Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Homebanking

Homebanking

Nastavenie služby v agende Homebanking

Na založenie a nastavenie služieb elektronického platobného styku, ktoré sú využívané v aktuálnej účtovnej jednotke, slúži agenda Homebanking.

Ďalším nevyhnutným krokom je priradenie založenej služby v agende Homebanking bankovému účtu v agende Bankové účty. Potom bude možné v agende Príkazy na úhradu vytvárať príkazy na úhradu do súbrov v formáte akceptovateľnom danou bankou, rovnako ako načítať do agendy Banka výpisy z účtov vrátane automatického spárovania, likvidácie (len v domácej mene) a zaúčtovania jednotlivých pohybov. Tieto povely sú dostupné v ponuke Záznam agend Banka a Príkazy na úhradu.

V agende Homebanking je možné vyplniť následujúce údaje:

 • Zložka pre výpisy - uveďte zložku, z ktorej má program POHODA čítať súbory výpisov. Odporúčame uviesť adresár, do ktorého tieto súbory ukládá komunikačný program pre prenos výpisov z banky.
 • Zložka pre príkazy - uveďte zložku, do ktorej má program POHODA ukladať súbory príkazov na úhradu. Odporúčame uviesť adresár, ktorý využíva komunikačný program na prenos príkazov do banky.
 • Po spracovaní súbor výpisu – v tejto sekcii nastavte, či súbory zachovať alebo odstrániť.
 • Komunikačný program – ak na komunikáciu s bankou používate program, ktorý chcete automaticky spúšťať, uveďte sem jeho plný názov a cestu.
 • Dátum úhrady načítať z pohybu – zapnite, ak vaša banka generuje naraz výpisy za dlhšie časové obdobie, potom sa do pola Dátum platby prenesie automaticky dátum pohybu danej operácie.
 • Párovanie podľa zhodného VS - zapnutím tejto voľby dôjde k spárovaniu dokladov s rovnakým variabilným symbolom do čiastky úhrady uvedenej na výpise. Pri poslednom doklade sa vykoná len čiastočná likvidácia do uvedenej hodnoty.
 • SEPA XML - zapnutím tejto voľby bude možné načítať výpis a vygenerovať príkaz vo formáte SEPA XML (resp. camt.053). Verziu je potrebné vybrať podľa konkrétnej banky.

Agenda Bankové účty

V agende Bankové účty v poli Homebanking zvoľte službu elektronického platobného styku.

Agenda Bankovní účty

Načítanie výpisu do banky

V agende Banka zvolte povel Načítanie výpisov... z ponuky Záznam.

Na prvej stránke Sprievodcu importom bankových výpisov vyberte služby alebo účty, pre ktoré chcete spraviť import.

Sprievodca importom bankových výpisov

Ak bude voľba Aut. likvidácia zapnutá, POHODA sa vždy automaticky pokúsi o spárovanie pohľadávok a záväzkov.

Na ďalšej strane pri aktivovanej voľbe Výber podľa účtov vyberte bankové účty, v opačnom prípade vyberte homebankingovú službu, pre ktorú chcete spraviť import.

Sprievodca importom bankových výpisov

Na nasledujúcej stránke sprievodcu vyberte pomocou myši jeden alebo viac súborov, ktoré ste získali z banky a chcete ich teraz spracovať. Stlačte tlačidlo Ďalej. V dialógovom okne sú zobrazené všetky súbory vzťahujúce sa k príslušnej službe a nachádzajúce sa v adresári, ktorý ste uviedli v agende Homebanking.

Sprievodca importom bankových výpisov

 

Na tretej stránke sprievodcu sa kvôli kontrole ešte raz zobrazia súbory, ktoré budú naimportované. Svoj výber potvrďte opäť tlačidlom Ďalej. Keď prebehne import jednotlivých bankových výpisov, na poslednej stránke sprievodcu môžete zistiť výsledky importu a automatickej likvidácie.

Výsledek automatické likvidace

V agende Banka sa objavia nové riadky naimportované z bankových výpisov. Program sa pokúsi zlikvidovať jednotlivé pohľadávky a záväzky, ktoré sa potom objavia na záložke Likvidácia pri príslušnom bankovom doklade.

Agenda Banka

Export príkazov na úhradu

V agende Príkazy na úhradu sa nastavte na príkaz, ktorý chcete exportovať, a zvolte povel Odoslanie príkazov... z ponuky Záznam.

Na prvej stránke Sprievodcu exportom príkazov na úhradu vyberete, či sa má exportovať aktuálny príkaz na úhradu alebo všetky vybrané príkazy na úhradu. Pokračujete tlačidlom Ďalej.

Sprievodca exportom príkazov na úhradu

Na druhej stránke sprievodcu sa podľa účtov zadaných v príkazoch na úhradu, z ktorých budú platby realizované, objaví zoznam služieb príslušných bánk. Službu môžete vybrať pomocou myši alebo klávesnice. Pre každú službu je možné nastaviť pole Tajná časť kódu a Dátum spracovania.

Sprievodca exportom príkazov na úhradu

Po stlačení tlačidla Ďalej dôjde k vytvoreniu exportu pre banku.

Na poslednej strane je možné vidieť súhrn vytvorených príkazov, ktoré sú určené na načítanie do rozhrania banky.

 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: