Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH

18.11.2021 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 27. októbra 2021 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“).

Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve

18.11.2021 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ustanovuje Ministerstvo financií SR opatrením podrobnosti o postupoch účtovania. Opatrenie vyhlasuje Ministerstvo financií SR oznámením.

Zákon o DPH

27.10.2021 / Ing. Mariana Mistríková, daňový poradca
Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľov dane (ustanovenia účinné od 15.11.2021)

Daňový poriadok

27.10.2021 / Ing. Mariana Mistríková, daňový poradca
Prinášame Vám prehľad niektorých najvýznamnejších úprav zákona o DPH a Daňového poriadku, ktoré sú zamerané na boj proti daňovým únikom s plánovanou účinnosťou od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 1/3

2.12.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Ak vám záleží na finančných výsledkoch vašej spoločnosti a nie je vám ľahostajné akú daň budete platiť, tak je tento článok venovaný práve vám.

Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3

2.12.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V prvej časti článku sme Vám priblížili výdavky (náklady), ktoré sú považované za daňové výdavky len po zaplatení. V druhej časti by sme Vás chceli upozorniť na skupinu predstavujúcu výdavky, ktorých daňová uznateľnosť závisí od vykázaného základu dane.

Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3

2.12.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V tretej časti článku upriamujeme pozornosť na ďalšie úpravy, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť výslednú sumu výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve resp. základu dane v daňovom priznaní.

Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov

15.10.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.9.2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky

15.10.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pra

Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021

15.10.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Poslaneckým návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bol do legislatívneho procesu predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)