Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Prehľad zmien niektorých súdnych a správnych popla...
Účtovný a daňový servis

Prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 11. 4. 2024

V nadväznosti na infláciu, deficit verejných financií a zadlženie Slovenskej republiky a v rámci súboru konsolidačných opatrení, ktorý sme Vám priniesli v našom decembrovom článku, Vám prinášame prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024.

Druh správneho poplatku Aktuálna výška Nová výška od 1.4.2024
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva FO 16,50€ 25€
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva PO alebo FO oprávnená na podnikanie 165,50€ 250€
Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, rozhodnutia o predĺžení lehoty, rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu 9,50€ 14€
Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy 3€ 5€
Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive 1,50€ 2€
Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice pri strate, zničení, poškodení alebo odcudzení 9,50€ 14€
Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z OR 9,50€ 14€
Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie 16,50€ 25€
Vydanie osvedčenia o registrácii pri strate, zničení, poškodení alebo odcudzení osvedčenia 6,50€ 10€
Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 9,50€ 14€
Žiadosť o prerušenie daňového konania 9,50€ 14€

Druh poplatku Aktuálna výška Nová výška od 1.4.2024
Horná hranica za konkurzné konanie 33.193,50€ 50.000€
Poplatok za návrh na vykonanie exekúcie 16,50€ 25€
Poplatok z návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti 375€ 550€
Poplatok z návrhu na prvý zápis iných právnických osôb (napríklad s.r.o.) 150€ 220€
Poplatok z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva 165€ 220€
Poplatok z návrhu na zápis zmeny alebo doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby 33€ 50€
Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra 6,50€ 10€
Poplatok za výpis z registra trestov 4€ 6€

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk