Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení

19.7.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Zákon o účtovníctve ukladá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, ktorá je dokumentom obsahujúcim informácie o aktívach, pasívach, nákladoch, výnosoch a iných dôležitých skutočnostiach danej spoločnosti za sledované účtovné obdobie.

Odpustenie zmeškanej lehoty – inštitút v prípade ak sa daňové priznanie nepodá načas

18.7.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
V praxi sa môže stať, že daňový subjekt zmešká lehotu na splnenie si daňových povinností – napr. nepodá daňové priznanie načas. V prípade, ak dôvod pre ktorý táto povinnosť nebola splnená, je vážny, daňový subjekt môže požiadať daňový úrad o odpustenie zmeškanej lehoty.

Prerušenie daňovej kontroly

12.6.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Častým dôvodom prerušenia daňovej kontroly býva práve medzinárodná výmena informácií, t.j. náš správca dane požiada správcu dane iného členského štátu o informácie, ktoré sú potrebné pre výkon daňovej kontroly.

Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku

12.6.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Daňovník si môže do daňových výdavkov zahrnúť odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku za príslušné zdaňovacie obdobie. Zároveň zákon dáva možnosť daňovníkovi uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť.

Registrácia podľa § 7a Zákona o DPH a povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH

12.6.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
V článku si dovoľujeme pripomenúť podnikateľom, spoločnostiam, ktoré sa považujú podľa aktuálneho znenia § 3 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH za zdaniteľnú osobu na možnú povinnosť platenia DPH podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH, aj keď nie sú platiteľmi DPH.

Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom si môže odpočítať DPH viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom DPH, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov.

Daňový nedoplatok – jeho premlčanie a vymáhateľnosť v daňovom konaní

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Daňový nedoplatok vzniká ihneď nasledujúci deň po lehote splatnosti dane, ak daňový subjekt nezaplatil daň v zákonom stanovenej lehote.

Zákon o správe daní (daňový poriadok) – zmeny v roku 2017

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela daňového poriadku priniesla od 01.01.2017 nasledovné zmeny:

Zmluva o výpožičke a zmeny v daňových výdavkov od 01.01.2017

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
S účinnosťou od 01.01.2017 ak má podnikateľ bezodplatne vypožičaný majetok, v súvislosti s jeho používaním si môže ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na energie.

Virtuálna registračná pokladnica – povinnosti pri jej používaní

25.4.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Používanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) namiesto elektronickej registračnej pokladnice (ERP) má u podnikateľov, ktorí majú túto povinnosť zvyšujúci trend.