Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Paušalizácia cestovných náhrad

6.9.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Ustanovenie § 34 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) umožňuje paušalizovať jednotlivé náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských, ako aj pri zahraničných pracovných cestách.

Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019

18.7.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. júna 2019 schválila zákon č. 188/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znen

Zmeny v zákone o dani z príjmov za 1. polrok 2019

15.7.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
V priebehu 1. polroka 2019 nadobudli účinnosť viaceré zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorých prehľad uvádzame nižšie.

Zjednodušená faktúra

15.7.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zjednodušenou faktúrou podľa § 74 ods. 3 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur, a ak tento doklad obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH okrem údaja

Základné číselné údaje k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

14.7.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 31. marec 2020. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura.

Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019

23.6.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 19.6.2019 Opatrenie č. 176/2019, ktorým od 1. júla 2019 ustanovilo sumy stravného za pracovné cesty podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Zvýšenie sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy

21.6.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 15.5.2019 Opatrenie č. 143/2019, ktorým od 1. júna 2019 ustanovilo sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Účtovné záznamy a ich formy

20.6.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky podľa § 31 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov.

Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)

19.6.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Účtovný záznam je definovaný v § 4 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ako údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia.

Výdavky na reklamné predmety

27.5.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Podľa § 19 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) daňovník môže do základu dane zahrnúť výdavky na reklamu vynaložené za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, o