Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 12  Ďalšia >  Posledná >>

Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za tovar alebo službu

3.2.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2023 zavádza povinnosť platiteľa (odberateľa, dlžníka) opraviť odpočítanú daň z prijatých tovarov a služieb, za ktoré čiastočne alebo úplne nezaplatil v lehote do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku.

Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej

3.2.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V snahe znížiť administratívnu záťaž podnikateľských subjektov došlo k zmene v registračnej povinnosti u tých zdaniteľných osôb, ktoré dosahujú obrat výlučne z plnení oslobodených od dane podľa § 37 - 39 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023

22.12.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Prvýkrát v histórii platnosti zákona o minimálnej mzde však došlo k dohode medzi odborármi a firmami a minimálna mzda pre rok 2023 bola určená dohodou vo výške 700 EUR, teda o 9 EUR vyššia, ako keby sa postupovalo podľa § 8 Zákona o minimálnej mzde.

Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023

22.12.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Od 01. januára 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 30. novembra 2022 o sumách stravného.

Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023

31.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. mája 2022 zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022

31.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 6.8.2022 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: opatrenie o sumách stravného a opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti

30.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Cena platená v hotovosti sa od 1. júla 2022 zaokrúhľuje matematicky, a to na najbližších 5 eurocentov.

Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti

26.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Od 1.1.2022 došlo pri indexe daňovej spoľahlivosti k zásadným zmenám

Komentár k zákonu o dani z príjmov PO

18.2.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Komentár k zákonu o dani z príjmov FO

18.2.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.
    1 / 12  Ďalšia >  Posledná >>