Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Najčastejšie otázky a odpovede

FAQ k ekonomickému a informačnému systému POHODA


Návody na aktualizáciu/inštaláciu plných verzií

Aktualizácie produktov POHODA.
Vyberte si návod na inštaláciu produktu, ktorý chcete aktualizovať.

POHODA Aktualizácia
POHODA Inštalácia 
POHODA NET
POHODA PSÚ
POHODA Kasa
POHODA E1/SQL
 


Keď si neviete poradiť


 

POHODA - aktualizácia programu

1) Aby aktualizácia prebehla hladko, odporúčame najprv ukončiť všetky programy, ktoré bežia v prostredí Windows. Tým uvoľníte pamäť a zabránite prípadným konfliktom medzi inštalátorom a spustenými programami. V prípade potiaží odporúčame reštart celého počítača. Aktualizáciu môže vykonávať iba užívateľ s právami administrátora (správca počítača) systému Windows.

2) Aktualizácia sa spúšťa v aplikácii POHODA z ponuky Záznam povelom Aktualizovať. Povel je v ponuke dostupný iba pre užívateľa Admin alebo pre užívateľa s právami "Stiahnutie aktualizácie".

3) Po spustení povelu aplikácie POHODA skontroluje aktuálnu dostupnú verziu aktualizácie a v prípade nájdenia novšej verzie túto ponúkne na stiahnutie.

4) Po stiahnutí aktualizácie je užívateľ vyzvaný k ukončeniu a novému spusteniu aplikácie POHODA. Po novom spustení sa spustí samotný proces aktualizácie, o ktorého priebehu je užívateľ informovaný.

5) Po ukončení aktualizácie je automaticky spustená nová verzia aplikácie POHODA.


 

POHODA - inštalácia plnej verzie programu

1) V prípade, že inštalujete novšiu verziu programu (aktualizáciu), poznamenajte si, v ktorej zložke je existujúca verzia programu nainštalovaná. To zistíte napr. kliknutím pravým tlačidlom na ikonu, ktorou program spúšťate a výberom položky Vlastnosti z miestnej ponuky. Na otvorenej karte vlastnosti je inštalačná zložka zapísaná v poli Spustiť v: na karte Zástupca.

2) Aby inštalácia prebehla hladko, odporúčame najprv ukončiť všetky programy vrátane programu POHODA, ktoré bežia v prostredí Windows. Tým uvoľníte pamäť a zabránite prípadným konfliktom medzi inštalátorom a spustenými programami. V prípade potiaží odporúčame reštart celého počítača. Inštaláciu môže vykonávať iba užívateľ s právami administrátora (správca počítača) systému Windows.

3a) Po vložení CD do mechaniky CD-ROM sa za okamih automaticky spustí úvodná ponuka inštalátora. V prípade, že máte automatické spúšťanie zakázané, je potrebné spustiť túto ponuku ručne. (Tento počítač -> CD-ROM -> Start.exe) Pokiaľ máte potiaže so spustením inštalátora z CD (napr. z dôvodu poškodeného CD), je možné spustiť priamo inštaláciu pomocou súbora Setup.exe zo zložky Pohoda. V tomto prípade preskočte nasledujúci krok č.4. 

3b) Inštalátor aplikácie POHODA je taktiež možné stiahnuť z www stránok Zákazníckeho centra na www.stormware.sk/zc. Po prihlásení do Vášho profilu na Zákazníckom centre sú v sekcii Na stiahnutie/Produkty dostupné aktuálne verzie inštalátorov pre Vami predplatené varianty produktov Stormware Office. Taktiež v prípade stiahnutia inštalátora zo Zákazníckeho centra stačí spustiť stiahnutý súbor. V tom prípade preskočte nasledujúci krok č.4.

4) V prvom okne inštalátoru kliknite na text Inštalácia a v nasledujúcom okne na text Pohoda. Po spustení inštalačného procesu sa zobrazí prvé okno sprievodca inštaláciou. Kliknite na tlačidlo Ďalej a pokračujte.

5) Prečítajte si licenčnú zmluvu a svoj súhlas potvrďte zaškrtnutím voľby S podmienkami licenčnej zmluvy súhlasím. Stlačenie tlačidla Ďalej Vás prenesie do okna s informáciami o aktuálne inštalovanom produkte. Zo zobrazených údajov si overte, či naozaj inštalujete aktuálnu verziu programu.

6) V nasledujúcich dvoch oknách ste po stlačení tlačidla Ďalej vyzvaní k vyplneniu údajov. V prvom okne je to meno a názov spoločnosti, ktorá program zakúpila. V ďalšom okne je pole Pohoda určené pre inštalačné číslo programu POHODA. Program na úpravu tlačových zostáv REPORT Designer je inštalovaný zadarmo. Platné inštalačné číslo nájdete vo svojom profile v Zákazníckom centre. Správnosť inštalačného čísla je taktiež možné overiť na obchodnom oddelení našej firmy e-mailom zaslaným na adresu expedicia@stormware.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 59 429 911. Po zadaní správneho inštalačného čísla pokračujte stlačením tlačidla Ďalej. V prípade, že zadáte neplatné inštalačné číslo produktu POHODA, budete na túto skutočnosť upozornení výstražným oknom. Po zatvorení výstražného okna môžete zadať správne inštalačné číslo.

7) V okne nazvanom Typ inštalácie ponechajte voľbu Plná inštalácia a tlačidlom Ďalej pokračujte. Toto okno je sprievodcom inštaláciou automaticky vynechané, pokiaľ inštalujete nesieťový variant programu POHODA.

8) V okne nasledujúcom vyberte zložky, do ktorých chcete nainštalovať program a údajový adresár. V prípade, že inštalujete novšiu verziu programu (aktualizáciu), mali by byť tieto zložky rovnaké, aké boli pri inštalácii predchádzajúcej verzie. Ušetrí Vám to prácu s prenosom údajov a upravených tlačových zostáv. Pri inštalácii sú prepísané iba programové súbory novými (súbory s údajmi zostávajú).

Pokiaľ inštalujete program POHODA na počítači prvýkrát alebo do iných zložiek, sú vám ako východiskové zložky pre umiestnenie údajov ponúknuté východiskové zložky pre užívateľské dáta systému Windows. Ich umiestnenie závisí na použitom operačnom systéme Windows. Tieto zložky môžete zmeniť. Stlačením tlačidla Ďalej pokračujete v sprievodcovi inštaláciou.

9) V okne s názvom Zdielanie ponúka sprievodca inštaláciou možnosť zdielania zložiek programu POHODA do siete. V prípade novej inštalácie (do novej zložky) je zvolená prvá možnosť Vytvoriť zdielanie. Východiskové hodnoty názvov zdielania pre túto možnosť sú prednastavené podľa názvov zložiek, kam je POHODA inštalovaná. V prípade aktualizácie už inštalovaného sieťového variantu je vybraná druhá možnosť Zvoliť sieťovú cestu. Tu sú vyplnené názvy už existujúceho zdielania zložiek programu POHODA. Tretia možnosť Nevytvárať zdielanie je určená pre skúsených užívateľov/administrátorov, ktorí môžu vytvoriť zdielanie pre inštaláciu sami. Okno Zdielanie je sprievodcom automaticky vynechané, pokiaľ inštalujete nesieťový variant programu POHODA.

10) Okno s názvom Vyberte zložku programu vás informuje, do akej vetvy v ponuke štart (Windows) budú umiestnení zástupcovia pre spustenie programu POHODA, prípadne ďalších programov (napr. REPORT Designer). V ďalšom okne sú vypísané údaje zadané do jednotlivých okien inštalačného sprievodcu.

11) Stlačením tlačidla Ďalej spustíte proces kopírovania súborov (inštaláciu).

12) V poslednom okne ste informovaní o úspešnom dokončení inštalácie. Túto informáciu potvrďte stlačením tlačidla Dokončiť.  

FAQ - inštalácia/odinštalácia


POHODA NET

Pokiaľ používate program POHODA v počítačovej sieti, potom postup vyššie uvedený použite pre plnú inštaláciu na serveri (hlavnom počítači) a na ostatných počítačoch v sieti (sieťových klientoch) spustite inštaláciu programu POHODA z existujúcej ikony zástupcu. Aktualizácia klienta sa vykoná úplne automaticky, nie je potrebné meniť žiadne nastavenie, ktoré je v sprievodcovi vopred navolené.
Pokiaľ sa aktualizácia klienta nespustí, vložte na sieťovom počítači inštalačné CD POHODA a nainštalujte program podľa postupu vyššie.
Pozor na rozdiel vo voľbe typu inštalácie - namiesto typu Plná inštalácia zvoľte typ Sieťová inštalácia. V okne Zdielanie je potrebné zvoliť druhú možnosť a pomocou tlačidiel Zmeniť vyhľadať zdielanie zložiek plnej inštalácie programu POHODA.

Ak sa vyskytnú pri inštalácii potiaže, skúste vykonať niektorú z nasledujúcich akcií:

• Pokiaľ sa inštalácia nepodarí, alebo sa v priebehu preruší, môže byť inštalačné CD znečistené. Skúste ho opatrne očistiť jemnou handričkou. Pokiaľ to nepomôže, obráťte sa na expedicia@stormware.sk, zašleme Vám CD nové.
• Ak spustíte inštaláciu programu a tá náhle skončí alebo sa nič nedeje, overte, či ste užívateľ s administrátorskými právami a máte právo inštalovať programy.
• Pri opakovanej inštalácii programu do rovnakej zložky, napr. pri inštalácii aktualizácie, sa uistite, že program POHODA, nie je v priebehu inštalácie spustený.
• Pokiaľ sa Vám nedarí nainštalovať sieťového klienta programu POHODA, overte v prvom rade dostupnosť zdielanej zložky s plnou inštaláciou programu POHODA a nastavenie prístupových práv. Všetci užívatelia, ktorí s programom POHODA pracujú, musia mať na zložku POHODA nastavený plný prístup. 
• Pri všeobecných potiažoch so spúšťaním inštalácie je odporučené premazať obsah dočasných pracovných zložiek Windows. Jedná sa o zložky s názvom TEMP (TMP).

FAQ - inštalácia/odinštalácia


POHODA PSÚ - aktualizácia systému POHODA v režime pobočkového spracovania údajov

Tento postup je pre správnu funkčnosť systému PSÚ veľmi dôležitý. Zoznámte s ním i svoje pobočky a vhodne naplánujte vykonanie celej operácie.
 

1) Skôr ako začnete čokoľvek inštalovať, zhrajte údajové balíčky PSÚ zo všetkých pobočiek na centrálu.
Žiadny nesmie zostať medzi pobočkou a centrálou na ceste!
Ďalej už na pobočke nevytvárajte doklady, zastavte prácu!
Pre tento postup je dobré určiť vhodný okamih mimo pracovnej doby a pod.
 
2) Na centrále vykonajte správu databáz(y) a zálohu účtovnej jednotky, prípadne celej zložky POHODA.
(zálohy údajov pred odoslaním balíčkov a pred prevodom databáz do nových verzií sa vytvárajú taktiež automaticky do zložky Pohoda\Data\Zálohy)
 
3) Nainštalujte novú verziu programu POHODA  na centrále i pobočkách do rovnakých zložiek, ako predošlú verziu programu POHODA (uľahčíte si tak prácu s prevodom údajov a upravených tlačových zostáv). Pri inštalácii postupujte podľa pokynov inštalácie vyššie.
 
4) Spustite nový program POHODA na centrále, údaje sa prevedú na novú verziu databázy.
 
5) Otvorte v programe POHODA na centrále Vašu účtovnú jednotku a v nej ponuku Nastavenie/Pobočky. Tu skontrolujte inštalačné čísla v poli Licencia pri všetkých evidovaných pobočkách a centrály.
Príklad: Licenčné číslo zadané pri pobočke PB1 musí zodpovedať licenčnému číslu použitému pri inštalácii novej verzie programu POHODA na PC s účtovnou jednotkou pobočky PB1. (Každá pobočka má iné inštalačné číslo).
 
