Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)

19.6.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Účtovný záznam je definovaný v § 4 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ako údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia.

Výdavky na reklamné predmety

27.5.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Podľa § 19 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) daňovník môže do základu dane zahrnúť výdavky na reklamu vynaložené za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, o

Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku

22.5.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
S účinnosťou od 1.1.2019 sa do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) zavádza nová úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom hmotnom majetku podľa § 54d zákona o DPH.

Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu

14.5.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Účtovná jednotka je povinná pri vyhotovovaní účtovných dokladov dodržať rozsah povinných údajov z pohľadu rôznych právnych predpisov. Jedná sa o minimálny rozsah požadovaných údajov nevyhnutných k preukázateľnosti účtovných dokladov.

Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov

13.5.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Príspevky na rekreáciu zamestnancov sú poskytované za podmienok ustanovených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Otázky týkajúce sa pokladnice e-kasa klient a odpovede finančnej správy

11.4.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Zákonom č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „novela zákona“), s

Zápočet daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO 2018

19.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Inštitút daňovej licencie podľa § 46b zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ako minimálna daň právnickej osoby bol s účinnosťou od 1.1.2018 zrušený.

Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019

18.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa

Odpočet daňovej straty a vypĺňanie tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO 2018

7.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov“) rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdob

Spustenie projektu eKasa

6.3.2019 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.