Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Čo prinesie novela zákona o DPH?
Účtovný a daňový servis

Čo prinesie novela zákona o DPH?

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 14. 6. 2024

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 prijala novelu zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (zákon o DPH). Nižšie uvádzame hlavné oblasti, ktoré schválená novela zákona upravuje.

Osobitná úprava pre malé podniky

V nadväznosti na transpozíciu smernice sa s účinnosťou od 1. januára 2025 zavádza nový systém oslobodenia od dane na území Európskej únie pre domáce aj zahraničné malé podniky.

Zahraničná zdaniteľná osoba môže uplatňovať túto úpravu, ak:

  • jej obrat v tuzemsku v prebiehajúcom kalendárnom roku nepresiahne 62 500 eur a súčasne v predchádzajúcom roku nepresiahol 50 000 eur; a zároveň
  • jej ročný obrat v Únii nepresiahol 100 000 eur; a
  • v členskom štáte usadenia jej bude pridelené IČ DPH číslo s príponou EX, ktoré jej bude oznámené pre Slovenskú republiku.

V takomto prípade bude môcť zahraničná zdaniteľná osoba dodávať tovary a služby v tuzemsku s oslobodením od dane bez povinnosti registrácie.

Podobný režim bude platiť aj pre tuzemské zdaniteľné osoby v zahraničí, t. j. musí splniť nasledujúce podmienky:

  • jej ročný obrat v Únii nepresiahne 100 000 eur; a zároveň
  • v členskom štáte, v ktorom chce uplatňovať osobitnú úpravu, nedosahuje stanovený lokálny obrat; a
  • v tuzemsku požiada o pridelenie IČ DPH čísla s príponou EX (a uvedie členské štáty, v ktorých chce danú úpravu využívať).

V členských štátoch, ktoré jej budú oznámené, bude môcť dodávať tovary a služby s oslobodením od dane bez povinnosti registrácie v týchto členských štátoch.

Registrácia tuzemských osôb

S účinnosťou od 1. januára 2025 novela mení obdobie, za ktoré sa počíta obrat, ako i výšku obratu na účely povinnej registrácie pre tuzemské osoby. Zavádzajú sa dve hodnoty obratu, ktorých presiahnutím vznikne zdaniteľnej osobe povinnosť registrovať sa pre DPH:

  • Po prekročení obratu 50 000 eur za kalendárny rok – zdaniteľná osoba sa stane platiteľom od prvého dňa roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom tento obrat presiahla.
  • Po prekročení obratu 62 500 eur za kalendárny rok – zdaniteľná osoba sa stane platiteľom dňom presiahnutia tohto obratu.

Zároveň sa mení aj registračné konanie. Okrem iného sa skracuje lehota na podanie žiadosti o registráciu na 5 dní a zdaniteľná osoba sa po novom stane platiteľom odo dňa, keď nastane skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom (predtým na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom). Podmienky dobrovoľnej registrácie zostávajú nezmenené.

Registrácia zahraničných osôb

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa tiež menia ustanovenia upravujúce povinnosť registrácie zahraničných osôb. Zahraničná osoba sa po novom stane platiteľom dane uskutočnením zdaniteľného obchodu, ktorý je predmetom dane a ktorý jej zakladá povinnosť registrácie. V súčasnosti sa zahraničná osoba stala platiteľom dane až na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom. Aj v tomto prípade sa mení registračné konanie. Okrem iného sa doplnila lehota 5 dní, dokedy je zahraničná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH. Doplnila sa aj lehota 10 dní pre daňový úrad, dokedy má zaregistrovať platiteľa a prideliť mu číslo DPH. Tiež sa zavádza, že zahraničná osoba môže podať žiadosť o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roka odo dňa, keď sa stala platiteľom.

V znení účinnom do 31.12.2024 sa zahraničné osoby musia registrovať pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Po novom sa tieto zahraničné osoby musia registrovať až keď nastane jedna z vyššie uvedených skutočností.

Oneskorená registrácia pre DPH

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa zásadne mení ustanovenie zákona, ktoré upravuje oneskorenú registráciu pre DPH.

V prípade, ak si platiteľ nesplnil registračnú povinnosť pre daň podľa § 4 alebo § 5 alebo podal túto žiadosť oneskorene, je povinný oneskorene podať daňové priznania a kontrolné výkazy. Tie musia byť podané v chronologickom poradí od prvého obdobia, za ktoré ich nepodal, z dôvodu nesplnenia registračnej povinnosti v zákonom ustanovenej lehote.

Doterajšia právna úprava umožňovala podať zdaniteľnej osobe jedno „mimoriadne“ daňové priznanie, v ktorom vykázala všetky tieto transakcie. Touto zmenou sa výrazne zvýši administratívna záťaž daňových subjektov pri oneskorenej registrácii. Neskoré podania daňových výkazov navyše podliehajú sankciám.

Leasing

Dochádza k zmene daňového posúdenia nájomných zmlúv s dojednanou opciou kúpy odovzdaného tovaru nájomcom. Ide o zmluvy, pri ktorých uzatvorení využitie opcie kúpy predstavuje jedinú racionálnu voľbu pre nájomcu. Takéto dodanie sa už nebude považovať za dodanie služby, pri ktorom sa DPH platila počas celej doby nájmu. Po novom pôjde o dodanie tovaru, pri ktorom je potrebné odviesť daň z celej hodnoty nájmu už na začiatku zmluvy pri odovzdaní tovaru nájomcovi.

Táto zmena bude mať dosah najmä na leasingové spoločnosti, preto odporúčame dôkladne zanalyzovať doterajšie nastavenie zmluvných podmienok.

Zmena doterajšieho daňového posúdenia odovzdania tovaru na základe nájomnej (resp. obdobnej) zmluvy s dojednanou opciou kúpy sa má aplikovať až na zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2025.

Samozdanenie pri dovoze

Zavádza sa možnosť uplatniť samozdanenie pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska. Nový mechanizmus v praxi odstráni povinnosť platiť dovoznú daň pre vybrané subjekty.

Podmienky na uplatnenie samozdanenia:

  • podnikateľ (resp. deklarant konajúci v postavení nepriameho zástupcu) musí byť registrovaným platiteľom DPH a
  • musí mať na Slovensku účinný štatút schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov.

Účinnosť tejto úpravy sa posunula na roky 2025 a 2026. Od 1. júla 2025 bude môcť uplatniť samozdanenie pri dovoze tovaru platiteľ usadený v SR, na ktorého účet sa podáva colné vyhlásenie a ktorý spĺňa stanovené podmienky. Postup samozdanenia teda prvýkrát použije na dovoz tovaru, pri ktorom daňová povinnosť vznikla po 30. júni 2025. Pre platiteľa, na ktorého účet sa podáva colné vyhlásenie v rámci centralizovaného colného konania, je inštitút samozdanenia účinný až od 1. januára 2026.

Odpočítanie DPH aj na základe iného dokladu ako faktúry

Novelou sa od 1. januára 2025 zavádza aj možnosť odpočítania dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ aj na základe iného dokladu ako faktúry, ak nie je faktúra k dispozícii. Platiteľ však bude povinný týmito inými dokladmi preukázať reálne uskutočnenie nadobudnutia tovaru, ako aj výšku daňovej povinnosti.

Ostatné zmeny

Tuzemskí poskytovatelia platobných služieb – novela zaviedla povinnosť pre tuzemských poskytovateľov platobných služieb sprístupniť FR SR záznamy, ktoré sú povinní viesť. Poskytovatelia musia tieto záznamy sprístupniť na základe výzvy daňového úradu, ak neboli sprístupnené v ustanovenej lehote alebo boli neúplné alebo nesprávne. Nesplnenie tejto povinnosti sa bude považovať za správny delikt podľa daňového poriadku. Táto povinnosť bude účinná dňom vyhlásenia novely zákona.

Znížená sadzba dane – so zámerom odstrániť ťažkosti, ktoré v súvislosti s aktuálnym znením ustanovenia priniesla aplikačná prax, dôjde od 1. júla 2024 k úprave podmienok uplatňovania zníženej sadzby dane na dodania uskutočňované registrovanými sociálnymi podnikmi.

Služby dodávané členom (tzv. cost-sharing) – taktiež sa od 1. júla 2024 zúži uplatňovanie oslobodenia od dane poskytovaného právnickou osobou len na prípady, ak všetci členovia tejto osoby uskutočňujú výlučne plnenia oslobodené od dane z dôvodu verejného záujmu alebo činnosť, ktorá nie je oslobodená od dane. Táto zmena zasiahne najmä finančný sektor, ktorý toto oslobodenie využíval.

Dodatočná lehota 5 dní – v prípade, že platiteľ nebude mať v čase uplynutia lehoty na splnenie určitých povinností ustanovených zákonom o DPH (vyhotovenie faktúry, podanie daňového priznania, podanie kontrolného výkazu) pridelené IČ DPH, ustanovuje sa mu dodatočná lehota 5 dní od doručenia rozhodnutia o registrácii na ich splnenie.

Neuhradené záväzky – spresňuje sa, že povinnosť vrátiť daň pri neuhradených záväzkoch nastáva až v zdaňovacom období, v ktorom nastane 101. deň po splatnosti.

Úprava miesta dodania služieb – menia sa pravidlá určenia miesta dodania vymedzených služieb dodaných nezdaniteľnej osobe (kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a iných podobných služieb), ak sú tieto služby vysielané online alebo sú inak virtuálne sprístupnené.

Zjednodušené faktúry – znižuje sa suma, pri ktorej sa doklad vyhotovený e-kasou považuje za zjednodušenú faktúru z 1 000 eur, resp. 1 600 eur na 400 eur.

Krádež – rozširuje sa povinnosť vrátiť odpočítanú daň pri krádeži na akékoľvek nezákonné odňatie tovaru.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk