Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > SEPA platby

SEPA platby

Blíži sa koniec prechodného obdobia, počas ktorého sa zjednocovali pravidlá a štandardy pri realizácii bezhotovostných platieb – SEPA (jednotná oblasť platieb v eurách). Po skončení tohto obdobia, tj. od 01.02.2016, je potrebné dodržiavanie SEPA pravidiel v plnom rozsahu. Zavedenie SEPA prináša viacero výhod ako rovnaké poplatky za domáce a cezhraničné SEPA platby, rovnaký čas na vykonanie platieb, či používanie rovnakých tlačív.

Číslo účtu v medzinárodnom formáte IBAN

Právnické osoby i fyzické osoby budú povinné pri všetkých eurových platbách v SR i v rámci krajín dosiahnuteľných SEPA používať číslo účtu už len v medzinárodnom tvare IBAN, napr. SK68 0720 0002 8919 8742 6353. Tvar čísla v tuzemskom formáte, ako ho poznáte napr. 289-1987426353/0720, sa prestane používať.

SEPA platby - používané formáty

Dátové formáty, ktoré sa budú využívať pre hromadné platby SEPA (tj. platby v eurách), sú založené na štandarde ISO 20022. V komunikácii medzi bankou a jej klientom, pri importe platieb a exporte výpisov, bude tento formát záväzný.

SEPA platby a program POHODA

Ak všetky Vaše banky umožňujú komunikáciu v nových dátových formátoch, nemusíte čakať na hraničný termín pre povinnosť ich používania, do nového režimu môžete prejsť i skôr. O možnostiach prechodu k využívaniu nových formátov SEPA XML, ich aktivácii či aktualizácii Vašich aplikácií, sa informujte v príslušnej banke.

POHODA je na projekt SEPA pripravená už od začiatku prechodného obdobia a užívateľom umožňuje, okrem iného, automatickú konverziu z pôvodného čísla účtu na IBAN, automatické zobrazovanie IBAN na dokladoch, či export príkazov/import výpisov vo formáte SEPA XML.

Ako sa pripraviť na SEPA platby v programe POHODA?

Pripravený klient na SEPA platby v príkazoch na úhradu používa číslo účtu v medzinárodnom formáte IBAN a SWIFT banky. Prevod tuzemských čísel účtov na medzinárodný formát IBAN Vám uľahčí nový povel Konverzia na IBAN.

Povel Konverzia na IBAN nájdete v hlavnej ponuke Nastavenie. Po jeho spustení sa otvorí dialógové okno, v ktorom môžete vybrať agendy, v ktorých chcete konverziu vykonať. Automatickú konverziu je možné vykonať pre agendy Adresár, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Pracovné pomery (vrátane záložky Zrážky), Zdravotné poisťovne a Dôchodkové spoločnosti.

Na ďalšej strane dialógového okna sa zobrazia výsledky so všetkými záznamami, ktoré nebolo možné previesť do tvaru IBAN. Pri každom neprevedenom zázname je uvedená i agenda, v ktorej sa záznam nachádza. Súbor s neprevedenými číslami účtov sa automaticky ukladá do súboru IBANConvert.txt, ktorý nájdete v inštalačnom adresári programu POHODA, v priečinku Log.

Konverzia prebieha automaticky na všetkých záznamoch vybranej agendy. Výnimkou je konverzia v agendách Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry a Ostatné záväzky, kde platia určité obmedzenia:
- v rade MDB a SQL je možné konverziu vykonať iba na záznamoch, ktoré nie sú uzamknuté,
- v rade E1 je možné vykonať konverziu iba na záznamoch, ktoré nie sú uzamknuté, resp. sú uzamknuté iba I. stupňom účtovného zámku, za predpokladu, že užívateľ, ktorý konverziu vykonáva, má v agende Prístupové práva v časti Nastavenie/Zámok nastavené právo Editácia a zápis I. stupeň.

Ak máte viac účtovných jednotiek, v ktorých chcete vykonať konverziu tuzemských čísel účtov na IBAN hromadne, môžete využiť povel Konverzia na IBAN, ktorý nájdete v ponuke Databáza v agende Súbor/Účtovné jednotky. V sprievodcovi Konverzia na IBAN najprv vyberte správne databázy (s rokom 2013 a viac) a následne agendy, v ktorých chcete konverziu vykonať.

Konverziu na IBAN je možné vykonať opakovane. K prekonvertovaniu dôjde len pri tých číslach účtov, ktoré sú zadané v tuzemskom formáte, čísla účtov v tvare IBAN zostanú nezmenené.

Upozornenie: Konverzia na IBAN je nenávratná operácia. Pred jej spustením odporúčame zálohovať databázu(y) účtovnej(ých) jednotky(iek). Už spustenú konverziu nie je možné zastaviť, či zrušiť.

Povel Konverzia na IBAN je prístupný iba užívateľom, ktorý majú v agende Nastavenie/Prístupové práva v časti Súbor/Databáza zaškrtnuté pole Konverzia na IBAN. Právo na vykonanie hromadnej konverzie nastavíte v časti Administrátorské funkcie/Účtovné jednotky, a to zaškrtnutím pola Konverzia na IBAN.

Upozornenie: Prístupové právo Konverzia na IBAN je najvyššie právo. Nie je obmedzené právom v príslušnej agende. Ak má užívateľ napríklad právo iba na úpravu niektorých záznamov, alebo nemá pridelené žiadne práva na príslušnú agendu a bude mu pridelené právo Konverzia na IBAN, konverzia sa vykoná na všetkých záznamoch danej agendy. Zvážte teda, komu právo na konverziu pridelíte.

Ak máte s Vašou bankou máte dohodnuté používanie XML formátu pre SEPA platby, zaškrtnite v agende Nastavenie/Bankové účty pole SEPA EuroPlatba pri danom bankovom účte.

Ak budete zadávať tuzemský príkaz na úhradu, musíte zadávať číslo účtu v tvare IBAN. Bez zadaného IBAN nie je možné príkaz na úhradu uložiť.

Príkazy na úhradu sa vytvárajú nasledovne:
- typ Tuzemský, využíva sa pre platby v rámci SR i v krajinách dosiahnuteľných pre SEPA platby,
- typ Zahraničný, využíva sa pre platby do ostatných krajín.

Homebanking

Pri elektronickej komunikácii s bankou (import príkazov, export výpisov) je potrebné pre SEPA platby používať súbory vo formáte XML. Tieto formáty prijímajú číslo účtu len vo formáte IBAN. V programe POHODA je možné vytvárať SEPA príkazy na úhradu vo formáte XML.

V agende Nastavenie/Homebanking stačí zaškrtnúť nové pole SEPA XML a vybrať verziu, do ktorej sa bude príkaz vytvárať. Pri každej službe sú uvedené verzie, ktoré Vaša banka podporuje. V programe POHODA je možné vytvárať príkazy na úhradu vo formáte XML vo verzii 1.1.3, 1.1.4 a 1.2.3. Pri zaškrtnutej voľbe SEPA XML je možné importovať výpisy len vo formáte XML pre SEPA platby.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: