Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 1/3

2.12.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Ak vám záleží na finančných výsledkoch vašej spoločnosti a nie je vám ľahostajné akú daň budete platiť, tak je tento článok venovaný práve vám.

Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3

2.12.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V prvej časti článku sme Vám priblížili výdavky (náklady), ktoré sú považované za daňové výdavky len po zaplatení. V druhej časti by sme Vás chceli upozorniť na skupinu predstavujúcu výdavky, ktorých daňová uznateľnosť závisí od vykázaného základu dane.

Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3

2.12.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V tretej časti článku upriamujeme pozornosť na ďalšie úpravy, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť výslednú sumu výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve resp. základu dane v daňovom priznaní.

Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov

15.10.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.9.2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky

15.10.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pra

Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021

15.10.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Poslaneckým návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bol do legislatívneho procesu predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa - „Športové poukazy“

15.10.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Od 1. januára 2020 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov poskytnuté podľa §152b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoršíc

Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom

15.10.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení účinnom do 31.12.2019 riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka

Podnikatelia pozor! Blíži sa koniec prechodného obdobia pre „Brexit“

15.10.2020 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu 31. januára 2020

Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %

13.8.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL.