Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 5  Ďalšia >  Posledná >>

Zmeny v DPH od 01. 01. 2018

21.12.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prezident SR podpísal dňa 19. decembra 2017 novelu Zákona o DPH, ktorá s účinnosťou od 01. januára 2018 prinesie nasledovné zmeny:

Zmena v uplatňovaní ustanovenia § 47 ods. 6 Zákona o DPH od 01.01.2018

21.12.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Finančné riaditeľstvo SR na svojej stránke vydalo usmernenie a informáciu špeciálne pre dopravcov a zasielateľské firmy, ktoré zabezpečujú prepravu tovaru, ktorý je vyvážaný do tretieho štátu, alebo ktorý je dovezený pod colným opatrením.

Zmeny v elektronickej komunikácii s daňovými úradmi od roku 2018

29.11.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Schválená novela Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) prináša niekoľko zmien, okrem iného sa rozširuje okruh osôb, ktoré budú musieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky.

Hodnotenie daňových subjektov – index daňovej spoľahlivosti od 1. januára 2018

29.11.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Schválená novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zavádza nový inštitút - index daňovej spoľahlivosti. Ide o hodnotenie daňového subjektu na základe plnenia si jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku.

Zmeny v lehotách prihlasovania a odhlasovania v Sociálnej poisťovni od januára 2018

29.11.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Schválená novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2018 mení lehotu na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne.

Zmeny v zákone o účtovníctve od roku 2018

29.11.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Schválená novela zákona o účtovníctve prinesie od roku 2018 nasledovné zmeny – a to predĺženie doby archivácie účtovných dokladov a možnosť zrušenia živnostenského oprávnenia za opakované porušenie zákona.

Zmena výšky životného minima od 1. júla 2017

19.7.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Po 4 rokoch dochádza k zmene výšky životného minima s účinnosťou od 1. júla 2017 a to nasledovne:

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení

19.7.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Zákon o účtovníctve ukladá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, ktorá je dokumentom obsahujúcim informácie o aktívach, pasívach, nákladoch, výnosoch a iných dôležitých skutočnostiach danej spoločnosti za sledované účtovné obdobie.

Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas

18.7.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
V praxi sa môže stať, že daňový subjekt zmešká lehotu na splnenie si daňových povinností – napr. nepodá daňové priznanie načas. V prípade, ak dôvod pre ktorý táto povinnosť nebola splnená, je vážny, daňový subjekt môže požiadať daňový úrad o odpustenie zmeškanej lehoty.

Prerušenie daňovej kontroly

12.6.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Častým dôvodom prerušenia daňovej kontroly býva práve medzinárodná výmena informácií, t.j. náš správca dane požiada správcu dane iného členského štátu o informácie, ktoré sú potrebné pre výkon daňovej kontroly.
    1 / 5  Ďalšia >  Posledná >>