Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2018

Update POHODA, rel. 11806

K dispozícii od: 03. 05. 2018

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Január 2018, rel. 11800 (resp. 11801, 11802, 11803, 11804, 11805).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 11800.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 11806 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

GDPR

V programe POHODA pribudlo v súvislosti so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) niekoľko nových funkčností.

 • V agende Adresár je možné vložiť dôvod spracovania na záložku GDPR hromadne všetkým vybraným adresám povelom Záznam/GDPR/Hromadne pridať dôvod spracovania...
 • Sledovanie histórie zmien v agende Adresár bolo rozšírené o záložky GDPR, Dodacie adresy, Bankové účty a o vybrané polia vo formulári.
 • Sledovanie histórie zmien v agendách Adresár, Personalistika a Pracovné pomery bolo pridané aj do nižších radov POHODA a POHODA SQL.
 • Do agendy Adresár bola pridaná možnosť vyhľadávania adries pomocou údajov zadaných na záložke GDPR pomocou povelu Záznam/GDPR/Vyhľadať záznamy...
 • V agende Adresár bola pridaná možnosť označenia adresy príznakom Obmedzenie spracovania, ktorý adresu zneprístupní pre ďalšie použitie. Ide o umožnenie realizácie práva subjektu na obmedzenie spracovania podľa článku 18 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Viac informácií k tejto funkčnosti nájdete v pomocníkovi k programu stlačením klávesu F1 (text Obmedzenie spracovania).
XML
 • XML komunikácia import/export údajov v agende Adresár bol rozšírený o prenos údajov GDPR.
Mzdy
 • Záznam do agendy Oznámenia zamestnávateľa sa už vytvára i pri druhu zmeny Odhláška - kód 2K. Taktiež sa korektne vytvára oznámenie zamestnávateľa s kódom 2D. Kód sa používa pri oznamovaní výkonu činnosti u dohodárov.
 • Tlačová zostava Podklady pre použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku sa už správne zobrazuje aj v roku 2017, tj. s vyčíslením stĺpca VZ na ZP.
Ostatné
 • Pri vytváraní dokladov použitím šablóny sa už nezobrazujú upozornenia ohľadne synchronizácie s aplikáciou mPOHODA.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2018, rel. 11805 zo dňa 04. 04. 2018:

Prenesenie daňovej povinnosti

V súvislosti s rozšírením inštitútu tuzemského prenesenia daňovej povinnosti sme pre Vás v ES POHODA pripravili niekoľko vylepšení:

 • Do agendy Sklady/Zásoby bola na záložku Zaúčtovanie pridaná nová voľba Režim prenes. daň. povin., zaškrnutie danej voľby určuje, či sa na zásobu bude pri vyskladnení uplatňovať prenos daňovej povinnosti (skr. PDP).
  Po zaškrnutí voľby sa v zásobe sprístupnia polia pre nastavenie členenia DPH a KV DPH, tieto členenia sa následne pri použití režimu PDP z vloženej zásoby prenesú do vydanej faktúry alebo príjmového pokladničného dokladu.
  Vybrané členenie DPH/KV DPH sa použije i v prípade, keď je zásoba prenesená z iného prednákupného dokladu (napr. z objednávky, výdajky...).

  TIP: Členenie DPH (UDpdp, UKpdp), súvisiace s režimom prenesenia daňovej povinnosti zabezpečí, že na položke s režimom PDP sa nebude v prípade platiteľa vyčísľovať daň z pridanej hodnoty – podmienkou je, aby bol na doklade nastavený spôsob zaokrúhlenia DPH nezaokrúhľovať.
 • Režim prenosu daňovej povinnosti sa vo vystavovanom doklade uplatní len v prípade, že odberateľ je platiteľom DPH, čo musí byť v adrese odberateľa indikované políčkom P/N. Označenie odberateľa vykonáte v agende Adresár, prípadne aj v agendách zdrojových dokladov, do ktorých bolo za pole IČ DPH pridané nové pole, v ktorom môžete z výklopného zoznamu vybrať, či je subjekt platiteľ alebo neplatiteľ DPH, prípadne nechať pole prázdne. Možnosť P Platiteľ označuje tuzemského platiteľa DPH, možnosť N Neplatiteľ označuje tuzemského neplatiteľa DPH.
  Nastavenie platiteľa/neplatiteľa následne uľahčí prácu so zásobami - ak pri vystavení dokladu nie je v adrese vybraný platiteľ DPH „P“, pričom zásoba má zaškrtnutý režim prenosu daňovej povinnosti, program POHODA na to pri doklade s dátumom zdaniteľného plnenia od 1.1.2018 pri uložení upozorní.

  TIP: nastavenie platiteľa alebo neplatiteľa DPH môžete v agende Adresár vykonať aj hromadne tak, že vyfiltrujete príslušnú skupinu a následne prostredníctvom povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko vyberiete pole agendy Typ IČ DPH a nastavíte hodnotu P Platiteľ alebo N Neplatiteľ.
GDPR
 • Do agendy Dôvody spracovania údajov GDPR boli pridané 4 nové typy, ktoré je možné použiť pre jednotlivé dôvody spracovania údajov. Názov doterajšieho typu Účel sa zmenil na Splnenie zmluvy. Tlačová zostava Zoznam dôvodov bola premenovaná na Zoznam dôvodov spracovania údajov GDPR a jej vzhľad je orientovaný na šírku.
 • V agende Adresár bol na záložke GDPR stĺpec Dôvod premenovaný na Názov a stĺpec Typ bol nahradený stĺpcom Popis.
Personalistika
 • V tlačových zostavách sekcie Dokumenty pracovnoprávnych vzťahov sa už zobrazuje rodné číslo aj pri použití Libre Office.
 • V dialógovom okne Tlač tlačovej zostavy Potvrdenie o zaplatení dane, vo voľbe PDF, nie je už aktívna voľba Odoslať všetko e-mailom.
 • Na tlačovej zostave Ročné zúčtovanie preddavkov na daň sa v JÚ vypĺňa priezvisko fyzickej osoby len 1x.
 • Pri uložení zmien v agende Pracovné pomery sa kontrolujú odpracované hodiny v dňoch neprítomností s úväzkom. Kontrola prebieha po novom len u neprítomností v mesiacoch, za ktoré ešte nebola vystavená mzda.
XML
 • Bol upravený XML export pri použití užívateľského filtra, ktorý obsahuje parameter Po splatnosti.
 • Veľkosť poľa Forma úhrady bola rozšírená z 20 na 32 znakov.
 • Pri XML importe príjemky bolo opravené vytváranie pohybov, ak je importovaná položka typu Vedľajšie náklady.
 • Ak je v agende Globálne nastavenie/Sklady zaškrtnutá voľba Povoliť stav zásob do mínusu a zároveň je v danej zásobe rezervované množstvo, tak sa pri XML importe dokladu so skladovou položkou vykoná kontrola na požadované množstvo zásoby na sklade vrátane rezervácie.
Ostatné
 • Pri náhľade tlačovej zostavy Súčet faktúr podľa sadzieb DPH sa už nezobrazuje chybové hlásenie, ak sú doklady v tabuľke agendy Prijaté faktúry zoradené podľa ľubovoľného stĺpca.
 • V rade POHODA E1 sa po zmazaní výrobného listu už správne aktualizuje i stav prípadných evidenčných čísel na položkách výrobku.
 • Pri odosielaní HTML zostáv sa už vytvára nová udalosť len v prípade, ak je v agende Globálne nastavenie/CRM/Automaticky zaznamenávať udalosti aktívna voľba E-mailová komunikácia.
 • Pri pripojení k programu POHODA pomocou vzdialenej plochy už nedochádza k zmenšeniu vyhľadávacieho poľa pri rozlíšení monitora 4K.
 • Pri komunikácii cez mServer bola vo variante POHODA/SQL/E1 opravená chyba http Status: 500 Internal Server Error.
 • Pri vytváraní dobropisu, storna alebo kópie faktúry vytvorenej v aplikácii mPOHODA sa už nekopíruje príznak mPOHODA.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2018, rel. 11804 zo dňa 12. 02. 2018:

 • Pre tlačivo priznania DPPO a DPFOB bol opravený export do XML; sadzby dane sa už do XML načítajú správne a elektronické podanie by už malo byť korektné.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2018, rel. 11803 zo dňa 08. 02. 2018:

 • Do ES POHODA sme zapracovali nové tlačivo Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámenie o predĺžení lehoty založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberiete v poli Typ vo výklopnom zozname Oznámenie o predĺžení lehoty a v poli Rok vo výklopnom zozname príslušné zdaňovacie obdobie.

  Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „oznámenie“) podáva daňovník príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona, tzn. do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Táto lehota sa predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

  Tlačivo oznámenia o predĺžení lehoty je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.
  Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.
  Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania.

  Bližšie informácie o vypĺňaní oznámenia o predĺžení lehoty získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1.
 • Do ES POHODA bolo pre rok 2017 zapracované Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberiete v poli Typ vo výklopnom zozname Priznanie DPPO a v poli Rok vo výklopnom zozname príslušné zdaňovacie obdobie.

  Tlačivo priznania DPPO je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.

  Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

  Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania.

  Upozornenie: Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

  Bližšie informácie o vypĺňaní priznania získate prostredníctvom pomocníka, vo formulári priznania stlačte v príslušnej sekcii kláves F1. Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPPO.
 • Do ES POHODA bolo pre rok 2017 zapracované Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (DPFO_B). Priznanie založíte v ponuke Účtovníctvo v agende Priznanie k dani z príjmov, prostredníctvom ikony Nový záznam alebo klávesom INSERT. Zobrazí sa Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov, v ktorom vyberiete v poli Typ vo výklopnom zozname Priznanie DPFO typ B a v poli Rok vo výklopnom zozname príslušné zdaňovacie obdobie.

  Tlačivo priznanie DPFO typ B je zapracované pre export do formátu FDF i pre export do formátu XML.

  Pre export tlačiva do formátu FDF použite tlačidlo Export v dialógovom okne Tlačové zostavy. Pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

  Pre export tlačiva do formátu XML použite povel Záznam/Odoslanie podania.

  Upozornenie: Správnosť výpočtov a vyplnenia je potrebné riadne skontrolovať, za zostavené daňové priznanie zodpovedá daňovník!

  Na našej stránke sme taktiež zverejnili poučenie pre vyplnenie DPFO B.
 • Tlačivá poznámok k účtovnej závierke sa nemenili, poznámky k účtovnej závierke zostavíte v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov/Poznámky k závierke.
  Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli typ vybrať tlačivo Poznámky Úč MÚJ a v poli Rok zadať rok 2017.
  Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke malej účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať tlačivo Poznámky Úč PODV – malé a v poli Rok zadať rok 2017.
  Pre zostavenie poznámok k účtovnej závierke veľkej účtovnej jednotky je potrebné v agende Poznámky k uzávierke z výklopného zoznamu v poli Typ vybrať tlačivo Poznámky Úč PODV – veľké a v poli Rok zadať rok 2017.

  Tlačivo je možné po vyplnení vyexportovať do formátu FDF; pre export tlačiva do formátu FDF bol zapracovaný formát edit save, t.j. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať. Dokument vyexportovaný do formátu FDF je potrebné uložiť do PDF, aby ho bolo možné elektronicky podať ako prílohu účtovnej závierky. Pri uložení do PDF odporúčame uložiť do iného než predvoleného priečinka, tiež odporúčame zmeniť predvolený názov dokumentu.
 • V tlačových zostavách Vydané faktúry a Prijaté faktúry sa už v súčtových riadkoch zohľadňuje typ Dobropis korektne.
 • V tlačovej zostave Výplatný list sa už správne zobrazuje vymeriavací základ zamestnávateľa na zdravotné poistenie v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje odpočítateľnú položku.
  Tlačová zostava Podklady pre použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku vyčísli korektne hrubú mzdu bez vplyvu odpočítateľnej položky.
 • V náhľade tlačovej zostavy Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie na poukázanie zaplatenej dane sa už korektne zobrazuje rodné číslo zamestnanca.
 • Oznámenie zamestnávateľa pri dohodách sa už korektne vytvára podľa neprítomnosti „Bez výkonu činnosti – dohody mimo prac. pomeru“. Nahlasovanie výkonu činnosti dohodára sa vykonáva len cez zaškrtnutú voľbu Iná zmena.
 • Pri vytváraní záznamov do agendy RLFO, Oznámenie zamestnávateľa a Mesačný výkaz preddavkov na ZP sa v agende vyfiltrujú práve vytvárané záznamy.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2018, rel. 11802 zo dňa 30. 01. 2018:

Účtovníctvo
 • Do ES POHODA bol zapracovaný nový vzor tlačiva (vrátane exportu do FDF a XML) pre Priznanie k dani z pridanej hodnoty platný od 01.01.2018. 

Nové tlačivo sa použije od zdaňovacieho obdobia január 2018/1q2018 a vyššie. Zmeny sa týkajú len prvej strany tlačiva, čísla riadkov vrátane popisu na druhej strane tlačiva sa nemenia.

Do tlačiva pribudol nový typ platiteľa Daňový zástupca podľa § 69aa zákona, nový typ platiteľa môžete vybrať z výklopného zoznamu v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH/Postavenie osoby k DPH. Pole Číslo faxu v časti Adresa sídla alebo trvalého pobytu bolo nahradené novým poľom Emailová adresa; vstupuje email zadaný v  Súbor/Účtovné jednotky/E-mail.

Emailová adresa pribudla i do časti Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie....;  vstupuje email zadaný v poli Emailová adresa v agende Globálne nastavenie/Dane/Daň z príjmov/Oprávnená osoba. Ak nie je časť Oprávnená osoba vyplnená, tak vstupuje email zadaný v Súbor/Účtovné jednotky/E-mail. 
Pozn.: podmienkou pre vyplnenie polí Emailová adresa a Číslo telefónu v tejto časti tlačiva je vyplnenie poľa Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie....; do tohto poľa vstupuje meno a priezvisko zadané v agende Globálne nastavenie/Dane/Daň z príjmov/Oprávnená osoba, ak nie je vyplnené tak zo Súbor/Účtovné jednotky/Meno. 

Mzdy a Personalistika
 • Bol zapracovaný export do formátu FDF pre tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie  o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi do 15.4. 2018 a to na určenom tlačive, ktorého vzor zverejnilo FR SR. Vytlačenie do správneho formátu tlačiva zabezpečíte tlačidlom Export na tlačovej zostave Potvrdenie o zaplatení dane. Do tlačiva vstúpia vybraní zamestnanci, ktorí majú zaškrtnuté pole Potvrdenie o zaplatení dane a vykonané Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Po vyexportovaní do formátu FDF tlačivo otvorte a vytlačte.
 • Potvrdenie o zaplatení dane je prílohou Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Aj pre toto tlačivo FR SR určilo vzor, ktorý sa má používať. Zamestnávateľ toto tlačivo zamestnancovi nevydáva. Ak však chcete tlačivo zamestnancovi odovzdať, vytlačenie do správneho formátu tlačiva zabezpečíte tlačidlom Export na tlačovej zostave Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Export sa vykonáva každému zamestnancovi zvlášť do súboru.

UPOZORNENIE: Ak zamestnancovi vydáte toto tlačivo, II. oddiel je potrebné vyplniť ešte pred tlačou. Tj. tlačivo zamestnancovi posielate emailom, údaje si musí vyplniť pred tlačou a následne vykonať tlač. V ostatnom prípade FR SR odporúča použiť tlačivo zverejnené na stránke FR SR, v tomto prípade nie je potrebné tlačivo vyplniť pred tlačou. Zamestnanec si ho môže vyplniť ručne. Tlačivo, ktoré vytlačíte z programu, nemá k dispozícii štvorčeky, do ktorých je potrebné vpísať jednotlivé písmená príjemcu a môže mať za následok neprijatie na niektorej podateľni daňového úradu. 

 • Pri evidovaní nového zamestnanca v agende Personalistika je pole Štátne občianstvo vyplnené skratkou SK. Ide o akronym, ktorý sa používa pre krajinu Slovenská republika.
 • Pre tlač mzdových zostáv do formátu PDF bol upravený názov vytvoreného súboru. Názov sa skladá z názvu tlačovej zostavy, priezviska a mena zamestnanca a jeho osobného čísla.
 • V prípade, že je zamestnancovi vypočítaný priemerný hodinový zárobok nižší, ako je minimálny hodinový zárobok, program zvýši priemerný zárobok na minimálny hodinový zárobok prvého stupňa náročnosti práce. V prípade minimálneho zárobku vyššieho stupňa náročnosti práce je potrebné zvyšovať zárobok ručne. 
 • Pri oznamovaní neprítomnosti zamestnanca – Zákonný štrajk pomocou Oznámenia zamestnávateľa, sa po novom dopĺňa kód zmeny 2S.
Ostatné
 • Bolo opravené zobrazovanie textov na tlačových zostavách, ktorých časť bola tučným písmom.
 • Bola opravená inicializácia hardwaru pri spustení mServera ako samostatného procesu.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Január 2018, rel. 11801 zo dňa 03. 01. 2018:

 • Bola aktualizovaná tlačová zostava Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu. 
 • Bola aktualizovaná tlačová zostava Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania.
 • Tlačové zostavy Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane boli zatiaľ aktualizované len pre náhľad tlačových zostáv.

Upozornenie: Keďže Finančné riaditeľstvo SR za rok 2017 určilo jednotný vzor týchto tlačív, bude potrebné exportovať zostavy aj do formátu FDF – tak ako napr. v prípade tlačív Prehľad o zrazených a odv. preddavkoch či Hlásenie o vyúčtovaní dane. Vzhľadom k tomu, že Finančné riaditeľstvo zatiaľ ešte neposkytlo podklady pre export týchto tlačív, exporty budú dopracované dodatočne; odovzdanie týchto tlačív zamestnancovi bude teda možné až po zapracovaní exportu týchto tlačív do FDF v niektorom z ďalších update programu POHODA. 

 • Bol upravený výpočet vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie u zamestnávateľa. Od 01.01.2018 si môže znížiť vymeriavací základ o výšku odpočítateľnej položky len zamestnanec. Tlačivo Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie sa nemení; doplní sa len skutočná výška preddavku zamestnávateľa.
 • V tlačive Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2018 sa po novom vypĺňa v III. oddiele len číslo IBAN; bol upravený náhľad, export tlačiva do formátu FDF i XML. 
 • Pri exporte mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie, v prípade zmeny cieľového adresára, sa už súbor vytvorí na prvýkrát. 
 • V tlačovej zostave Prijaté faktúry (na šířku) sa už zobrazuje stĺpec Variabilný symbol
 • Pri importe bankového výpisu sa už VS načítava bez núl na začiatku.
 • Bola opravená chyba FTP prenosu cez Všeobecný internetový obchod pri použití filtrovacích kritérií.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť