia majú od 01. januára 2023 povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni nové údaje o svojich zamestnancoch.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie od januára 2023

8.2.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Pri spracovaní miezd za január 2023 sa prvýkrát uplatní inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Táto kategória v zdravotnom poistení bola zavedená z dôvodu spravodlivého prístupu ku všetkým platiteľom.

Zákon o dani z príjmov - zmeny účinné od 01.01.2024

8.2.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Prečítajte si komentáre k zákonu o dani z príjmov - k zmenám účinným od 1.januára 2024

Zákon o dani z príjmov - zmeny účinné od 01.01.2023

8.2.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Prečítajte si komentáre k zákonu o dani z príjmov - k zmenám účinným od 1.januára 2023

Zákon o dani z príjmov - zmeny účinné od 01.07.2022 a od 01.09.2022

8.2.2023 / Ing. Artúr Oberhauser
Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2022, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2023 a niektoré zmeny majú odloženú účinnosť od 1.1.2024.

Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu

3.2.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2023 zavádza povinnosť platiteľa (odberateľa, dlžníka) opraviť odpočítanú daň z prijatých tovarov a služieb, za ktoré čiastočne alebo úplne nezaplatil v lehote do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku.
    1 / 13  Ďalšia >  Posledná >>