Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Podmínky užívání Aplikace mKASA

1Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky užívání aplikace mKasa upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Aplikace mKasa (dále jen „Podmínky“).

1.2 Aplikace mKasa je softwarový nástroj pro prodej zboží či služeb, umožňující elektronicky evidovat hotovostní i bezhotovostní transakce, odesílat účtenky na zadanou emailovou adresu a přenášet zákonem definovaná data na příslušný orgán státní správy (dále jen „Funkcionalita“).

Aplikace mKasa je určena pro zařízení s operačním systémem Android nebo iOS.

Aplikace mKasa je ve smyslu autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k aplikaci náleží Provozovateli.

1.3 Provozovatelem Aplikace mKasa je společnost STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: 25313142 (dále jen „Provozovatel“).

1.4 Uživatelem využívajícím Funkcionalitu Aplikace mKasa může být pouze vlastník licence Ekonomického software POHODA s předplatným služby SERVIS pro daný rok, jehož je Provozovatel výrobcem nebo poskytovatelem (dále jen „Uživatel“).

1.5 Akceptace Podmínek. Pro zprovoznění Funkcionality je nutné Aplikaci mKasa propojit s Ekonomickým software POHODA Uživatele, a to v Aplikaci mKasa nabízenými způsoby. Od okamžiku propojení akceptuje Uživatel tyto Podmínky a vzniká mu právo užívat Funkcionalitu Aplikace mKasa a tomu odpovídající povinnosti. Akceptací Podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou, nevýhradní a časově omezenou licenci k používání Aplikace mKasa.

2 Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci mKasa pouze v rozsahu, v jakém to funkce a Podmínky užívání této aplikace umožňují, tedy zejména vystavovat a evidovat prodejky, tisknout je nebo odesílat e-mailem a přenášet zákonem definovaná data na příslušný orgán státní správy a provádět import a export těchto dat do nebo z aplikací nebo hardware třetích stran, které to umožňují.

2.2 Uživatel se zároveň zavazuje neužívat Aplikaci mKasa žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace mKasa nebo z vygenerovaných dokladů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení Provozovatele.

2.3 Uživatel není oprávněn postoupit či pronajmout oprávnění k užívání Aplikaci mKasa bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele třetí osobě.

2.4 Aplikace mKasa umožňuje export dat, zejména k vytvořené účetní jednotce, a to přímo ve formátu XML. Provozovatel doporučuje tyto data z Aplikace mKasa vyexportovat před odinstalováním Aplikace mKasa ze zařízení Uživatele, zejména pro archivní účely dle jiných právních předpisů.

2.5 Aplikace mKasa vyžaduje aktualizace. Uživatel souhlasí s tím, že do takových aktualizací nebudete zasahovat ani jim nebudete bránit.

3 Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel neručí, že Aplikace mKasa bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

3.2 Provozovatel má právo kontrolovat aktuálnost verze Aplikace mKasa a zamezit Uživateli, v případě neprovedení aktualizace, v užívání Funkcionality Aplikace mKasa. To samé platí i v případě důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Podmínky.

4 Výhrady

4.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnou a účinnou legislativou a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

4.2 Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Aplikace mKasa ani za ztráty dat Uživatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené Aplikací mKasa. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát. V případě výskytu takového incidentu Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost. Za udržování vhodné alternativní zálohy a ochranu celého vytvořeného a přenášeného obsahu Aplikace mKasa odpovídá výhradně Uživatel.

4.3 Aplikace se poskytuje „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“. Uživatel souhlasí s tím, že Aplikaci mKasa používá na vlastní riziko. Provozovatel neručí ani neodpovídá za škody způsobené stažením či používáním Aplikace mKasa.

4.4 Užívání Aplikace mKasa může Uživatel kdykoliv ukončit prostým odinstalováním aplikace ze zařízení, kde je aplikace nainstalována. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu ze strany Provozovatele v souvislosti s odinstalováním aplikace.

4.5 Aplikaci mKasa lze propojit s dalšími hardwarovými zařízeními (např. kapesní tiskárna, mobilní platební terminál atd.). I přes skutečnost, že Provozovatel využívá při vývoji Aplikace mKasa přiměřené úsilí a věnuje jí náležitou péči, neručí za kompatibilitu hardwarových zařízení s Aplikací mKasa. Pokud zařízení nepodporuje příslušnou technologii, nemusí být dostupná veškerá Funkcionalita Aplikace mKasa.

4.6 Uživatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Aplikace mKasa není součástí Ekonomického software POHODA ani předplatného služby SERVIS k programu POHODA a že se na ní nevztahují ustanovení licenční smlouvy Ekonomického software POHODA.

5 Úplata za užívání Aplikace mKasa

5.1 Užívání Aplikace mKasa v rozsahu její Funkcionality dle těchto Podmínek je pro Uživatele zdarma.

5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu Aplikaci mKasa zpoplatnit.

6 Zásady ochrany osobních údajů

6.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), v platném znění. Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel (bod 1.3) těchto Podmínek (bod 1.1).

6.2 Provozovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Uživatele (bod 1.4), které jsou nezbytné zejména pro realizaci jeho obchodních závazků. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám, jedná se zejména o elektronické adresy Uživatelů, kteří s Provozovatelem budou komunikovat e-mailem, informace osobní povahy, tedy jméno Uživatele, název firmy, e-mailová adresa či fakturační údaje zadané pro potřeby provozování Aplikace mKasa ze strany Uživatele a klientskou podporu.

6.3 Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Provozovatel povinen na žádost Uživatele jej písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.5 vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu určitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i) odstraněním aplikace ze zařízení Uživatele, (ii) omezením Funkcionality Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených zákonem.

7.2 Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

7.3 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.

7.4 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 30. 11. 2016.

Verze 1.0