Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Zmeny v registračných ustanoveniach v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej

3.2.2023 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
V snahe znížiť administratívnu záťaž podnikateľských subjektov došlo k zmene v registračnej povinnosti u tých zdaniteľných osôb, ktoré dosahujú obrat výlučne z plnení oslobodených od dane podľa § 37 - 39 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023

22.12.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Prvýkrát v histórii platnosti zákona o minimálnej mzde však došlo k dohode medzi odborármi a firmami a minimálna mzda pre rok 2023 bola určená dohodou vo výške 700 EUR, teda o 9 EUR vyššia, ako keby sa postupovalo podľa § 8 Zákona o minimálnej mzde.

Zvýšenie sumy stravného od 01. 01. 2023

22.12.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Od 01. januára 2023 nadobúda účinnosť Opatrenie č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 30. novembra 2022 o sumách stravného.

Znížená sadzba DPH vo výške 5 % od 1. januára 2023

31.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. mája 2022 zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvýšenie sumy stravného a sumy za každý 1 km jazdy od 1. septembra 2022

31.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Dňa 6.8.2022 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: opatrenie o sumách stravného a opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Účtovné a daňové dopady zaokrúhľovania cien platených v hotovosti

30.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Cena platená v hotovosti sa od 1. júla 2022 zaokrúhľuje matematicky, a to na najbližších 5 eurocentov.

Nové pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti

26.8.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Od 1.1.2022 došlo pri indexe daňovej spoľahlivosti k zásadným zmenám

Komentár k zákonu o dani z príjmov PO

18.2.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Komentár k zákonu o dani z príjmov FO

18.2.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2021, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2022.

Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021

19.1.2022 / Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca
Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), bol za účelom rozvoja malých a stredných podnikov zavedený inštitút mikrodaňovníka.