6) Ďalej musia byť odoslané údaje smerom z CENTRÁLY na POBOČKY, a to cez voľbu Odoslať údaje znovu od: balíčka č. 1 v ponuke Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov (rovnaké ako pri znovuzakladaní pobočky). Potom vygenerovaný súbor, ktorý nájdete v zložke \Pohoda\PSÚ, zašlete napr. e-mailom na príslušnú pobočku.
 
7) Na pobočke spustite program POHODA už v novej verzii a v agende Súbor/Účtovné jednotky vykonajte založenie novej účtovnej jednotky - Insert (nový riadok). V sprievodcovi zvoľte typ svojho účtovníctva a v jednom z ďalších krokov voľbu Založiť novú jednotku pobočkového spracovania údajov importom inicializačnej databázy vytvorenej centrálou. V kroku nasledujúcom zadajte cestu k uloženému balíčku č. 1 z centrály, a import dokončite. Po dokončení importu sa vytvorí nová účtovná jednotka. Starú účtovnú jednotku na pobočke už nebudete potrebovať, preto je odporučené ju zo zoznamu účtovných jednotiek odstrániť. 
 
8) Po týchto krokoch môžete naďalej pracovať v bežnom režime výmeny a vytvárania údajov.
 
 

POHODA Kasa - aktualizácia doplnku POHODA Kasa pre maloobchodný predaj

 
1) Zhrajte predajky - údajový balíček z  modulu Kasa do programu POHODA. Žiadne údaje nesmú zostať medzi programom Kasa a POHODA bez načítania. V programe Kasa už nepredávajte.
 
2) Vykonajte zálohu účtovnej jednotky v programe POHODA (zálohy pred odoslaním balíčkov a pred prevodom databáz do nových verzií sa vytvárajú automaticky do zložky Pohoda\Data\Zálohy).
 
3) Nainštalujte nové verzie programov POHODA a Kasa do rovnakých zložiek, ako predošlé inštalácie programov POHODA a Kasa, uľahčíte si tak prácu s prevodom údajov. Pre inštaláciu použite inštalačné čísla platné v daný rok.
4) Spustite novo nainštalovaný program POHODA – údaje sa Vám prevedú na novú verziu databázy.
 
5) Po spustení programu POHODA a otvorení účtovnej jednotky otvorte ponuku Nastavenie/Kasy a v poli Licencia skontrolujte inštalačné číslo pre modul Kasa. V prípade viacerých licencií POHODA Kasa skontrolujte inštalačné čísla pri všetkých, dajte ale pozor na to, aby jednotlivé licenčné čísla zodpovedali podľa názvov KAS číslam použitým pri inštalácii na konkrétnych staniciach s nainštalovanými programami Kasa.
 
6) Na počítači s nainštalovaným programom Kasa spustite program a otvorte ponuku Súbor/Účtovné jednotky. Tú starú účtovnú jednotku zmažte (CTRL+DELETE).
 
7) Ďalšia operácia už môže byť odoslanie údajov smerom z programu POHODA do programu Kasa. Dajte pozor, aby v zložke Komunikácia v zložke Kasa nebol pred umiestnením nového balíčka žiadny iný starší balíček.
 
8) Spustite program Kasa, zaktualizujú sa údaje.
Ďalej môžete s programami Kasa a POHODA pracovať v bežnom režime výmeny a vytvárania údajov.

POHODA E1/SQL - návod je určený pre aktualizáciu systému zo starších verzií

Podľa nasledujúceho popisu postupujte pri inštalácii novej verzie programu POHODA E1/SQL. 
Pokiaľ Vám uvedená inštalácia pripadá príliš komplikovaná, je možné si objednať nášho vyškoleného technika, alebo certifikovaného partnera, ktorý ju vykoná za Vás. Pre objednanie tejto služby kontaktujte Vám najbližšiu pobočku STORMWARE s.r.o.

Pred vlastnou inštaláciou novej verzie ukončite program POHODA E1/SQL na všetkých staniciach i na serveri a nezabudnite ukončiť prípadné terminálové pripojenie. Vykonajte zálohu údajov a v prípade PSÚ (pobočkové spracovanie údajov) zhrajte všetky balíčky z pobočiek, samozrejme taktiež balíčky z programu POHODA Kasa ak ho používate. Podrobnejší postup pre inštaláciu na systéme PSÚ alebo POHODA Kasa nájdete v návodoch vyššie.
 
Inštalácia programu POHODA E1/SQL sa výrazne nelíši od inštalácie accessovskej verzie. Skladá sa teda z plnej inštalácie na aplikačnom serveri a inštalácií jednotlivých sieťových klientov. Pokiaľ nemáte SQL server nainštalovaný, sprievodca vám poradí i s týmto krokom.

1) Prihláste sa na počítači, kde je nainštalovaná plná verzia programu POHODA E1/SQL, ako užívateľ s administrátorskými právami.

2) Po vložení CD do mechaniky CD-ROM sa za okamih automaticky spustí úvodná ponuka inštalátora. V prípade, že máte automatické spúšťanie zakázané, je potrebné spustiť túto ponuku ručne. (Tento počítač -> CD-ROM -> Start.exe) Pokiaľ máte potiaže so spúšťaním inštalátora z CD (napr. z dôvodu poškodeného CD), je možné spustiť priamo inštaláciu pomocou súbora Setup.exe zo zložky PohodaSQL. V tomto prípade preskočte nasledujúci krok 4. 

3) V prvom okne inštalátora kliknite na text Inštalácia a v nasledujúcom okne na text Pohoda E1/SQL.
Po spustení inštalačného procesu sa zobrazí prvé okno sprievodcu inštaláciou. Kliknite na tlačidlo Ďalej a pokračujte.
 
4) Ďalšia inštalácia je zhodná s postupom inštalácie sieťového variantu POHODA, viď. inštalácia Plnej verzie. V inštalátore sa nebudú žiadne parametre meniť, je potrebné iba skontrolovať, či k inštalácii budú vybrané zložky inštalácie predchádzajúcej verzie. Inštalácia teda musí prebehnúť do rovnakých zložiek ako bola pôvodná verzia programu POHODA E1/SQL. Pri inštalácii použite licenčné číslo pre rok 2011.

5) Ekonomický a informačný systém POHODA E1/SQL používa pre ukladanie údajov SQL server. V sprievodcovi inštaláciou programu máte možnosť zvoliť, či chcete inštalovať nový SQL server na svojom počítači, alebo budete používať existujúci. V prípade, že sa rozhodnete použiť existujúci SQL server, zaškrtnite voľbu SQL server neinštalovať. V opačnom prípade zvoľte voľbu Inštalácia SQL Serveru Express.
 
Pre inštaláciu sieťových klientov novej verzie stačí spustiť na jednotlivých staniciach program POHODA E1/SQL z existujúceho zástupcu. Tým sa automaticky spustí inštalátor, v ktorom nie je potrebné nastavovať akýkoľvek parameter. Potom stačí prejsť sprievodcom a dokončiť inštaláciu. V prípade, že sa inštalátor nespustí, je potrebné vykonať inštaláciu spustením setup.exe rovnako ako pri plnej inštalácii na serveri. Tu je však potrebné zvoliť inštaláciu sieťového klienta (nie plnej verzie) a nastaviť cesty v sieti k zložkám programu POHODA na serveri, kde sa nachádza súbor pohoda.exe.
 

Pre prípadnú pomoc pri aktualizácii sa obracajte na oddelenie zákazníckej podpory e-mailom (servis@stormware.sk) alebo telefonicky (tel.: +421 2 59 429 911).

Budeme radi, keď nám zašlete svoje nápady a pripomienky týkajúce sa našej podpory na info@stormware.sk.
 

 

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: