Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Pre pokročilých

Nasledujúce technické informácie použijete len v prípade náročnejších neštandardných požiadaviek na STORMWARE eForm. Na chod samotného internetového obchodu nie sú tieto znalosti potrebné.

Prijatie objednávky v inom XML formáte

Prijímate iné XML dokumenty s objednávkou a chcete využiť komfortného sprievodcu importom XML objednávky?

Doručená objednávka XPH je vlastne XML dokument s koreňovým elementom order. Pri otvorení tohto dokumentu je pred samotným importom využitý súbor Pohoda SK\InfoSK\order.xsl s definíciou transformácie z dokumentu order na dokument eform. Ten je potom importovaný do ekonomického systému POHODA.
Pozn.: Pohoda SK je adresár inštalácie.

Ak chcete pre import transformovať iný XML dokument na dokument eform, vytvorte XSLT súbor Pohoda\Info\root.xsl, kde root je názov koreňového elementu importovaného XML súboru.

Samotný import je možné aktivovať otvorením súboru XPH (tato prípona je zaregistrovaná pre otvorenie v ekonomickom systéme POHODA), alebo protokolom eform.

Pridanie doplnkovej informácie

Môžete spracovať doručenú poštu pomocou vlastného skriptu alebo vlastného programu?

V tomto prípade je možné upraviť skript objednávkového formulára a napr. ku každej XML položke pridať vlastné doplnkové informácie (element alebo atribút). Doručený súbor potom necháte spracovať vašim vlastným programom. Potom ho už štandardne otvoríte v ekonomickom systéme POHODA, tým vytvoríte objednávku. Samozrejme je potrebné upraviť transformačný súbor Pohoda SK\InfoSK\order.xsl, ktorý musí pri prevode vypustiť doplnkové informácie, aby docielil správny eform formát.

Pozn.: Táto metóda je použitá napr. pri objednávaní ŠKOLENÍ POHODA.