Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Vytvorenie obchodu

Po zaregistrovaní STORMWARE eForm už môžete vytvoriť webovú objednávku s ponukou vášho tovaru stlačením tlačidla Vytvoriť eForm. (Uistite sa, že bolo pred stlačením Vytvořit eForm vyplnené registračné číslo STORMWARE eForm, ktoré sa týmto stane súčasťou objednávkového formulára.) Objednávka sa otvorí v prehliadači a stačí ju umiestniť na internet.
Objednávka bude obsahovať údaje zadané v nastavení:

Zásoby

Na objednávke máte možnosť ponúkať zásoby zo všetkých skladov, alebo iba z jedného vybraného skladu. Vami definované členenie skladov bude na objednávke dodržané, popis členení zadajte v poli Názov členenia, prípadne zadajte i poznámku. Uvedené budú iba zásoby so zaškrtnutým poľom Internet, zobrazuje sa názov a text zásoby. V objednávkovom formulári môžete ovplyvniť i radenie zásob. Zoraďte zásoby v agende Zásoby, uložte triedenie (toto triedenie sa aktivuje po otvorení agendy) a potom vytvorte formulár. I v tomto prípade samozrejme zostane zachované radenie podľa Členenia, ale v rámci každého bloku sú zásoby zoradené podľa vami vytvoreného triedenia.

Obrázky

Pokiaľ chcete objednávku vytvoriť vrátane odkazov na obrázky, prípadne odkazy na podrobný popis tovaru, zadávajte na záložke Internet v agende Zásoby cestu k týmto súborom v relatívnej podobe. Pokiaľ zadáte iba názov súboru, musíte obrázky na internet umiestniť do rovnakého adresára, kde sa nachádza objednávka. Napr.: objednávku umiestnite na ttp://www.firma.sk/objednavka.htm, cestu k súboru uvediete images/stolicka.jpg, obrázok teda musíte umiestniť na http://www.firma.sk/images/stolicka.jpg. Alebo v prípade popisu uvediete drevena_stolicka.htm a súbor umiestnite na http://www.firma.sk/drevena_stolicka.htm.

Ceny

Cenu, za ktorú chcete na internete predávať, uveďte do pola Internetová cena. Môžete vybrať predajnú cenu, alebo niektorú z nadefinovaných zliav. Objednávka rešpektuje, či máte ceny vytvorené s DPH alebo bez DPH, nedôjde teda k zaokrúhľovacím rozdielom medzi cenami na internete a prijatými objednávkami, ktoré budete importovať do programu POHODA. V internetovom obchode môžete uvádzať dve ceny - internetovú a predajnú. Percento zľavy je odvodené od ceny uvedenej poli Predajná cena. Pokiaľ chcete zobraziť iba druhý stĺpec s internetovou cenou a nechcete prvý stĺpec uvádzať, pole Predajná cena nevypĺňajte. Zaškrtnutím voľby Zobraziť stĺpec s percentom zľavy určíte, že sa percento zľavy bude v internetovom obchode zobrazovať. Percento je odvodené z internetovej ceny oproti predajnej cene. Aby malo zobrazené percento zľavy zmysel, je základná predajná cena s DPH/bez DPH prepočítaná podľa DPH zľavy.
Príklad 1: Vediete predajné ceny bez DPH a zľavu pre predaj na internete vytvoríte už vrátane DPH, objednávkový formulár prepočíta ceny prvého stĺpca taktiež vrátane DPH.
Príklad 2: Základná predajná cena 900 €, odvodená cena pre predajňu 1000 €, odvodená cena pre internet 700 €. Pre objednávkový formulár zvolíte ceny pre predajňu a pre internet, znázorní sa teda: 1000 €, zľava 30% je 700 € a predaj sa uskutoční za 700 €.

Spôsoby platby

V samostatnom dialógu po stlačení tlačidla Nastaviť povoľte požadované spôsoby úhrady objednávky. Pre platbu príkazom alebo zálohou môžete voliteľne vybrať váš účet, kam chcete platby za objednávky prijímať. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi v novej stránke zobrazí príkaz na úhradu vrátane variabilného symbolu totožného s číslom STORMWARE eForm objednávky. Pokiaľ používate tento typ platby, bude vhodné v nastavení vyplniť taktiež konštantný symbol.
Pozn.: Pokiaľ nevyplníte pole Účet, zákazníkovi sa stránka s príkazom na úhradu nezobrazí, musíte mu zálohovú faktúru zaslať zvyčajným spôsobom.
V dialógu platieb sa tiež nastavujú online platby eKonto. Ak tieto online platby používate, nezabudnite na internet skopírovat aj obrázky ebanka.gif a monetka.gif.

Vzhľad objednávky

V nastavení internetového obchodu môžete prednastaviť nadpis, hlavičku a pätičku objednávky. Grafický design objednávky a sprievodné texty možno prípadne upraviť ľubovoľným HTML editorom, avšak je potrebné dávať veľký pozor, aby editor nezasiahol do samotného formulára objednávky, alebo do sprievodných skriptov. V prípade, že iba potrebujete upraviť farby objednávkového formulára, prečítajte si podrobnejšie pokyny pokyny. Náročnejší design odporúčame pripraviť oddelene a potom výsledný HTML kód nakopírovať do vygenerovanej objednávky.
Pozn.: Niektorý vzhľad používa ako pozadie tabuľky obrázok (Gray.jpg), nezabudnite tento súbor taktiež skopírovať na internet.

Potvrdenie

Text uvedený v poli Potvrdenie si zákazník prečíta až po odoslaní objednávky na stránke s potvrdením. Vhodné je uviesť dobu expedície, prípadne poďakovanie... Na stránke potvrdenie je taktiež uvedený odkaz späť na vaše stránky, ktorý ste zadali v poli Internet. Uveďte tu odkaz na vašu domovskú (hlavnú) stránku a viditeľný popis (text) odkazu.

Súbor objednávky pred umiestnením na internet podľa potreby premenujte (napr. na objednávka.htm).
Súbor objednávky je po stlačení tlačidla Vytvoriť eForm vygenerovaný do adresára Export, okrem samotnej HTML stránky (temp.htm) sú do tohto adresára skopírované taktiež obrázky, ktoré sú na stránke použité (tlačidlá online platieb, pozadie). Tieto súbory musíte taktiež umiestniť na internet.
Objednávkový formulár môžete samozrejme kedykoľvek vytvoriť znovu (úprava textov, zmena cien, nové položky tovaru) a na internet umiestniť aktualizovanú verziu.
Vzor na generovanie objednávky nájdete v súbore Tlač/WWWobj.htm (resp. WWWobj2.htm, WWWobj3.htm...), nejde však o HTML stránku, ale o šablónu pre generovanie HTML stránky. Preto nie je možné upravovať priamo tento vzor v HTML editore, na úpravu použite napríklad Poznámkový blok. (Vzor obsahuje špeciálne značky, ktoré by mohol niektorý HTML editor bez upozornenia vypustiť.)