Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Legislatívne zmeny v Zákone o dani z príjmov účinn...
Účtovný a daňový servis

Legislatívne zmeny v Zákone o dani z príjmov účinných od 1.1.2024

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 12. 2. 2024

Zákon o dani z príjmov bol počas roka 2023 niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2023 , niektoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2024 ako aj počas roka 2024. V rámci konsolidácie verejných financií niektoré novely zákonov prijaté počas roka 2023 , resp. niektoré ich ustanovenia účinnosť nenadobudnú.

Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2024 a neskôr:

 • K viacerých zmenám v zákone o dani z príjmov dochádza v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. (účinnosť od 1.4.2024)
 • V nadväznosti na prijatie nového inštitútu odštiepenia obchodných spoločností a družstiev v zákone o  premenách obchodných spoločností a družstiev boli vykonané zmeny aj v zákone o dani z príjmov.
 • V súvislosti s odštiepením boli do základu dane doplnené nové ustanovenie §17ca a §17ea, zároveň v nadväznosti na novú legislatívu premien obchodných spoločností boli v zákone o dani z príjmov vykonané úpravy pojmov, úpravy predmetu dane (predmetom dane nie je nadobudnutie nových akcií a podielov pri premenách - §3 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 7 písm. d)) , legislatívna zmena sa dotkla aj ustanovenia §13c ods. 4 písm. f) – moment nadobudnutia akcií a obchodného podielu na účely plynutia časového testu pre oslobodenie príjmu z predaja akcií a obchodného podielu . V nadväznosti na novelu zákona o dani z príjmov v tejto oblasti boli vykonané zmeny aj iných právnych predpisov a to zákona o účtovníctve a zákona o DPH.
 • Legislatívne zmeny nastali v oblasti oslobodenia akcií a obchodných podielov (zamestnaneckých) po splnení zákonom stanovených podmienok a to poskytnutých pre zamestnancov od zamestnávateľa (§5 ods. 7 písm. q) a pre tzv. „kontraktorov“ podnikateľov s príjmami podľa §6 ods. 1 a 2 a §9 ods. 1 písm. p) - „podpora tzv. startupov“.
 • Zákonom č. 508/2023 boli vykonané legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov v nadväznosti na podporu hypoték - (legislatívne zmeny v ustanovení §33a a §52zzy).
 • Od 1. 1.2024 dochádza k rozšíreniu osôb, ktoré majú povinnosť platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach o osoby, ktoré vykonávajú činnosti na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska. Podmienkou je výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2022 v sume aspoň tri milióny eur. Povinnosť oznámiť a zaplatiť odvod je do 31. januára 2024.

Významné zmeny priniesla novela č. 530/2023 prijatá za účelom konsolidácie verejných financií,
nižšie Vám prinášame prehľad niektorých legislatívnych zmien prijatých v rámci tzv. konsolidácie verejných financií:

novelou dochádza k:

 • Zvýšeniu hranice zdaniteľných príjmov rozhodujúcej pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka z 49 790 eur na 60 000 eur u fyzickej aj právnickej osoby.
 • Zvýšeniu hranice pre uplatnenie 15 % sadzby dane na 60 000 eur pre fyzické aj právnické osoby.

Vyššie uvedené úpravy za použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1.1.2024.

 • Legislatívnym úpravám §5 ods. 7 písm. q) a § 9 ods. 1 písm. p) vyplývajúcim zo zákona číslo 309/2023.
 • Zvýšeniu sadzby dane na podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickým osobám zo sadzby dane 7 % na 10 % . Zvýšenie sadzby dane sa uplatní pri podieloch na zisku vykázaných z hospodárskeho výsledku vyčísleného za zdaňovacie obdobie , ktoré začína najskôr 1. januára 2024.
 • V prípade podielov na likvidačnom zostatku uvedené percentuálne navýšenie nastáva, ak vstúpi spoločnosť alebo družstvo do likvidácie najskôr 1. januára 2024 alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu (§68 Obchodného zákonníka) najskôr 1. januára 2024. Obdobne sa postupuje aj pri vyrovnacích podieloch.
 • Rozšíreniu okruhu právnych foriem daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie v §12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, ktorí si môžu uplatniť oslobodenie príjmov z tzv. charitatívnej reklamy (účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvom, Slovenský Červený kríž, subjekty výskumu a vývoja).
 • Zároveň dochádza aj k zvýšeniu hornej hranice oslobodených príjmov z charitatívnej reklamy a to z 20 000 eur na 30 000 eur za zdaňovacie obdobie.
 • Od 1.1.2024 sa znovu zavádza tzv. inštitút minimálne dane do §46b - (obdoba daňovej licencie).
 • Ide o minimálnu daň, ktorú daňovník zaplatí v prípade, že ním vypočítaná daňová povinnosť v daňovom priznaní je nižšia ako výška minimálnej dane stanovená v §46b ods. 2 a to aj v tom prípade, ak daňovník v daňovom priznaní vykáže daňovú stranu, resp. nulovú daňovú povinnosť.
 • Povinnosť platenia minimálnej dane sa zisťuje po odpočítaní úľav na dani podľa §30a alebo 30b a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa §45 zákona o dani z príjmov.
 • Výška minimálnej dane závisí od výšky zdaniteľných príjmov (výnosov), ktoré daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie.

Ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy):

 • neprevyšujúce sumu 50 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 340 eur,
 • prevyšujúce sumu 50 000 eur a neprevyšujúcu sumu 250 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 960 eur,
 • prevyšujúce sumu 250 000 eur a neprevyšujúcu sumu 500 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 1 920 eur,
 • prevyšujúce sumu 500 000 eur, platí minimálnu daň vo výške 3 840 eur.

V ustanovení §46b sú upravené ďalšie podmienky – napr. platenie minimálnej dane v polovičnej výške, podmienky, kedy sa minimálna daň neplatí, podmienky zápočtu minimálnej dane....

Podľa prechodných ustanovení §52zzz ustanovenie § 46b v znení účinnom od 1. januára 2024 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2024 okrem zdaňovacieho obdobia podľa odseku 6. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť platiť minimálnu daň sa netýka zdaňovacieho obdobia, ktoré začalo v kalendárnom roku 2023.

 • V rámci konsolidácie verejných financií došlo k vypusteniu celej novely č. 315/2023, ktorá nenadobudne účinnosť ako aj k vypusteniu niektorých ustanovení novely č. 309/2023

Účinnosť nenadobudnú:

 • Zmeny v oblasti zdaňovania virtuálnych mien (napr. uplatnenie 7 % dane pri držbe viac ako 1 rok, oslobodenie príjmu pri použití virtuálnej meny na nákup tovarov a služieb do výške 2400 eur ročne, ustanovenie ohľadne nezdaňovania výmeny virtuálnej meny za inú virtuálnu menu...) .
 • Ustanovenia upravujúce oslobodenie príjmu z predaja cenných papierov neobchodovaných na regulovanom trhu po 3 rokoch od ich nadobudnutia.
 • Ustanovenia oslobodzujúce príjmy z vyplatenia podielových listov podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, ak plynú po uplynutí troch rokov od ich vydania.
 • Ustanovenie upravujúce oslobodenie príjmu z prevodu obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk